ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paltry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paltry*, -paltry-

paltry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paltry (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่มีสาระ Syn. inconsiderable, insignificant, minor, slight, worthless Ops. considerable, important, significant
paltry (adj.) น่าดูถูก See also: น่าหัวเราะเยาะ, น่าเหยียดหยาม Syn. ridiculously, insultingly Ops. dignified, unhumorous
English-Thai: HOPE Dictionary
paltry(พอล'ทรี่) adj. น่าดูถูก,เล็ก ๆ ,น้อย ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
paltry(adj) ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว,ไม่เป็นสาระ,เหลวไหล,เล็กๆน้อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen. Do you think the paltry dozen you slew scares us?แล้วคิดหรือว่า กำแพงผุพังนั่น
The enemy outnumber us a paltry three to one.และนำทางสู่ความรุ่งโรจน์ ที่ทุกสิ่งจักสมปรารถนาสืบไป เพื่อนทหารเอย...
Could we have got by over the years on his paltry earnings?คิดว่าเราจะอยู่รอดกันทั้งปี จากเงินเล็กน้อยของพ่อแกเหรอ
Our forces at the time numbered a paltry 2,000 men.ตอนนั้นกองกำลังจิ๊บจ๊อยของเรามีอยู่แค่ 2,000 คน
A paltry good-for-nothing who doesn't even know the basics.คนไม่เอาถ่านแบบนั้น จะไปทำอะไรได้
I'm the man who inherited Haeshin with two paltry subsidiaries and developed it to what it is now!อย่าลืมสิว่าแฮชินเคยมีแค่สองสำนักงาน และผมเป็นคนทำให้แฮชินยิ่งใหญ่ อย่างทุกวันนี้!
People of Xandar, the time has come to rejoice and renounce your paltry gods!พลเมืองแห่งแซนดาร์ ถึงวาระสำคัญ จงปลาบปลื้ม และปลดเปลื้อง
To gaze upon our paltry efforts only served as a reminder that we were a long way from going home.เพื่อจ้องมองความพยายามเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราทำหน้าที่เป็นตัวเตือนเท่านั้น ว่าเราเป็นทางยาวจากที่จะกลับ บ้าน

paltry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじましい[, ijimashii] (adj-i) piddling; paltry
腐れ金[くされがね, kusaregane] (n) paltry sum (of money)
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance
腐れ[くされ, kusare] (n) (1) (derog) rotting; spoiling; decaying; corroding; (pref) (2) rotten; worthless; paltry; contemptible
貧小[ひんしょう, hinshou] (adj-na,n) petty; trivial; trifling; paltry; meager; meagre
零細[れいさい, reisai] (adj-na) insignificant; trifling; paltry; cottage (industry); tiny (company); (P)

paltry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū =) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight FR: insignifiant ; sans importance
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly ; slight FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; léger ; mineur ; misérable ; mesquin

paltry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenring-Fliegenstecher {m} [ornith.]Paltry Tyrannulet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paltry
Back to top