ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

minor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *minor*, -minor-

minor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
minor (adj.) เล็กน้อย See also: ไม่สำคัญ, เป็นรอง Syn. insignificant
minor (adj.) รุนแรงน้อย See also: อันตรายน้อย
minor (adj.) ที่มีช่วงระหว่างโน้ตหลักกับโน้ตตัวที่สามห่างกันน้อยกว่าในเมเจอร์สเกลอยู่ครึ่งเสียง (ทางดนตรี) See also: ลำดับเสียงต่ำ (ในเครื่องดนตรี)
minor (adj.) ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ See also: ซึ่งยังไม่เป็นผู้ใหญ่
minor (adj.) ซึ่งเป็นวิชารอง Syn. secondary
minor (n.) ผู้เยาว์ See also: เด็ก, เยาวชน, ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Syn. boy, girl, child, lad
minor (n.) วิชารอง (เสริมหรือรองจากวิชาเอก)
minor class (n.) ส่วนย่อย See also: กลุ่มย่อย Syn. smaller group
minor planet (n.) ดาวบริวาร See also: ดวงจันทร์ Syn. moon, asteroid
minority (n.) คนกลุ่มน้อย See also: ชนกลุ่มน้อย, เสียงข้างน้อย, ส่วนน้อย Syn. small quantity Ops. majority
minority (n.) ความเป็นผู้เยาว์ (ทางกฎหมาย) Syn. childhood, immaturity
minority government (n.) เสียงข้างน้อยในรัฐสภา
English-Thai: HOPE Dictionary
minor(ไม'เนอะ) adj. น้อย,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับชนหมู่น้อย. n. ผู้เยาว์,ผู้มีการศึกษาน้อย,ชนชาวหมู่น้อย,วิชารอง vi. เลือกวิชารอง, Syn. subordinate
minority(ไมนอ'ริที,มินอ'ริที) n. ชนหมู่น้อย,กลุ่มที่น้อยกว่า,กลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่มีเสียงข้างน้อย,ความเป็นผู้เยาว์, Syn. childhood,infancy
English-Thai: Nontri Dictionary
minor(adj) เล็กกว่า,น้อย,รอง,เยาว์
minority(n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,ชนกลุ่มน้อย,ความเป็นผู้เยาว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
minorผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minority๑. คะแนนเสียงข้างน้อย, ฝ่ายข้างน้อย๒. ภาวะผู้เยาว์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority governmentรัฐบาลเสียงข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Minorเล็กกว่า, กลุ่มเล็ก [การแพทย์]
Minority Groupชนกลุ่มน้อย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ.ศ. (n.) Thai minor era Syn. จุลศักราช, ศักราชน้อย
จุลศักราช (n.) Thai minor era Syn. จ.ศ.
ศักราชน้อย (n.) Thai minor era Syn. จุลศักราช
ผู้เยาว์ (n.) minor See also: child, adolescent, youth Syn. เด็ก, เยาวชน Ops. ผู้ใหญ่, ผู้อาวุโส
ย่อย (adj.) minor See also: small, subordinate Syn. เล็ก
รายย่อย (adj.) minor See also: less important
วิชาโท (n.) minor See also: minor subject
อันน้อย (adj.) minor See also: little, small
เล็ก (adj.) minor See also: small, subordinate
รายย่อย (n.) minor item See also: small group, small batch
ทางสายรอง (n.) minor road Syn. ทางโท Ops. ทางสายหลัก, ถนนสายใหญ่, ถนนสายเอก
ตัวประกอบ (n.) minor role See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, supporting role Syn. ตัวรอง, ผู้แสดงประกอบ, พระรอง
ตัวประกอบ (n.) minor role See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, supporting role Syn. ตัวรอง, ผู้แสดงประกอบ, พระรอง
ตัวรอง (n.) minor role See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, supporting role Syn. ผู้แสดงประกอบ, พระรอง
ตัวรอง (n.) minor role See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, supporting role Syn. ผู้แสดงประกอบ, พระรอง
ผู้แสดงประกอบ (n.) minor role See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, supporting role Syn. ตัวรอง, พระรอง
ผู้แสดงประกอบ (n.) minor role See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, supporting role Syn. ตัวรอง, พระรอง
ภรรยาน้อย (n.) minor wife See also: concubine, lesser wife, second wife Syn. เมียน้อย
อนุภรรยา (n.) minor wife Syn. เมียน้อย
เมียน้อย (n.) minor wife See also: concubine, lesser wife, second wife
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are minor details to be cleaned up...มีเรื่องเล็กน้อย ที่จะชี้แจง...
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
One minor drawback to this delightful winter sport... is the high-speed crash.อุปสรรคที่ไม่หนักหนาอะไร ของกีฬาที่น่าสนุกนี้... คือการชนด้วยความเร็วสูง
One, uh, minor note here.หนึ่ง, อ่า, ตัวอักษรเล็กๆตรงนี้.
We got some minor geothermal activity on the edge of the crater.เรามีกิจกรรมบางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ความร้อนใต้พิภพ บนขอบของปากปล่องภูเขาไฟ
They're minor quakes, but they're right in the middle of it.พวกเขากำลังไหวเล็กน้อย แต่พวกเขากำลังอยู่ตรงกลางของมัน
It was intense up there, but I don't wanna cause a panic over minor quakes.มันเป็นความรุนแรงขึ้นมี แต่ฉันทำไม่ได้ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต้องการมากกว่าไหวเล็กน้อย
We've had plenty of minor eruptions. Maybe we're over the hump.เรามีความอุดมสมบูรณ์ของการระเบิดเล็ก ๆ น้อย ๆ บางทีเรามากกว่าโคก
Occasionally we've been forced to accept candidates with minor shortcomings.บางครั้งพวกนี้ก็เผยจุดอ่อน
Just a minor encounter with the shrew.อือ แค่เจอกับยายตัวแสบน่ะ
Uh, yes, but in far too minor a position... for you to have noticed me.คุณอยู่ที่ จิเนอิ นี่ ? อยู่ในทีมงานของ โอทาคิ ใช่มั้ย ? เอ่อ, ครับ,แต่ใน ตำแหน่งเล็กๆ น่ะ...
There are some minor differences. 29,000 is newer and has some minor updates.เคท ผมอยากรู้ความแตกต่างทั้งหมดระหว่างทั้ง 2 เครื่อง ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหน

minor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 小行星] asteroid; minor planet
避重就轻[bì zhòng jiù qīng, ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, 避重就轻 / 避重就輕] avoid the important and dwell on the trivial; keep silent about major charges while admitting minor ones
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
配角[pèi jué, ㄆㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 配角] supporting role (in play, film etc); minor role; to play a secondary role (in business etc); to play second fiddle
未成[wèi chéng, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ, 未成] minor (i.e. person under 18); incomplete; unachieved; failed; abortive
小狮座[xiǎo shī zuò, ㄒㄧㄠˇ ㄕ ㄗㄨㄛˋ, 小狮座 / 小獅座] Leo Minor (constellation)
轻伤[qīng shāng, ㄑㄧㄥ ㄕㄤ, 轻伤 / 輕傷] lightly wounded; minor injuries
大小三度[dà xiǎo sān dù, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄙㄢ ㄉㄨˋ, 大小三度] major and minor third (musical interval)
[lì, ㄌㄧˋ, 吏] minor official
未冠[wèi guān, ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, 未冠] minor (old usage, person under 20)
未成冠[wèi chéng guān, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄢ, 未成冠] minor (old usage, person under 20)
未成年人[wèi chéng nián rén, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 未成年人] minor (i.e. person under 18)
未成年者[wèi chéng nián zhě, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄓㄜˇ, 未成年者] minor (not an adult)
小熊座[xiǎo xióng zuò, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 小熊座] Ursa Minor (constellation)
安纳托利亚[Ān nà tuō lì yà, ㄢ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 安纳托利亚 / 安納托利亞] Anatolia, Asia minor
[kǎ, ㄎㄚˇ, 佧] ancient name for a minority group in China
娃娃亲[wá wa qīn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄑㄧㄣ, 娃娃亲 / 娃娃親] arranged betrothal of minors
小亚细亚[Xiǎo yà xì yà, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚˋ ㄒㄧˋ ㄧㄚˋ, 小亚细亚 / 小亞細亞] Asia minor; Anatolia
娃子[wá zi, ㄨㄚˊ ㄗ˙, 娃子] baby; small child; (arch.) slave among ethnic minorities
布须曼人[bù xū màn rén, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, 布须曼人 / 布須曼人] bushman (African minority)
吉普塞人[jí pǔ sāi rén, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙㄞ ㄖㄣˊ, 吉普塞人] Gypsy (European minority); Romany; Tsigane
佧佤族[Kǎ wǎ zú, ㄎㄚˇ ㄨㄚˇ ㄗㄨˊ, 佧佤族] Wa, Kawa or Va ethnic minority of Myanmar, south China and southeast Asia
摩梭[Mó suō, ㄇㄛˊ ㄙㄨㄛ, 摩梭] Mosuo ethnic minority of Yunnan and Sichuan
摩梭族[Mó suō zú, ㄇㄛˊ ㄙㄨㄛ ㄗㄨˊ, 摩梭族] Mosuo ethnic minority of Yunnan and Sichuan
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)
回回[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ, 回回] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims)
土司[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ, 土司] system of appointing national minority hereditary headmen in the Yuan, Ming and Qing dynasties; toast
鞑靼[Dá dá, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ, 鞑靼 / 韃靼] Tatar (Turkic ethnic minority in central Asia)

minor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイナーバージョンアップ[, maina-ba-jon'appu] (n) {comp} minor upgrade (wasei
分屯基地[ぶんとんきち, buntonkichi] (n) sub base (military); sub-base; minor base
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key
大同小異[だいどうしょうい, daidoushoui] (adj-na,n,adj-no) essentially the same with only minor differences
小アジア[しょうアジア, shou ajia] (n) Asia Minor
小前提[しょうぜんてい, shouzentei] (n) minor premise
小動き[こうごき, kougoki] (n) minor fluctuations (e.g. in a market); small movements
小弯[しょうわん, shouwan] (n) lesser curvature of stomach; curvatura ventriculi minor
小新聞[こしんぶん, koshinbun] (n) (1) (See 大新聞) type of newspaper from the Meiji era; (2) minor journal; local newspaper
小熊座[こぐまざ, kogumaza] (n) (constellation) Ursa Minor
小雅[しょうが, shouga] (n) (See 雅・が・2) minor festal song (subgenre of the Shi Jing)
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P)
指導[しどう, shidou] (n,vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P)
接触事故[せっしょくじこ, sesshokujiko] (n) minor collision; (have) a scrape (with another vehicle); fender bender
旋律的短音階[せんりつてきたんおんかい, senritsutekitan'onkai] (n) melodic minor scale
末梢[まっしょう, masshou] (n,adj-no) tree top; tip; periphery; minor details; nonessentials
毛筋[けすじ, kesuji] (n) hair; hairline; minor details
法定強姦[ほうていごうかん, houteigoukan] (n) statutory rape; sexual activity with a minor under the age of consent
芋の子[いものこ, imonoko] (n) (includes both 子芋 and 孫芋) (See 子芋,孫芋) minor taro root; taro cormlet; taro cormel
観護措置[かんごそち, kangosochi] (n) placing a minor under protective detention; imposing a care and custody order
触法少年[しょくほうしょうねん, shokuhoushounen] (n) juvenile delinquent under the age of fourteen; minor in trouble with the law
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor)
キビレボウズハギ[, kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn
フランシスコ修道会[フランシスコしゅうどうかい, furanshisuko shuudoukai] (n) Order of Friars Minor; Fransiscans
大軍艦鳥[おおぐんかんどり;オオグンカンドリ, oogunkandori ; oogunkandori] (n) (uk) great frigatebird (Fregata minor)
実らなかった努力[みのらなかったどりょく, minoranakattadoryoku] (n) fruitless (resultless) efforts
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful
実り多い[みのりおおい, minoriooi] (adj-i) fruitful; successful
小陰唇[しょういんしん, shouinshin] (n) labia minora
未成年者[みせいねんしゃ, miseinensha] (n) minor; person not grown up
末梢的[まっしょうてき, masshouteki] (adj-na) trivial; minor; insignificant
血の中傷[ちのちゅうしょう, chinochuushou] (exp) blood libel; false accusation that Jews (or other minorities) murder children to obtain their blood
論語読みの論語知らず[ろんごよみのろんごしらず, rongoyominorongoshirazu] (exp) a mere scholar, unable to practically use what he has learned; someone who knows a theory, but cannot apply it
軌道短半径[きどうたんはんけい, kidoutanhankei] (n) semi-minor axis (esp. in orbital matters)

minor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัมพฤกษ์[adj.] (ammaphreuk) EN: partially paralyzed ; suffering from a minor stroke FR:
อนุภรรยา[n.] (anuphanrayā) EN: minor wife ; mistress ; concubine  FR: maîtresse [f]
อนุภริยา[n.] (anuphariyā) EN: minor wife ; mistress ; concubine  FR: maîtresse [f]
ฉศก[n.] (chøsok) EN: the sixth year of the decade ; [the final number six in years of the minor era (Chulasakarat)] FR: sixième année de la décade [f]
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet FR: astéroïde [m]
ดาวเคราะห์ย่อย[n. exp.] (dāokhrǿ yøi) EN: minor planet FR:
เจ้าจอม[n.] (jaojøm) EN: royal minor wife FR:
เจ้าจอมหม่อมห้าม[n. exp.] (jaojøm mǿmh) EN: royal minor wifes ; royal concubines FR:
จิ๊บจ๊อย[adj.] (jipjǿi) EN: minor ; trivial ; petty ; unimportant FR:
จอมมารดา[n.] (jømmāndā) EN: [title of a royal minor wife] FR:
จุลศักราช (จ.ศ.)[n.] (junlasakkar) EN: Thai minor era (C.S.) FR:
แกนโท[n. exp.] (kaēn thō) EN: minor axis FR:
การผ่าตัดเล็ก[n. exp.] (kān phātat ) EN: minor surgery FR: intervention chirurgicale légère [f] ; opération chirurgicale mineure [f]
เกษียน[adj.] (kasīen) EN: insignificant ; petty ; minor FR: insignifiant
ขจร[n.] (khajøn) EN: cowslip creeper ; Telosma minor ; Telosma cordata FR:
ข้อตั้งรอง[n. exp.] (khø tang rø) EN: minor premise FR:
ขุนหมื่น[n.] (khunmeūn) EN: former minor officer of the crown FR:
ความผิดลหุโทษ[n.] (khwāmphitla) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor FR: délit mineur [m]
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck buddy ; playmate ; casual sex flings ; minor boyfriend ; side piece ; lover in a non-serious relationship FR:
กิ่งอำเภอ[n.] (king-amphoē) EN: subdistrict ; sub-district ; minor district FR: sous-district [m] ; sous-arrondissement [m]
กินน้ำใต้ศอก[v. (loc.)] (kinnāmtāisø) EN: play second fiddle ; be a minor wife ; be treated as less important (as somebody else) FR:
กลุ่มดาวหมีเล็ก[n. prop.] (klum dāo Mī) EN: Ursa Minor FR: constellation de la Petite Ourse [f] ; La Petite Ourse
กลุ่มดาวสิงโตเล็ก[n. prop.] (klum dāo Si) EN: Leo Minor FR: constellation du Petit Lion [f] ; Le Petit Lion
กลุ่มดาวสุนัขเล็ก[n. prop.] (klum dāo Su) EN: Canis minor FR: constellation du Petit Chien [f] ; Le Petit Chien
กลุ่มย่อย[n. exp.] (klum yǿi) EN: small group ; minor class FR:
กองทัพน้อย[n.] (køngthapnøi) EN: brigade ; minor army FR: brigade [f]
กระแตเล็ก[n. exp.] (krataē lek) EN: Pygmy Treeshrew ; lesser treeshrew ; Tupaia minor FR: Tupaia minor
ลหุ[adj.] (lahu) EN: light ; minor ; petty FR: léger ; mineur
เล็ก ๆ = เล็กๆ[adj.] (lek-lek) EN: minor FR: minuscule ; tout petit
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly ; slight FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; léger ; mineur ; misérable ; mesquin
ไมเนอร์[n.] (mainoē) EN: minor FR: mineur [m]
ไมเนอร์ของสมาชิกในเมทริกซ์[n. exp.] (mainoē khøn) EN: minor of an element in a matrix FR:
ไมเนอร์ของตัวกำหนด[n. exp.] (mainoē khøn) EN: minor of determinant FR:
เมียน้อย[n.] (mīanøi) EN: minor wife ; mistress ; concubine ; second wife FR: maîtresse [f] ; concubine [f]
หม่อมห้าม[n.] (mǿmhām) EN: king's plebeian concubine ; royal minor wife ; royal concubine FR:
ภรรยาน้อย[n. exp.] (phanrayā nø) EN: minor wife ; concubine ; lesser wife ; second wife FR: maîtresse [f]
ภรรยานอกสมรส[n. exp.] (phanrayā nø) EN: illegal wife ; concubine ; second wife ; minor wife FR: maîtresse [f]
ผู้ถือหุ้นรายย่อย[n. exp.] (phūtheūhun ) EN: minor shareholder FR: actionnaire minoritaire [m]
ผู้เยาว์[n.] (phūyao) EN: minor ; child ; adolescent ; youth ; youngster FR: mineur [m] ; mineur d'âge [m]
ปลาเซอร์เป้เตตร้า[n. exp.] (plā soēpē t) EN: serpae tetra ; long fin red minor tetra ; long fin serpae tetra ; long fin blood tetra ; Hyphessobrycon eques FR: Hyphessobrycon eques

minor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moll {n} (Tongeschlecht) [mus.] | a-Mollminor | A minor
Nebenrolle {f}supporting role; minor role
Kleinspecht {m} [ornith.]Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor)
Schwarzstirnwürger {m} [ornith.]Lesser Grey Shrike (Lanius minor)
Minderheitsbeteiligung {f}minority stake
Minderheitsregierung {f}minority government
Minderjährige {m,f}; Minderjährigerminor; infant
Minor {m} [math.]minor
Mollakkord {m}minor chord
Molldreiklang {m}minor triad
Nebensache {f}minor matter
Seminorm {f} [math.]seminorm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า minor
Back to top