ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ศัตรู*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ศัตรู, -ศัตรู-

*ศัตรู* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าศึกศัตรู (n.) enemy See also: opponent, foe Syn. ข้าศึก, ศัตรู
ยากำจัดศัตรูพืช (n.) herbicide See also: weed-killer
ยาปราบศัตรูพืช (n.) herbicide See also: weed-killer Syn. ยากำจัดศัตรูพืช
ศัตรู (n.) enemy See also: foe, opponent Syn. คู่แค้น, คู่ปรับ, คู่แข่ง, อริ, ปฎิปักษ์ Ops. มิตร
ศัตรู (n.) enemy See also: foe, adversary, opponent, antagonist Syn. ข้าศึก, คู่ปรับ, ปรปักษ์, คู่อริ
ศัตรูพืช (n.) pest
สร้างศัตรู (v.) make enemies Syn. สร้างปรปักษ์ Ops. สร้างมิตร
เป็นศัตรู (v.) be the enemy of See also: be the antagonistic of, be hostile Ops. เป็นมิตร
English-Thai: HOPE Dictionary
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
archenemy(อาร์คเอน'นีมี) n. หัวหน้าศัตรู, ซาตาน, ศัตรูสำคัญ
bad bloodn. ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร
enemy(เอน'นะมี) n.,adj. ศัตรู,ข้าศึก,คู่อริ,ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) ., Syn. rival
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
opponency(อะโพ'เนินซี) n. การขัดขวาง,การต่อต้าน,การทำให้อุดตัน,ความเป็นศัตรู, Syn. opposition
pesticide(เพส'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง,ยาปราบศัตรูพืช,ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น, See also: pesticidal adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
enemy(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์
enmity(n) ความเป็นอริ,ความเป็นศัตรู,ความคุมแค้น,ความเกลียดชัง
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
ILL ill will(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่จริงใจ,ความมุ่งร้าย
inimical(adj) ทารุณ,เป็นศัตรู,เป็นภัย
foeman(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
opposite(adj) ตรงข้าม,เป็นศัตรู,สวนกัน,อยู่คนละข้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enemyข้าศึก, ศัตรู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hostilityความเป็นศัตรูกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endrin เอ็นดริน สารอันตรายในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากมีพิษรุนแรงและตกค้างในสิ่งแวดล้อม จึงห้ามนำเข้าตั้งแต่ ปี 2524 เป็นต้นมา [สิ่งแวดล้อม]
mothผีเสื้อกลางคืน, แมลงพวกหนึ่งในออร์เดอร์เลพิดอปเทอรา ส่วนใหญ่ออกหากินกลางคืน ตัวอ่อนเป็นศัตรูที่สำคัญของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Rodenticides สารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wear down (phrv.) ทำให้ (ศัตรู) ยอมจำนน See also: ยอมแพ้
ace (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. fighter pilot, veteran, combat pilot
antagonism (n.) ความเป็นศัตรู See also: ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน, ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน Syn. hatred, hostility
antagonism (n.) ความเป็นศัตรู See also: การมุ่งร้าย Syn. animosity, enmity Ops. friendliness
antagonize (vt.) ทำให้กลายเป็นศัตรู See also: ทำให้เป็นปฏิปักษ์ Syn. alienate, offend, set against
be in bad with (idm.) เป็นศัตรูกับ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. get in with
beleaguer (vt.) โอบล้อมด้วยศัตรู See also: ล้อม, โจมตี
besiege (vt.) โอบล้อมด้วยศัตรู See also: ล้อม, โจมตี Syn. beleaguer
bulwark (n.) กำแพงต้านศัตรู See also: ป้อมปราการ Syn. embankment
collaborate (vi.) สมคบกับศัตรู See also: เป็นไส้ศึก
combat pilot (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. fighter pilot, veteran
eat up (phrv.) ทำให้ศัตรูพ่ายแพ้
enemy (n.) ศัตรู See also: ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น Syn. antagonist, foe, opponent Ops. friend, supportor
enmity (n.) ความเป็นศัตรู See also: ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน, ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน Syn. antagonism, hatred, hostility
fighter pilot (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. veteran, combat pilot
foe (n.) ศัตรู See also: ข้าศึก, ปรปักษ์, อมิตร, อริ Syn. enemy, opponent, adversary Ops. friend, ally
get in with (phrv.) เป็นศัตรูกับ See also: ขัดแย้งกับ, ไม่ได้รับอนุมัติจาก Syn. be in with
get on (phrv.) เป็นศัตรูกับ
greeness (n.) พืชสีเขียวในป่าที่สัตว์ใช้อำพรางศัตรู See also: ความเขียวขจีของป่า Syn. azure
hostile (adj.) ซึ่งเป็นศัตรู See also: ซึ่งเป็นปรปักษ์ Syn. antagonistic, opposed, unfriendly Ops. friendly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has plenty of enemiesเขามีศัตรูมากมาย
The soldiers fought against the enemyทหารต่อสู้กับศัตรู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some of the younger fishermen spoke of her as a contestant or a place or an enemy... ... but the old man had always thought of her as feminine... ... and as something that gave or withheld great favors.บางส่วนของชาวประมงที่อายุ น้อยกว่าพูดถึงเธอ เป็นผู้เข้าแข่งขันหรือสถานที่ หรือแม้กระทั่งศัตรู แต่ชายชราเคยคิดเสมอของเธอ
We will then attack and destroy the enemy for his petrol.จากนั้นเราจะโจมตี และทำลายศัตรูของเขาสำหรับ เบนซิน
But you stood up to be counted with the enemy of everything that the Grail stands for.แต่คุณ.. ก็รวมอยู่ในนั้นด้วย กับศัตรูของทุกๆสิ่ง ที่จอกศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทน
So all enemy aliens on British Empire soil are now prisoners of war.ดังนั้น ฝ่ายศัตรูทั้งหมดที่อยู่บน แผ่นดินอังกฤษถือเป็นเชลยสงคราม
The Tibetans say an enemy is the greatest teacher... because only an enemy can help develop patience and compassion.ชาวทิเบตบอกว่าศัตรู คือครูที่ดีที่สุด เพราะมีแต่ศัตรูเท่านั้นที่ทำให้เรา เรียนรู้ความอดทนและเห็นอกเห็นใจ
A crowd of faces... friends and family, enemies, lovers.มิตรสหาย ครอบครัว ศัตรู หรือ คู่รัก
(ecstatic moaning)ผมเข้าไปได้เลย สีหน้าเป็นศัตรูของทุกคน ใช่, นี่มันรอบฟกช้ำจากการชกต่อย
We have some new information about the incident at your former condo.คนที่ทำระเบิดแบบนี้ได้น่ะ ศัตรู? ปฎิเสธเบสิคของการ
Li Mu Bai is your defeated and you don't know his master Southern Crane?ไล มู ไบ เป็นศัตรูผู้พ่ายแพ้ของคุณ แล้วคุณไม่รู้จักอาจารณ์เขา นกกระสาใต้หรือ
Finally, it takes a great deal of bravery to stand up to your enemies but a great deal more to stand up to your friends.และท้ายที่สุด ต้องใช้ความกล้าหาญมาก ในการยืนหยัดต่อสู้ศัตรู และกล้ายิ่งกว่านั้น ที่จะยืนหยัดเพื่อเพื่อนเรา
Now, for bureaucratic reasons, culture's arch-enemies... have seized this bastion of liberty.ขณะนี้ ระเบียบของทางราชการ\ ได้กลายเป็นศัตรูตัวร้ายของวัฒนธรรม และได้ฉกฉวย ปราการแห่งเสรีภาพไป
You know 'Four Enemies One Soul, ' right?เธอรู้จัก 'สี่ศัตรู หนึ่งวิญญาณ' ไหม
57 U.S. corporations were fined for trading with official enemies of the United States including terrorists tyrants and despotic regimes.มีบรรษัทสหรัฐฯ ถึง 57 บรรษัทถูกสั่งปรับ เพราะค้าขายกับประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐฯ ซึ่งรวมทั้งผู้ก่อการร้าย, ทรราชและระบอบเผด็จการ
The Constitution of the United States, against all enemies, foreign and domestic.ฝ่ายก่อตั้งรัฐธรรมนูญของยูไนเต็ด สเตท ปะทะกับศัตรู /ทั้งชาวต่างชาติ และบุคคลในประเทศ
Commander, we're tracking six enemy submersibles bearing 30 degrees northwest.ผู้การครับ เราจับสัญญาณเรือดำน้ำของศัตรูได้ ตำแหน่ง 30 องศาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับ
We have tried using madam Suliman's magic to shield our palace from the enemy's bombs, but the bombs fall on civilian homes instead.เราเคยลองใช้เวทย์มนตร์ของมาดามซัลไลมานในการสร้างเกราะ กันพระราชวังจากระเบิดของศัตรู แต่ระเบิดตกใส่บ้านของประชาชนแทน
He suggests that their target should not be an enemy of the country but rather, the country itself.เขาแนะนำว่าเป้าหมาย นั้นไม่ควรจะเป็นบรรดาศัตรูของประเทศ.. ...แต่เป็น,ประเทศเราเอง.
Those caught tonight in violation of curfew will be considered in league with our enemy and prosecuted as a terrorist without leniency or exception.คนที่ถูกจับได้ว่า มีฝ่าฝืนกฏเคอร์ฟิวส์ ...จะเข้าข่ายทำตัวเป็น ศัตรูของเรา... ...และจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ก่อการร้าย โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ.
Those who I used to know and the enemies who have been killed by my sword. You comfort even the souls of your enemies?คนที่ข้ารู้จัก และศัตรู ที่ตายด้วยคมดาบของข้า
With no hatred or resentment?เจ้าสงสารแม่แต่วิญญาณ ศัตรูงั้นเหรอ ไม่มีแม้ความโกรธเกลียด
I was completely surrounded... trapped by my enemies... and captured.ข้าได้ตกอยู่ในวงล้อม... ติดกับดักของศัตรู... และถูกจับ
We're not hiding. But we still have enemies. I must protect my students.เราไม่ได้หลบ แต่เรายังมีศัตรูมากมาย และฉันต้องปกป้องนักเรียนของฉัน เธอก็รู้นี่
We should've picked up on it but sometimes we're so focused on our enemies we forget to watch our friends.เราน่าจะรู้เรื่องก่อน แต่บางครั้งเราจดจ่อกับศัตรู เราลืมจับตาดูเพื่อนของเรา
There can be no victory here.อาร์เคเดียน ข้ารบรา จนจำครั้งมิได้ ยังไม่เคยพบศัตรู อันคู่ควรจะมอบสี่ง
After our game, Willie Weathers tried to save Kelvin Owens 'cause he didn't see him as an enemy, he saw him as a teammate.หลังจากชนะ วิลลี่ เวทเธอร์ส พยายามช่วยชีวิตเคลวิน โอเว่น เพราะเขาไม่ได้เห็นเขาเป็นศัตรู แต่ในฐานะเพื่อนร่วมทีม
Yes, as impossible as it seems, the sloth has natural enemies that would like to harm or otherwise "kill" us.สลอท มีศัตรูธรรมชาติที่เป็นอันตราย หรือจะเรีกว่า "ฆ่า" เรา
Should the Island fall... the enemy... will use it as their base to attack our homeland.หากเกาะตกอยู่ในมือข้าศึก... ศัตรูเราก็จะ... ..ใช้เกาะนี้เพื่อเป็นฐาน เพื่อโจมตีแผ่นดินใหญ่ของเรา
Not one of you... is allowed to die until you have killed 10 enemy soldiers.พวกเจ้าคนหนึ่ง... จะตายไม่ได้ .. จนกว่าจะฆ่า ทหารฝ่ายศัตรู 10 คน ให้ได้ก่อน
But let this accord be proof that our two great nations stand together in their commitment to fight the enemies of peace and freedom.แต่ขอให้สนธิสัญญานี้พิสูจน์ว่าชาติอันยิ่งใหญ่ทั้งสอง ยืนหยัดร่วมกันในความพยายามต่อสู้ กับศัตรูแห่งสันติภาพและเสรีภาพ ยืนหยัดร่วมกันในความพยายามต่อสู้ กับศัตรูแห่งสันติภาพและเสรีภาพ
Seungsuk's the only blemish on his overblown ego.ซึง ซุก นะเป็นศัตรู กับอีโก้ของเค้าเลยล่ะ
I've spent years looking the enemy in the face, and I'm telling you Morgan is dangerous.ฉันใช้เวลาเป็นปีๆ มองดูหน้าพวกศัตรู และฉันจะบอกเธอไว้เลย มอร์แกนน่ะตัวอันตราย
Crop failure and a cicada swarm outside of lincoln,nebraska.แค่พืชล้มตาย ศัตรูพืชระบาด รอบนอกลินคอล์น,เนบราสก้า
Seriously, you probably shouldn't antagonise them since they have all the guns.จริงๆนะ เธอไม่น่าจะทำตัวเป็นศัตรูกับพวกมันก็ได้ ก็เห็นอยู่ว่ามันมีปืน
Any sign of an enemy vessel, you fire at will.ถ้าเห็นสัญญาณ เรือศัตรู ให้ยิงทันที
Command Post, this is Viper. Hostile threat down, over.เรียกศูนย์ นี่ไวเปอร์ กำจัดศัตรูแล้ว เปลี่ยน
Viper, be advised larger hostile forces approaching near sector Bravo.ไวเปอร์ ฟังให้ดี กองกำลังศัตรู กำลังเข้าใกล้ เซกเตอร์ บราโว่
Everyone except yourself is an enemy!ทุกคนนอกจากตัวเจ้าเอง คือศัตรู !
I have done my duty in rescuing you from the enemy and avenging the insult to myself.ข้าได้ทำตามหน้าที่ คือช่วยเจ้าให้ปลอดภัยจากศัตรูแล้ว และได้ล้างแค้นสิ่งที่มันทำไว้กับข้า
Dr. Curtis Miller, a long-time opponent of the WilPharma research facility was arrested and charged with obstruction of business and issuing threats to proponents of WilPharma's ex...ดร.เคอรติส มิลเลอร์ ศัตรูคู่อริมานานของวิลฟาร์มาร์ ได้ถูกจับกุมแล้วในข้อหาขัดขวางการทำงาน และข่มขู่ผู้สนับสนุนวิลฟาร์มา...
General Skywalker, the castle is secure, and it's nearly midday.นายพลสกายวอล์คเกอร์ ปราสาทปลอดศัตรู ตอนนี้เกือบจะเที่ยงแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ศัตรู*
Back to top