ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antagonism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antagonism*, -antagonism-

antagonism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antagonism (n.) การท้าทาย See also: การไม่ยอมทำตาม, การแข็งขืน, การไม่เชื่อฟัง Syn. opposition Ops. compliance
antagonism (n.) ความเป็นศัตรู See also: ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน, ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน Syn. hatred, hostility
antagonism (n.) ความเป็นศัตรู See also: การมุ่งร้าย Syn. animosity, enmity Ops. friendliness
English-Thai: HOPE Dictionary
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
English-Thai: Nontri Dictionary
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antagonismการต่อต้าน, การเป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]

antagonism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 敌视 / 敵視] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against

antagonism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンタゴニズム[, antagonizumu] (n) antagonism
宗教対立[しゅうきょうたいりつ, shuukyoutairitsu] (n) religious opposition; religious conflict; religious antagonism
対立関係[たいりつかんけい, tairitsukankei] (n) antagonism
敵対関係[てきたいかんけい, tekitaikankei] (n) antagonism
派閥抗争[はばつこうそう, habatsukousou] (n) factional infighting (conflict); antagonism between factions
[はん, han] (n,vs,n-pref) anti-; opposite; antithesis; antagonism; (P)
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P)
反目[はんもく, hanmoku] (n,vs) enmity; antagonism; hostility
対抗[たいこう, taikou] (n,vs) opposition; antagonism; (P)
対立[たいりつ, tairitsu] (n,vs,adj-no) confrontation; opposition; antagonism; (P)
拮抗;頡頏[きっこう;けっこう(頡頏), kikkou ; kekkou ( ketsu kou )] (n,vs) (1) rivalry; competition; antagonism; struggle for supremacy; (2) (けっこう only) rising and falling (of a bird)
政治抗争[せいじこうそう, seijikousou] (n) political strife (antagonism, conflict)
敵対[てきたい, tekitai] (n,vs) hostility; antagonism; opposition; (P)
確執[かくしつ, kakushitsu] (n,vs) discord; antagonism; (P)

antagonism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การต่อต้าน[n.] (kān tøtān) EN: resistance ; antagonism ; opposition ; ban FR: résistance [f] ; opposition [f]
ความเป็นปรปักษ์[n. exp.] (khwām pen p) EN: hostility ; antagonism ; being an enemy FR: hostilité [f] ; antagonisme [m]
สภาวะตรงกันข้าม[n. exp.] (saphāwa tro) EN: antagonism FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antagonism
Back to top