ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

azure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *azure*, -azure-

azure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
azure (n.) ฟ้าเหมือนท้องฟ้า Syn. sky blue color
azure (adj.) สีฟ้าเหมือนท้องฟ้า See also: ที่มีสีฟ้าเหมือนท้องฟ้า Syn. sky-blue, pale ble
English-Thai: HOPE Dictionary
azure(แอซ' เซอะ) adj. สีน้ำเงินของท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ. -n. ท้องฟ้าสีน้ำเงินที่ไร้เมฆ, ท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ, Syn. sky-blue, blue, cerulean)
English-Thai: Nontri Dictionary
azure(n,adj) สีฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The apartment's flag is a gold lion rampant on a field of azure.ธงของอพาร์ตเมนต์เป็นรูปสิงโตทอง ยืนสองขาบนพื้นสีฟ้า

azure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石青[shí qīng, ㄕˊ ㄑㄧㄥ, 石青] azurite; copper azurite 2CuCO3-Cu(OH)2; azure blue
青龙[qīng lóng, ㄑㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, 青龙 / 青龍] Azure Dragon (Chinese constellation)
天蓝色[tiān lán sè, ㄊㄧㄢ ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ, 天蓝色 / 天藍色] azure
蔚蓝[wèi lán, ㄨㄟˋ ㄌㄢˊ, 蔚蓝 / 蔚藍] azure; sky blue

azure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
瑠璃色[るりいろ, ruriiro] (n) lapis lazuli blue; bright blue; azure
蒼竜;蒼龍[そうりょう;そうりゅう, souryou ; souryuu] (n) (1) blue dragon; (2) (See 青竜) Azure Dragon (god said to rule over the eastern heavens); (3) (See 二十八宿) seven mansions (Chinese constellations) of the eastern heavens; (4) large horse with a bluish-leaden coat; (5) shape of an old pine tree
ピントがずれる;ピントがズれる[, pinto gazureru ; pinto ga zu reru] (exp,v1) (1) (See ずれる) to be out of focus; (2) to be off the point (e.g. of a plan); to have not got the point
ピントが外れる[ピントがはずれる, pinto gahazureru] (v1,exp) (1) to be out of focus; (2) to be off the point; to not have got the point
出外れ[ではずれ, dehazure] (n) end; extremity (of a village)
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P)
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P)
季節外れ;季節はずれ[きせつはずれ, kisetsuhazure] (n,adj-na,adj-no) unseasonable; out of season
尾長[おなが, onaga] (pref) (1) having a long tail; (n) (2) (uk) azure-winged magpie (Cyanopica cyana)
常識はずれ;常識外れ[じょうしきはずれ, joushikihazure] (adj-no,adj-na,n) unconventional; eccentric; offbeat; aberrant; outlandish; crazy
当たり外れ[あたりはずれ, atarihazure] (n) hit or miss; risk
時候外れ[じこうはずれ, jikouhazure] (n) unseasonable
期待外れ;期待はずれ[きたいはずれ, kitaihazure] (n,adj-no) disappointment; let-down
村外れ[むらはずれ, murahazure] (n) edge of town; outskirts of a village
桁外れ[けたはずれ, ketahazure] (adj-na,n) incredible; extraordinary
町外れ(P);町はずれ;街外れ[まちはずれ, machihazure] (n) outskirts (of a town); (P)
股摺れ[またずれ, matazure] (n) sore crotch
阿婆擦れ;阿婆擦;あば擦れ[あばずれ, abazure] (adj-na,n) (阿婆 is ateji) a bitch
鞍擦れ[くらずれ, kurazure] (n,vs) saddle sores
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)

azure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกจับแมลงจุกดำ[n. exp.] (nok jap mal) EN: Black-naped Monarch ; Black-naped Blue Flycatcher FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]
นกเขนน้อยไซบีเรีย[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Siberian Blue Robin FR: Rossignol bleu [m] ; Rossignol de Sibérie [m] ; Rossignol bleu de Chine [m] ; Rossignol bleu du Japon [m] ; Rossignol azuré [m]
นกไต่ไม้สีน้ำเงิน[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Blue Nuthatch FR: Sittelle bleue [f] ; Sittelle à dos azuré [f]

azure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Azursultanshuhn {n} [ornith.]Azure Gallinule
Azurfischer {m} [ornith.]Azure Kingfisher
Azurroller {m} [ornith.]Azure Roller
Lasurmeise {f} [ornith.]Azure Tit
Schwarzbauchkleiber {m} [ornith.]Azure Nuthatch
Azurblaurabe {m} [ornith.]Azure Jay
Cabanistangare {f} [ornith.]Azure-rumped Tanager
Fliederblaurabe {m} [ornith.]Azure-naped Jay
Violettschultertangare {f} [ornith.]Azure-winged Tanager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า azure
Back to top