ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หรู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หรู*, -หรู-

หรู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หรู (v.) be chic See also: be stylish, be elegant, be smart, be handsome, be trendy Syn. โก้เก๋, โก้, หรูหรา, สง่า
หรู (adv.) dazzlingly See also: showily, gorgeously Syn. งดงาม, หรูหรา, เลิศ
หรู (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, โก้, หรูหรา, สง่า
หรู (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, โก้, หรูหรา, สง่า
หรู (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้, สง่า, ภูมิฐาน, เริด Ops. ซอมซ่อ
หรู (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, โก้, หรูหรา, สง่า
หรู (adj.) luxurious See also: elegant, comfortable Syn. หรูหรา
หรูหรา (v.) be high class See also: be luxurious, be lavish, fancy, be first-class
หรูหรา (v.) be chic See also: be stylish, be elegant, be smart, be handsome, be trendy Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, สง่า
หรูหรา (adv.) dazzlingly See also: showily, gorgeously Syn. งดงาม, เลิศ, หรู
หรูหรา (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, สง่า
หรูหรา (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, สง่า
หรูหรา (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, สง่า, ภูมิฐาน Ops. ซอมซ่อ
หรูหรา (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, สง่า
หรูหรา (adj.) luxurious See also: elegant, comfortable Syn. หรู
English-Thai: HOPE Dictionary
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ,เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
bon vivantn. (บอน'วีวาน) n. คนที่อยู่หรูหรากินอาหารและดื่ม เครื่องดื่มอย่างดี,เพื่อที่ชอบสนุกครีกครื้น
corinthian(คะริน'เธียน) adj. หรูหรา,ฟุ่มเฟือย
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth,formati
dashing(แดช'ชิง) adj. มีชีวิตชีวา,ห้าว,หลักแหลม,หรูหรา., Syn. smart ###A. dull
dashy(แดช'ชี) adj. หรูหรา,ห้าว,หลักแหลม
deluxe(ดะลูคซฺ') adj. หรูหรา -adv. อย่างหรูหรา, Syn. luxurious
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
fal-lal(แฟลแลล') n. เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา,สิ่งประดับ.
fallal(แฟลแลล') n. เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา,สิ่งประดับ.
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
finery(ไฟ'เนอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,เตาหลอมสำหรับเปลี่ยนเหล็กหล่อ (cast-iron) เป็นเหล็กเหนียวที่ตีเป็นรูปร่างขึ้นได้ (wrought-iron)
flamboyant(แฟลมบอย'เอินทฺ) adj. หรูหรา,สวยหรู,แดงฉาน,มีสีสัน,, See also: flamboyance,flamboyancy n. flamboyantly adv., Syn. ornate,vivid
flaring(แฟล'ริง) adj. ซึ่งลุกโชติช่วง,สว่างแวววับ,หรูหรา,ซึ่งค่อย ๆ บานออก., Syn. blazing
flash(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา,การแสดงโอ้อวด,ข่าวด่
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy
florid(ฟลอ'ริด) adj. แดง,คล้ายดอกไม้,ประดับมากเกินไป,หรูหรา,เต็มไปด้วยดอกไม้, See also: floridness n., Syn. flowery
flossy(ฟลอส'ซี) adj. เกี่ยวกับเส้นใยไหม,อ่อนนิ่ม,เป็นปุยนิ่ม,เป็นกระเชิง,หรูหรา,ทันสมัย
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
fopperyn. เสื้อผ้าที่โก้หรู,นิสัยหยิ่งยโสมาก,นิสัยขี้โอ่,นิสัยขี้แต่งตัว
frippery(ฟริพ'เพอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,ของประดับราคาถูก, การโอ้อวด
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความหรูหรา,gaieties งานรื่นเริง,งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety,joy
gala(เก'ละ) adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,หรูหรา. n. การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,การบันเทิงพิเศษ,งานรื่นเริง,เสื้อผ้าหรูหรา, Syn. party,feast
garish(การ์'ริช) adj. หรูหรา,ฉูดฉาดเกินไป., See also: garishly adv. garishness n.
gaud(กอด) n. สิ่งประดับที่หรูหรา,พิธีที่หรูหรา,นิทรรศการที่หรูหรา
gaudery(กอ'ดะรี่) n. การแสดงโอ้อวด,สิ่งที่หรูหรา
gaudy(กอ'ดี) adj. หรูหรา,ฉูดฉาด,บาดตา,ขี้โอ่,โอ้อวด.n. งานเลี้ยงฉลองอย่างเอิกเกริก, See also: gaudily adv. gaudiness n., Syn. showy,flashy,garish
gay(เก') adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,สนุกสนาน,หรูหรา,ฉูดฉาด มีสีสดใส,ชอบสนุก,เสเพล,เต็มไปด้วยราคะ,รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
gewgaw(กิว'กอ) adj.,n. (สิ่งที่) หรูหราหรือฉูดฉาดแต่ไร้ค่า
gimcrack(จิม'แครค) adj. หรูหราแต่ไร้ประโยชน์, See also: gimcrackery n.
gorgeous(กอร์'เจิส) adj. หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ,น่ายินดี., See also: gorgeousness n., Syn. grand,superb
grandiose(แกรน'ดีโอส) adj. ยิ่งใหญ่,หรูหรา,สง่างาม,โอ่อ่า., See also: grandiosity n., Syn. impressive,pompous ###A. trivial
gussy(กัส'ซี) vt. แต่งตัวชุดดีที่สุด,ประดับเสียสวยหรู
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก,หรูหรา,โอ่อ่า,สง่างาม,
high(ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา., Syn. lofty
kickshaw(คิค'ชอ) n. สิ่งที่เอร็ดอร่อย,ของที่สวยหรูแต่ไร้ค่า
luxuriance(ลักซู' เรียนซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,ความเจริญรุ่งเรือง., See also: luxuriancely adv. luxuriant adj., Syn. richness ###A. barrenness
luxurious(ลักซู' เรียส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,บำรุงความสุข,โอ่อ่า, See also: luxuriously adv. luxuriousness n., Syn. voluptuous
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย,ความหรูหรา,การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย,ความโอ่อ่า,สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย,เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness,
English-Thai: Nontri Dictionary
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
deluxe(adj) หรูหรา,ฟู่ฟ่า,วิลิศมาหรา,ดีเป็นพิเศษ
euphuism(n) การใช้ภาษาหรู,การใช้ภาษาสละสลวย
flamboyant(adj) หรูหรา,งามสะดุดตา,แดงฉาน,มีสีสัน
florid(adj) หรูหราฉูดฉาด,แดงเรื่อ
flowery(adj) มีดอก,สละสลวย,หรูหรา,ไพเราะ
foppery(n) ความพิถีพิถันในการแต่งตัว,ความขี้โอ่,ความโก้หรู
foppish(adj) ช่างแต่งตัว,สำรวย,ขี้โอ่,โก้หรู
frippery(n) ของโก้เก๋,ของหรูหรา,การโอ้อวด
garnish(adj) มีแสงจ้า,สุกใส,งดงาม,หรูหรา,ฉูดฉาด
gaud(n) ของฟุ่มเฟือย,เครื่องประดับฉูดฉาด,ของหรูหรา
gaudy(adj) ฉูดฉาด,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ้อวด,บาดตา
gorgeous(adj) งดงาม,สวยงาม,หรูหรา,โอ่อ่า
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
grandiloquent(adj) ใช้คำหรูหรา
grandiose(adj) โอ่อ่า,สง่า,หรูหรา,ยิ่งใหญ่,สง่างาม
HIGH-high-flown(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความฟุ้งเฟ้อ,ความหรูหรา
luxurious(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,น่าสบาย,โอ่อ่า
luxury(n) ความหรูหรา,ความฟุ่มเฟือย,ของฟุ่มเฟือย
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง
ornate(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ฉูดฉาด
pageantry(n) ขบวนแห่,การแสดงหรูหรา
palatial(adj) เหมือนพระราชวัง,เหมือนวัง,ใหญ่โต,โอ่อ่า,หรูหรา
pomp(n) ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,การวางท่า,ความผึ่งผาย
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด
princely(adj) อย่างเจ้า,ของเจ้า,โอ่โถง,งดงาม,หรูหรา
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
rhapsody(n) การใช้คำหรูหรา,โคลงโบราณ
rich(adj) อุดมสมบูรณ์,รวย,สวยงาม,หรูหรา,มั่งคั่ง
showiness(n) ความหรูหรา,ความสะดุดตา,ความฉูดฉาด
showy(adj) สะดุดตา,โก้,หรูหรา,ฉูดฉาด
silken(adj) เหมือนไหม,ทำด้วยแพร,เป็นมัน,อ่อนนุ่ม,ละมุนละไม,หรูหรา
simply(adv) อย่างเรียบๆ,อย่างง่ายๆ,อย่างสามัญ,อย่างไม่หรูหรา
slick(adj) เนียน,เรียบ,กลม,เป็นมัน,เก๋,หรู,เฉี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Gran Turismo (GT); Grand Touringรถเก๋งหรูสมรรถนะสูง (จีที) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Grand Touring; Gran Turismo (GT)รถเก๋งหรูสมรรถนะสูง (จีที) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
champagne (adj.) หรูหรา See also: ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย Syn. extravagant, luxurious
decorated (adj.) หรูหรา See also: ฟุ่มเฟือย Syn. elaborate
deluxe (adj.) หรูหรา See also: คุณภาพดีมีราคาแพง Syn. elegrant, grand, luxurious
elegrant (adj.) หรูหรา See also: คุณภาพดีมีราคาแพง Syn. grand, luxurious
flamboyant (adj.) หรูหรา Syn. elaborate, florid Ops. simple, unadorned
lush (adj.) หรูหรา See also: ฟู่ฟ่า, โอ่อ่า Syn. luxurious
luxurious (adj.) หรูหรา See also: ฟุ่มเฟือย, โอ่อ่า Syn. rich, sumptuous, lavish Ops. squalid
ornate (adj.) หรูหรา See also: ฟุ่มเฟือย Syn. elaborate, decorated
plush (adj.) หรูหรา See also: ตระการตา Syn. elegant, luxurious
silk-stocking (n.) หรูหรา See also: ฟุ่มเฟือย
sporty (adj.) หรูหรา See also: โก้เก๋, โอ้อวด Syn. dashing, flashy, smart
sumptuous (adj.) หรูหรา See also: โอ่อ่า Syn. splendid, magnificent, luxurious
superb (adj.) หรูหรา See also: ฟุ่มเฟือย, โอ่อ่า Syn. elegant, rich, sumptuous
lofty (adj.) หรูหรา (คำพูด, งานเขียน)
ritzy (adj.) หรูหรา (คำไม่เป็นทางการ) See also: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า Syn. luxurious, sumptuous
flowery (adj.) หรูหรา (ถ้อยคำหรือสำนวน) See also: สละสลวย Syn. fancy, ornate Ops. simple, clear
de luxe (adj.) หรูหรา (มักใช้หน้าคำนาม) See also: คุณภาพดีมีราคาแพง Syn. elegrant, grand, luxurious
elegrant (adj.) หรูหรา (มักใช้หน้าคำนาม) See also: คุณภาพดีมีราคาแพง Syn. grand, luxurious
worthily (adv.) อย่างหรูหรา See also: อย่างเลอเลิศ Syn. magnificently, splendidly
austere (adj.) ไม่หรูหรา See also: เรียบง่าย Syn. plain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So what do you want? You know I'm a hair designer. I can give you anything.ฉันเป็นนักออกแบบผม ฉันทำได้ทุกอย่าง หรู พังค์
This is a prohibition party... Classy, elegant.นี่มันปาร์ตี้ต้องห้ามนะ หรู เลิศ อลังการ
It's a little far from the action for my liking.ห้องนี้มัน.. คนละอารมณ์กับที่คิดไว้เลย\ หรู ดูดี แต่ก็เข้าท่า
Nice place. Spacious. Expensive.หรูหรา กว้างขวาง แพงหูดับ
Fancy. Who lives in Baltimore?หรูหราจัง ใครอยู่ที่บัลติมอร์หรอ?
Magnificent, isn't she?หรูหราน่าจับจองนะครับ
An elegant sufficiency, Aunt Sally. Elegant sufficiency.หรูหราเกินพอ น้าแซลลี่ หรูหราเกินพอ
That's crazy stuff. Hard to keep track of it all, I bet.หรูไปหมด เธอคงไม่รู้ที่จะทำตัวยังไงสินะ
Well, there he goes, sitting in the lap of luxury, the world at his feet.ก็ มีที่เขาไป นั่งอยู่ในตักของความหรูหรา โลกที่เท้าของเขา
I don't know if you've ever experienced the feeling of driving an expensive motorcar which isn't your own?ไม่รู้ว่านายเคยประสบกับการที่ต้อง ขับรถหรูที่ไม่ใช่ของตัวเองรึเปล่า
Splendid. Splendid. Exactly like the Ritz.- หรูหรามาก อย่างกับที่เดอะริทซ์ แน่ะ
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม
The House Painters and Plasterers Local Number 179 at your service.ก็ที่พักใหม่สุดหรู ที่เขาปิดให้บริการอยู่น่ะสิ
Listen, I did my caper. He owes me. Everybody's flashing their stuff.ฟังนะ ฉันทำหน้าแล้ว เขาติดหนี้ฉัน คนอื่นๆซื้อของกันหรูหรา
No, this is the most exclusive club in the city.ไม่ได้หรอก นี่มันคลับที่หรูที่สุด ในเมืองเรา
And that, good people, is why He got dolled up and dropped byและนั่น เจ้าคนดี ว่าทำไม เขาจึงแต่งตัวหรูและมาเยี่ยมเยียน
Go to fancy barber with torn-up jeans.ไปร้านตัดผมหรูๆกับกางเกงยีนส์ขาดๆ
Quite an auspicious dwelling for a filthy, flying weasel.ออกจะหรูหราไปหน่อยนะ สำหรับไอ้หนูมีปีก
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง
There was a time, not very long ago, when we lived in an enchanted world of elegant palaces and grand parties.นั่นเป็นเวลาไม่นานมากนัก เมื่อพวกเราอาศัยอยู่ในโลกอันตระการตา ของพระราชวังงดงามและบุคคลที่หรูหรา
Very impressive ship, Doctor.-ยานคุณหรูมากนะ ด๊อกเตอร์
That´s a fancy case, friend. You know, when a sweet-mouthed girl like you has a fancy case like this... a man gets to thinkin´ where´s the wallet?ลองกล่องนามบัตรหรูยังีง้แล้ว
Will we be eating in restaurants that have dress codes?เราจะไปกินข้าวในสถานที่หรู ๆ ที่เราต้องแต่งตัวดี ๆ หรือเปล่า
It's a nice place. You dry-clean these all the time, don't you?สถานที่หรูแบบนี้ คุณคงส่ง ซักแห้งบ่อย ๆ ใช่ไหมคะ
It's over 100 feet longer than Mauretania, and far more luxurious.มันยาวกว่าตั้ง 100 ฟุต แล้วยังหรูหรากว่าด้วย
We're riding in high style now. We're a couple of regular swells.เราหรูหราตาแหกแล้วโว้ย
He envisioned a steamer so grand in scale... and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.ท่านเห็นภาพเรือลำใหญ่หรูหราโอ่อ่า ความเยี่ยมยอดไม่มีวันถูกท้าทายได้
And size means stability, luxury... and above all, strength.ขนาดคือความมั่นคง ความหรูหรา และความทรงพลัง
One in every three black males... is in some phase of the correctional system.หนีในไอ้มืดสามคน... มีคำพูดสวยหรูมาใช้ในการแก้ตัว
He says someone else has already said it best... so if you can't top it... steal from them and go out strong.เขาพูดว่าคนอื่นๆ / พูดกันว่ามันดีที่สุด... แต่ถ้าหากคุณทำให้มันสวยหรูไม่ได้... ก็ยกของคนอื่นมา / แล้วก็แข็งแกร่งเข้าไว้
But Paris is the most beautiful city in the world.ปารีสเป็นนครเลิศหรูที่สุดในโลกนะ
The palace is hardly a prison.วังหรูกว่าคุกเยอะน่า
It comes on a few.ที่จัดขึ้นในโรงแรมPressman สุดหรู
Leave it to you to use big words when you're smashed.เวลาเมายังใช้คำซะหรูอีก
Robots don't eat dinners in fancy restaurants.ไม่ต้องกินอาหารที่ภัตตาคารหรูหรา
Stupid to bootมารยาททรามเกินกว่าจะทำงานในที่หรูๆ แบบนี้ได้
He sent them flashy gifts.มัีนส่งของขวัญหรูๆหราๆไปให้พวกเค้า
You know, speaking of fat guys in tuxedos, there's this thing Monday night....ตัวอ้วน ใส่ทักสิโด คืนวันจันทร์ ผมมีงานเลี้ยงหรู
Our engineers are currently preparing for the first 20-megaton detonation... to create the subterranean living chambers for Lunar Leisure Living.ฟังข่าวล่ามาแรงของบ้านหรูคู่จันทรา วิศวกรของเรา กำลังเตรียมวางแผนการระเบิดพื้นที่ เพื่อสร้างบ้านใต้ดินที่สวยงาม ให้กับบ้านหรูคู่จันทรา
So contact Lunar Leisure Living today to reserve your own little piece of heaven, because the future is now.รีบจับจองบ้านหรูคู่จันทราเสียแต่วันนี้ เพราะอนาคตมาถึงแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หรู
Back to top