ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สะดวกสบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สะดวกสบาย*, -สะดวกสบาย-

สะดวกสบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะดวกสบาย (adv.) comfortably Syn. สะดวก, สบาย
สะดวกสบาย (v.) convenient See also: easy, comfortable Syn. ง่าย, สะดวก Ops. ลำบาก
สะดวกสบาย (v.) convenient See also: easy, comfortable Syn. ง่าย, สะดวก Ops. ลำบาก
English-Thai: HOPE Dictionary
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย,ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
inconvenience(อินคันวี' เนียนซฺ) n. ความไม่สะดวก, ความไม่สะดวกสบาย, สิ่งที่ไม่สะดวกสบาย. -vt. ทำให้ไม่สะดวกสบาย, รบกวน, Syn. incommode, awkwardness, trouble)
livable(ไล'วะเบิล) adj. สะดวกสบาย, น่าอยู่, อยู่รวมกันได้, เป็นเพื่อนกันได้, See also: livableness, livability n., Syn. agreeable
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด
English-Thai: Nontri Dictionary
convenience(n) ความสะดวกสบาย,ความเหมาะสม
convenient(adj) สะดวกสบาย,เหมาะ,เหมาะสม,ใกล้เคียง
easily(adv) โดยง่าย,อย่างสะดวกสบาย,อย่างง่ายดาย,โดยไม่ลำบาก
easiness(n) ความง่าย,ความสะดวกสบาย,ความสะดวก,ความไร้กังวล
inexpedient(adj) ไม่เหมาะ,ไม่สะดวกสบาย,ไม่สมควร
livable(adj) อยู่ได้,น่าอยู่,สะดวกสบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amenityความสะดวกสบาย, ความรื่นรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
comfortable (adj.) สะดวกสบาย See also: สบาย Syn. easy, snug, cozy, restful, convenient Ops. uncomfortable, cramped, uneasy, disturbed
comfy (adj.) สะดวกสบาย (คำไม่เป็นทางการ)
awkward (adj.) ที่ไม่สะดวกสบาย Syn. inconvenient, incommodious
bind (n.) สิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย See also: สิ่งที่น่ารำคาญ Syn. nuisance
comfortably (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. restfully, snugly, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably
comforting (adj.) ที่สะดวกสบาย
comfortless (adj.) ที่ไม่สะดวกสบาย
consolation (n.) ความรู้สึกสะดวกสบาย Syn. comfort, solace
console (vt.) ทำให้รู้สึกสะดวกสบาย Syn. comfort
cosy (adj.) อบอุ่นและสะดวกสบาย Syn. snug
cozily (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. restfully, snugly, conveniently, easily Ops. uncomfortably
cozy (adj.) อบอุ่นและสะดวกสบาย
discomfort (n.) ความไม่สะดวกสบาย See also: ความรู้สึกเจ็บปวด, ความอึดอัด Syn. inconvenience, pain, ache, misery
Pullman (n.) รถโดยสารที่มีความสะดวกสบายมาก Syn. sleeping car, Pullman car
Pullman car (n.) รถโดยสารที่มีความสะดวกสบายมาก Syn. sleeping car
restfully (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. snugly, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably
rough it (phrv.) ใช้ชีวิตง่าย ๆ (ไม่สะดวกสบาย) Syn. live rough, sleep rough
snugly (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. restfully, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably
troublesome (adj.) ไม่สะดวกสบาย See also: ไม่สะดวก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think you'll be very comfortableฉันคิดว่าคุณจะอยู่อย่างสะดวกสบายมาก
It's pretty comfortable and very convenientค่อนข้างสะดวกสบายมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And lots of your neighbors saw you get into our big, comfortable, black sedan.และเพื่อนบ้านหลานคน เห็นนายได้รับการดูแลจากเราอย่างดี สะดวกสบาย รถเก๋งซีดานสีดำ
Not rich, not poor.ไม่รวย ไม่จน สะดวกสบาย และครอบครัวอบอุ่น
We sacrifice many modern pleasures and conveniences to feel truly connected.เราละทิ้ง ความสนุกสนาน สะดวกสบาย เพื่อเ้ข้าถึงอย่างแท้จิง
A few minutes of this wouldn't hurt you, but it wouldn't be comfortable.แต่มันจะไม่ได้รับความ สะดวกสบาย ที่ 100,000 กรัมของ
It's more comfortable. You wanna go?สะดวกสบายกว่า อยากไปมั้ย
Pretty convenient.สะดวกสบายซะจริงเลยนะ
Oh, we'll be quite comfortable down here in...in...โอ้เราจะค่อนข้างสะดวกสบาย ลงที่นี่ในใน
We'll be comfortable, won't we, men?เราจะสะดวกสบายเราจะไม่ ผู้ชาย?
Mighty comfortable.ความสะดวกสบายอัน ยิ่งใหญ่
You're sure you'll be comfortable?คุณแน่ใจว่าคุณจะได้รับความ สะดวกสบาย?
This is my idea of comfort.นี่คือความคิดของฉันของความ สะดวกสบาย
Solid comfort.ความสะดวกสบายที่เป็น ของแข็ง
Thanks, but we're very comfortable up here. That's right, isn't it?ขอบคุณน่ะ, แต่ว่าบนนี้ เราสะดวกสบายกว่า ถูกต้อง ใช่มัย?
Yes, we are very comfortable up here.ใช่, บนนี้ พวกเราสะดวกสบายมาก.
The British find it amusing to inspect us at their convenience.อังกฤษพบว่ามันสนุก ในการตรวจสอบเราได้ที่ความสะดวกสบายของพวกเขา
I was more comfortable lying down.ผมก็สะดวกสบายมากขึ้นนอนลง
Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?ทำไมเรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องแยกเกี่ยวกับการโกหกเพื่อให้ความสะดวกสบาย?
When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence.เมื่อคุณก็สามารถปิดเพศสัมพันธ์ขึ้นสำหรับนาทีและสะดวกสบายแบ่งปันความเงียบ
I'm just trying to set your mind at ease, that's all. Sir, I...ฉันแค่พยายามที่จะกำหนดความคิดของคุณได้อย่างสะดวกสบายนั่นคือทั้งหมดที่ ครับผม ...
And this must be a most inconvenient sitting-room for the evening in summer.และนี่คงเป็นห้องนั่งเล่นที่ไม่สะดวกสบายที่สุด ในตอนเย็นสำหรับฤดูร้อน
Nestled all snug and cozy right against the mountain.ตั้งอยู่ทั้งหมดอบอุ่นและสะดวกสบาย ที่เหมาะสมกับภูเขา
Sure, you're right. Perhaps it's not much of a comfort at the moment.ก็ถูกของลูก บางทีช่วงนี้\ อาจยังไม่สะดวกสบายเท่าไหร่
Something that, conveniently enough, lies in your pocket.อะไรที่สะดวกสบายเพียงพอ อยู่ในกระเป๋าแก
Because of that, we were able... to live rich and plentiful lives.นั่นก็ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา และสะดวกสบาย
But there. Not with me there, but there in your own cozy cone.แต่มี ไม่ได้อยู่กับฉันไปที่นั่น แต่มีในกรวยที่สะดวกสบายของคุณเอง
You will find your place a bit uncomfortable.คุณจะหาที่อยู่ของคุณเอง มันอาจไม่สะดวกสบาย
Please... stay with your zombie at all times, maintain an orderly line between the railings, and use our conveniently placed safety buttons...โปรดอยู่กับซอมบี้ของคุณตลอดเวลา รักษาลำดับแถวระหว่างราวเหล็กไว้ให้ดี และใช้บริการความสะดวกสบายจากปุ่ม...
Anything uncomfortable?มีอะไรไม่สะดวกสบายป่าวคะ
It might be more inconvenient than I thought.มันอาจจะไม่สะดวกสบายกว่าที่ฉันคิดนะ
It's so spacious, and the locationis so convenient for me.ทำเลก็เยี่ยม สะดวกสบายดี
THIS ISN'T COMFORTABLE. I CAN'T DRINK LIKE THIS.นี่มันไม่สะดวกสบายเอาซะเลย ฉันดื่มแบบนี้ไม่ได้หรอก
If it's any consolation,I think your motives Are more interesting.ถ้าจะให้รู้สึกสะดวกสบาย,ฉันว่าคิดว่า แรงจูงใจของคุณน่าสนใจดี
They live only to comfort you.มันอาศัยอยู่เพียงเพื่อ ความสะดวกสบายที่คุณ
Now hotels are all about presentation and fertile creature comforts.ตอนนี้หลายๆโรงแรม ออกมาพรีเซ้นท์ ความสะดวกสบายต่างๆ
With full massage, facial and aromatherapy facilities,นวดหน้า และ อโรมาเธอราพี สะดวกสบาย
You got smashed and passed out, and we just watched, and it was really awkward.นายเมามาก แล้วก็สลบไป และเราได้แค่ดู และไม่ก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่
I mean, if they don't want their names on any flight manifest, maybe they just eased back on in.ฉันหมายถึง ถ้าพวกมันไม่ต้องการชื่อของคนเหล่านั้นบนไฟต์สินค้า บางทีพวกมันแค่ต้องการความสะดวกสบายบนนั้น
Just a little bit more comfortable for him.รู้สึกสะดวกสบายมากกว่านี้อีกหน่อย
I hope the ride was comfortable.ฉันหวังว่าคุณคงจะสะดวกสบาย ในการเดินทางมานะ
I'm perfectly comfortable sleeping on a bouncy castle.ฉันรู้สึกสะดวกสบายดีที่จะนอนบนปราสาทเด้งได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สะดวกสบาย
Back to top