ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ศัตรู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ศัตรู*, -ศัตรู-

ศัตรู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศัตรู (n.) enemy See also: foe, opponent Syn. คู่แค้น, คู่ปรับ, คู่แข่ง, อริ, ปฎิปักษ์ Ops. มิตร
ศัตรู (n.) enemy See also: foe, adversary, opponent, antagonist Syn. ข้าศึก, คู่ปรับ, ปรปักษ์, คู่อริ
ศัตรูพืช (n.) pest
English-Thai: HOPE Dictionary
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
archenemy(อาร์คเอน'นีมี) n. หัวหน้าศัตรู, ซาตาน, ศัตรูสำคัญ
bad bloodn. ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร
enemy(เอน'นะมี) n.,adj. ศัตรู,ข้าศึก,คู่อริ,ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) ., Syn. rival
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
opponency(อะโพ'เนินซี) n. การขัดขวาง,การต่อต้าน,การทำให้อุดตัน,ความเป็นศัตรู, Syn. opposition
pesticide(เพส'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง,ยาปราบศัตรูพืช,ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น, See also: pesticidal adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
enemy(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์
enmity(n) ความเป็นอริ,ความเป็นศัตรู,ความคุมแค้น,ความเกลียดชัง
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
ILL ill will(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่จริงใจ,ความมุ่งร้าย
inimical(adj) ทารุณ,เป็นศัตรู,เป็นภัย
foeman(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
opposite(adj) ตรงข้าม,เป็นศัตรู,สวนกัน,อยู่คนละข้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enemyข้าศึก, ศัตรู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hostilityความเป็นศัตรูกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Endrin เอ็นดริน สารอันตรายในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากมีพิษรุนแรงและตกค้างในสิ่งแวดล้อม จึงห้ามนำเข้าตั้งแต่ ปี 2524 เป็นต้นมา [สิ่งแวดล้อม]
mothผีเสื้อกลางคืน, แมลงพวกหนึ่งในออร์เดอร์เลพิดอปเทอรา ส่วนใหญ่ออกหากินกลางคืน ตัวอ่อนเป็นศัตรูที่สำคัญของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rodenticides สารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enemy (n.) ศัตรู See also: ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น Syn. antagonist, foe, opponent Ops. friend, supportor
foe (n.) ศัตรู See also: ข้าศึก, ปรปักษ์, อมิตร, อริ Syn. enemy, opponent, adversary Ops. friend, ally
ace (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. fighter pilot, veteran, combat pilot
antagonism (n.) ความเป็นศัตรู See also: ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน, ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน Syn. hatred, hostility
antagonism (n.) ความเป็นศัตรู See also: การมุ่งร้าย Syn. animosity, enmity Ops. friendliness
antagonize (vt.) ทำให้กลายเป็นศัตรู See also: ทำให้เป็นปฏิปักษ์ Syn. alienate, offend, set against
be in bad with (idm.) เป็นศัตรูกับ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. get in with
beleaguer (vt.) โอบล้อมด้วยศัตรู See also: ล้อม, โจมตี
besiege (vt.) โอบล้อมด้วยศัตรู See also: ล้อม, โจมตี Syn. beleaguer
bulwark (n.) กำแพงต้านศัตรู See also: ป้อมปราการ Syn. embankment
collaborate (vi.) สมคบกับศัตรู See also: เป็นไส้ศึก
combat pilot (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. fighter pilot, veteran
eat up (phrv.) ทำให้ศัตรูพ่ายแพ้
enmity (n.) ความเป็นศัตรู See also: ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน, ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน Syn. antagonism, hatred, hostility
fighter pilot (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. veteran, combat pilot
get in with (phrv.) เป็นศัตรูกับ See also: ขัดแย้งกับ, ไม่ได้รับอนุมัติจาก Syn. be in with
get on (phrv.) เป็นศัตรูกับ
greeness (n.) พืชสีเขียวในป่าที่สัตว์ใช้อำพรางศัตรู See also: ความเขียวขจีของป่า Syn. azure
hostile (adj.) ซึ่งเป็นศัตรู See also: ซึ่งเป็นปรปักษ์ Syn. antagonistic, opposed, unfriendly Ops. friendly
hostility (n.) ความเป็นศัตรู See also: การมุ่งร้าย Syn. animosity, antagonism, enmity Ops. friendliness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has plenty of enemiesเขามีศัตรูมากมาย
The soldiers fought against the enemyทหารต่อสู้กับศัตรู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A crowd of faces... friends and family, enemies, lovers.มิตรสหาย ครอบครัว ศัตรู หรือ คู่รัก
Allies turned enemies and the Vampire elders I had protected for over six centuries wanted me dead.พันธมิตรหัน ศัตรู และผู้สูงอายุแวมไพร์ฉันมี
Were they friends, enemies, uh... possibly seeing each other?เพื่อนของพวกเขา ศัตรู ... หรือว่า เห็นคนอื่นๆ บ้างไหม?
Russian and Chinese troops are now moving across Europe without resistance./ กองทัพจีนและรัสเสีย กำลังเคลื่อนที่ข้ามยุโรป / / ปราศจากกำลังต่อต้าน จาก ศัตรู /
I promise you nothing's gonna happen. Okay? Stay down!ศัตรู 12 ตัว รึอาจจะมากกว่า
The enemy is among us and nobody's doing anything about it.ศัตรูก็อยู่รายล้อมพวกเรา และไม่มีใครลงมือ ทำอะไรในเรื่องนี้เลย
Your enemies will surely come here.ศัตรูกำลังมา เวลาแห่งการล้างแค้นใกล้จะถึงแล้ว
Enemy closing to zone six.ศัตรูกำลังใกล้เข้าสู่โซนหกแล้ว
Our enemies took everything from us.ศัตรูก็เอาทุกสิ่งไปจากเรา
I spoke as a conqueror, my enemies crushed... God's plan.ศัตรูของข้าถูกทำลาย-- แผนการของพระเจ้า
To be an enemy of Camelot is no crime.ศัตรูของคาเมลอตไม่ใช่อาชญากร
Your enemies know you're here.ศัตรูของคุณรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่
Your enemy is not the Deer God!ศัตรูของคุณไม่ได้กวางพระเจ้า!
Your enemies are my enemies.ศัตรูของท่าน คือศัตรูของข้า
Your enemies will reveal themselves to you.ศัตรูของท่านจะเผยตัวให้ท่านเห็น
The enemy of the Naga, of all the Fae rises.ศัตรูของนากา ของเฟทุกคน
Your enemies are not the ones who hold their swords against you.ศัตรูของนาย... ไม่ใช่คนที่กำลังถือมีดต่อหน้า แต่...
An enemy of the people can't get these ears.ศัตรูของประชาชนไม่ส- ามารถรับหูเหล่านี้ได้
An enemy of the 36.ศัตรูของผู้หยังรู้ทั้ง 36
Your enemies did not lie.ศัตรูของฝ่าบาทมิได้โกหก
Our enemies will be vanquished, and you will be blameless in the eyes of the only person who matters.ศัตรูของพวกเราจะได้สิ้นหมดไป และลูกก็จะเป็นผู้ไร้มลทิน ในสายตาของคนๆหนึ่ง
Our enemies still line up against us.ศัตรูของพวกเรายังคงต่อแถวเข้ามาเรื่อยๆ
The enemies of mankind!ศัตรูของมวลมนุษยชาติ!
So Monroe's enemies can wipe him off the map.ศัตรูของมอนโรจะได้กำจัดเขาออกไปซะที
The enemy of my enemy... is my friend.ศัตรูของศัตรู ... คือเพื่อนของเรา
The enemy of my enemy is my friend, right?ศัตรูของศัตรู คือมิตร ถูกมั้ย?
The enemy of my enemy is my friend.ศัตรูของศัตรู คือเพื่อนของเรา
"The enemy of my enemy is my friend."ศัตรูของศัตรูของฉันคือเพื่อนของฉัน
Enemy of my enemy is my friend, kind of thing.ศัตรูของศัตรูคือมิตร ประมาณนั้น
An enemy's enemy is a friendศัตรูของศัตรูคือเพื่อน
The enemy of my enemy is my friend. Don't you know?ศัตรูของศัตรูคือเพื่อนของฉัน นายไม่รู้เหรอ?
The enemy of my enemy is my friend.ศัตรูของศัตรูคือเพื่อนของเรา
The enemy of my enemy is my friend.ศัตรูของศัตรูฉัน คือเพื่อนนาย
Enemy of my enemy and all that.ศัตรูของศัตรูฉันและทั้งหมดนั่น
Arthur's enemies are closer than you think.ศัตรูของอาเธอร์อยู่ใกล้กว่าที่ท่านคิด
Are capable of wiping out entire cities.ศัตรูของอเมริกา สามารถที่จะทำลายเมืองทั้งหมด
His enemies feared and respected that strength.ศัตรูของเขากลัวและเคารพต่อความแข็งแกร่งของเขา
I've also inherited his enemies.ศัตรูของเขาตกทอดมาถึงฉันด้วย
His enemies many.ศัตรูของเค้ามีอยู่มากมาย
Your enemies will rue this day and all the destruction it brings.ศัตรูของเจ้าจะเสียใจต่อเรื่องวันนี้และการทำลายล้างที่จะเกิดขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ศัตรู
Back to top