ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเด็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเด็น*, -ประเด็น-

ประเด็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเด็น (n.) point See also: issue, keystone, gist, aspect Syn. เรื่อง, ข้อความสำคัญ, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หลักใหญ่, หัวข้อ
ประเด็นสำคัญ (n.) main issue See also: main point Syn. ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก (n.) main issue See also: main point
ประเด็นหลัก (n.) essence See also: matter, meaning, content, substance, pith Syn. หลักสำคัญ, สาระสำคัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
cogent(โค'เจินทฺ) adj. ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ,น่าเชื่อ,ถูกจุด,ตรงประเด็น
crux(ครัคซฺ) n. จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,กากบาท,กางเขน,จุดยุ่งยาก,ปัญหายุ่งยาก,ความลำบากของปัญหา, Syn. body,heart,essence,root,key -pl. cruxes,cruces
digressvi. วกวนนอกเรื่อง,พูดหรือเขียนนอกประเด็น,หันไปทางข้าง, See also: digresser n.
digressionn. การวกวนนอกประเด็น,คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น,ข้อปลีกย่อย
digressiveadj. ซึ่งวกวนนอกประเด็น
discursive(ดิสเคอร์'ซิฟว) adj. อ้อมค้อม,ไกลประเด็น,สับสน., Syn. digressive,diffuse ###A. organized
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผันแปร,ซึ่งเบนออก,ซึ่งห่างประเด็น,หลากหลาย
excursive(เอคซฺเคอ'ซิฟว) adj. นอกลู่นอกทาง,ห่างประเด็น,นอกเรื่อง., See also: excursiveeness n. ดูexcursive, Syn. outgoing
extraneous(อิคซฺเทร'เนียส) adj. ภายนอก,นอกประเทศ,นอกประเด็น,ไม่เกี่ยวข้อง., See also: extraneousness n.
gist(จิสทฺ) n. ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น, Syn. pith,substance
gordian(กอ'เดียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องแก้ยาก,เป็นประเด็นสำคัญ
gravamen(กระเว'มัน) n.ข้อกล่าวหาที่หนัก,ประเด็นสำคัญในการฟ้อง,เรื่องคับแค้นใจ -pl. gravamina
hereto(เฮียร์ทู') adv. ถึงตอนนี้,เกี่ยวกับประเด็นนี้., Syn. hereunto
irrelevant(อิเรล'ละเวินท.) adj. ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น.
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
nitty-gritty(นิท'ทิ กริฟ'ที) n. ประเด็นหรือจุดสำคัญของปัญหา
outlying(เอาทฺ'ไลอิง) adj. ห่างไกล,นอกทาง,ห่างไกลจากศูนย์กลาง,รอบนอก,ชายแดน,นอกเรื่อง,นอกประเด็น, Syn. remote
pat(แพท) vt.,n. ตบเบา ๆ ก้อนเล็ก ๆ adj.,adv. ตรงประเด็น,ตรงจุด,พร้อมแล้ว,หนักแน่น,ไม่เปลี่ยนแปลง
pith(พิธ) n. ไส้ในของไม้,เนื้อเยื่อส่วนใน (ที่เป็นparenchyma) ของต้น,ส่วนในของขุน,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,สาระสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,น้ำหนัก,ความแข็ง,ไขสันหลัง,ไขกระดูก,กำลัง,พลัง,แรง
point(พอยทฺ) n. จุด,จุดประสงค์,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สิ่งที่มีปลายแหลม,สถานที่,ตำแหน่ง,ทิศทาง,ขั้น,ตอน,สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ,ประเด็น,จุดสำคัญ,เอกลักษณ์,ข้อแนะ,ข้อคำขำ,หน่วย,หน่วยวัด,ขีด,คะแนน,การชี้,vt.,vi. ชี้,เล็ง,แจ้ง,ทำให้แหลม,เสริม,ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้,เกี่ยวข้อง)
relevance(เรล'ลิเวินซฺ) , relevancy (เรล'ลิเวินซี) n. ความสัมพันธ์กัน,การเข้าประเด็น,ความเข้าเรื่องกัน, Syn. pertinence
relevant(เรล'ลิเวินทฺ) adj. เข้าประเด็น,ตรงประเด็น,สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่องกัน, See also: relevantly adv., Syn. pertinent,apt,related
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
there(แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น
unthinkable(อันธิง'คะเบิล) adj. คิดไม่ถึง,นึกไม่ถึง,นอกประเด็น,ไม่พิจารณา.
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ทิ้งความสนใจ,สาบสูญ,หลงทาง,หันเหจากเดิม,ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray,roam
English-Thai: Nontri Dictionary
cogent(adj) น่าเชื่อ,ตรงประเด็น,ตรงจุด,ถูกจุด
crux(n) ปมปัญหา,ประเด็นสำคัญ,กางเขน,กากบาท
digress(vi) เฉไป,วกวน,ออกนอกเรื่อง,ออกนอกประเด็น
digression(n) ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,นอกเรื่อง,นอกประเด็น
extraneous(adj) ของผู้อื่น,ของนอก,นอกประเด็น,ภายนอก
gist(n) ใจความ,หัวใจ,หัวข้อ,เนื้อหาสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น
impertinent(adj) ทะลึ่ง,เสือก,สะเออะ,อ้อมค้อม,ไม่ตรงประเด็น
irrelevant(adj) นอกเรื่อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ
pertinent(adj) เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น,ตรงปัญหา
pith(n) ไส้,แก่น,ไขสันหลัง,แก่นสาร,ประเด็นสำคัญ
point(n) จุด,ทิศทาง,ข้อ,จุดทศนิยม,ตำแหน่ง,ประเด็น,ใจความสำคัญ
relevance(n) ความสัมพันธ์กัน,การเข้าเรื่อง,การเข้าประเด็น
relevant(adj) สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น
SUBJECT subject matter(n) ประเด็น,เนื้อเรื่อง,หัวข้อ
unthinkable(adj) คิดไม่ถึง,นอกประเด็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commissioned courtศาลที่รับประเด็นไปสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dictumข้อสังเกตของผู้พิพากษา (ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น) [ดู obitor dictum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidential factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู relevant fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrelevantนอกประเด็น [ดู relevant ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, irrelevantข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue๑. ออก, ตราขึ้น (ก. ทั่วไป)๒. ประเด็น (ก. ทั่วไป)๓. ผลประโยชน์ (ก. แพ่ง)๔. ผู้สืบสายโลหิต (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
no case to answerไม่มีประเด็นที่จะต้องให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obiter dictum (L.)ข้อสังเกตของผู้พิพากษา (ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น) [ดู dictum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point๑. จุด, ข้อ๒. ประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative evidenceพยานหลักฐานในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevantเกี่ยวกับประเด็น, เกี่ยวเนื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
issue (n.) ประเด็น See also: หัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา Syn. topic, point, subject
message (n.) ประเด็น See also: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย
place (n.) ประเด็น Syn. point
point (n.) ประเด็น See also: ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง Syn. idea, matter
respect (n.) ประเด็น Syn. aspect, characteristic, point
there (pron.) ประเด็นนั้น
crux (n.) ประเด็นสำคัญ
crux of the matter (idm.) ประเด็นหลัก
evasive (adj.) ซึ่งตอบไม่ตรงประเด็น See also: ซึ่งตอบไม่ตรงคำถาม Syn. deceptive, equivocal, misleading
inapposite (adj.) ซึ่งอยู่นอกประเด็น (คำทางการ) See also: ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง, ซึ่งไม่เหมาะสม Syn. irrelevant, unsuitable Ops. apposite, relevant, suitable
keep to (phrv.) พยายามควบคุมหรือจำกัดให้อยู่ในประเด็น See also: พูดตรงประเด็น (ไม่ออกนอกเรื่อง) Syn. stick to
miss the point (idm.) ไม่เข้าใจประเด็น
pat (adj.) ตรงประเด็น See also: ตรงจุด Syn. apt, exactly, perfectly
relevant (adj.) เข้าประเด็น See also: ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน, ตรงประเด็น, ซึ่งสัมพันธ์กัน Syn. pertinent Ops. irrelevant
sidetrack (vt.) ทำให้ออกนอกประเด็น See also: หันเห, เปลี่ยนหัวข้อ, เปลี่ยนประเด็น Syn. push aside
wander from (phrv.) ออกนอกประเด็น See also: ออกนอกทิศทาง Syn. stray from, wander off
wander off (phrv.) ออกนอกประเด็น See also: ออกนอกทิศทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's the point!ประเด็นนั่นแหล่ะ
What's your point?ประเด็นของคุณคืออะไร
Now will you please get to the point?ตอนนี้คุณช่วยเข้าสู่ประเด็นหน่อยได้ไหม?
I feel I've been very clear on this pointฉันรู้สึกว่าฉันชัดเจนมากในประเด็นนี้
So if you wouldn't mind getting to the pointถ้าคุณไม่ว่าอะไรช่วยเข้าสู่ประเด็นหน่อย
I am very impatient, so I'll come straight to the pointฉันเป็นคนใจร้อน ดังนั้นฉันจะเข้าสู่ประเด็นเลยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง
Matt, the point is, she made her decision.-อะไร? Matt ประเด็น มันอยู่ทีว่า เธอเลือกทางเดินของเธอเอง
Yes, uh, valid points you're raising, my friend, and I respect you for raising them.ใช่ เอ่อ ประเด็น ที่คุณยกมาก็ฟังขึ้นนะเพื่อน แล้วผมก็เคารพคุณ ที่กล้ายกมันขึ้นมา
That is not the point.นั่นไม่ใช่ ประเด็น นะ
The moment blair involves me?ประเด็น "แฟนหนุ่มของเพื่อนสนิท" ไม่ได้ถูกนำมาสนใจเลย เขาหาเรื่องใส่ตัวเองทั้งนั้น
The issue is the use of enhanced interrogation, is it ever justified?ประเด็นก็คือ การสอบปากคำ เคยถูกนำไปใช้ในศาลเหรอ
On the subject of, uh, fugitives, I got some news on your bride.ประเด็นก็คือ การหลบหนี ฉันมีข่าวเกี่ยวกับเมียนายมาบอกด้วย
My point is, the damage was done.ประเด็นก็คือ ความเสียหายมันได้เกิดขึ้นแล้ว
The point is that you are wasting time when you should be looking for my son;ประเด็นก็คือ คุณกำลังเสียเวลา เสียเวลาตามหาลูกชายของฉัน
Word is, you've had him locked up in your compound for the last two days straight.ประเด็นก็คือ คุณคุมตัวเขาไว้ ได้แค่ 48 ชั่วโมง
The point is, this puts you in the clear.ประเด็นก็คือ คุณพ้นข้อกล่าวหาแล้ว
In fact, you feel so much emotion that it cannot be physically contained.ประเด็นก็คือ คุณรู้ึสึกถึงอารมณ์ที่รุนแรง ที่มันอัดอั้นในตัวจนแทบทนไว้ไม่อยู่ บางครั้งคุณต้องหลับตา
My point is, I should have left town, but I couldn't.ประเด็นก็คือ ฉันควรจะออกจากเมือง แต่ฉันไม่อยากไป
All that matters is that I kept something from the house.ประเด็นก็คือ ฉันมีความลับกับบ้านนี้
Point being, there are many tools I can bring to the table that I think the script may be wasting.ประเด็นก็คือ ฉันมีความสามารถหลายอย่าง และสคริปต์ดูจะดึงมันมาใช้ได้ไม่หมด
But the point is, I'm willing to throw it all away.ประเด็นก็คือ ฉันยอมทุ่มเต็มร้อย
Point being, I just got out of my first class, and I was thinking if I skipped French history, we might have enough time to squeeze in a mid-morning renaissance before lunch.ประเด็นก็คือ ฉันเพิ่งหนีวิชาแรก แล้วฉันก็กำลังคิดว่า ถ้าฉันเลิกเรียนวิชาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส เราก็อาจจะมีเวลานิดหน่อย
The point is, I go out of my way to make him feel included, but he's distant, distracted.ประเด็นก็คือ ฉันแค่พยายามหาทาง ให้เขาไม่รู้สึกแปลกแยก แต่เขาก็ห่างเหิน ไม่สนใจ
Point is I grew up.ประเด็นก็คือ ฉันโตแล้ว นายยังไม่อยากโต ก็ดีอยู่แล้ว
The point is I'm pissed at Caroline, and Bonnie dumped your ass.ประเด็นก็คือ ฉันโมโหเรื่องแคโรไลน์แทบบ้า ส่วนบอนนี่ก็ถีบตูดส่งนายเรียบร้อยแล้ว
My point is, I do not judge a book by its cover.ประเด็นก็คือ ฉันไม่ได้ตัดสินหนังสือจากปก
My point is that I didn't do anything wrong.ประเด็นก็คือ ฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
The point is, it's not like there's a problem with me and Dash, but I can't make these Killian dreams stop.ประเด็นก็คือ ฉันไม่ได้มีปัญหากับแดชเลย แต่กลับหยุด ฝันถึงคิลเลียนไม่ได้
Well, the point is, is that when I'm sober,ประเด็นก็คือ ตอนที่ผมไม่เมา
The point is, right now, we shouldn't be turning on each other.ประเด็นก็คือ ตอนนี้เราไม่ควร - พูดจากัดกันไปมา
My point is, he opened the safe, and he saw a Tupperware box.ประเด็นก็คือ ตอนเขาเปิดเซฟ เขาเห็นกล่อง ทัพเปอร์แวร์นั่น
The point is, proper wardrobe helps an actor connect to the words.ประเด็นก็คือ ตู้เสื้อผ้าที่คู่ควร ช่วยให้นักแสดงประสานกับบทได้
The point is, how?ประเด็นก็คือ ทำอย่างไร
The point is, a new mattress will cost a lot less than you think.ประเด็นก็คือ ที่นอนหลังใหม่นั้นเป็นต้นทุนน้อยกว่าที่คุณคิดไว้มาก
The point is, Mr. Furst,ประเด็นก็คือ นาย Furst
Point is you know a little about this world.ประเด็นก็คือ นายรู้เรื่องนี้ไม่มากนัก
The point is, this is a very demanding job.ประเด็นก็คือ นี้เป็นงานที่เรียกร้องมาก
The thing is, the retreat may come right through my position here in Bilbao, by Gernika.ประเด็นก็คือ พวกนั้นอาจร่นถอย มาที่บาบิลโอที่ผมอยู่นี้ ใกล้ ๆ กับเกอร์นิกา...
The point is, it happened to everyone, every single human being on the planet.ประเด็นก็คือ มันเกิดขึ้นกับทุกๆ คน กับชีวิตของมนุษย์ ทุกคนบนโลกใบนี้
Well, here's the thing. it doesn't do so well in the cold.ประเด็นก็คือ มันเป็นโรคแพ้อากาศเย็น
The point is that it's not Christmas Eve.ประเด็นก็คือ มันไม่ใช่วันคริสต์มาส
The point is, is that... a unicorn is sebody who knows they're magical, and isn't afraid to show it.ประเด็นก็คือ ยูนิคอร์นเป็นสัตว์ ที่รู้ว่าตัวเองวิเศษ แต่พวกมันกลัวที่จะแสดงออก
Point is, you have whipped up a storm with these guys, and until the dust settles you'll be protected, okay?ประเด็นก็คือ ลูกกำลังมีเรื่องกับผู้ชายคนนี้ และจนกว่าฝุ่นจะจาง ลูกจะต้องได้รับการคุ้มครอง โอเคไหม?
Point is, Vincent's probably after him.ประเด็นก็คือ วินเซนต์อาจจะตามไล่ไอ้บีสต์ตัวนี้เหมือนกัน
The thing is, you see, what one has never ever had before is opportunity.ประเด็นก็คือ สิ่งที่คนเราไม่เคยมีมาก่อนก็คือ โอกาส

ประเด็น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
要旨[ようし, youshi] Thai: ประเด็นสำคัญ English: essentials

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเด็น
Back to top