ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relevant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relevant*, -relevant-

relevant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relevant (adj.) เข้าประเด็น See also: ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน, ตรงประเด็น, ซึ่งสัมพันธ์กัน Syn. pertinent Ops. irrelevant
relevant (adj.) สำคัญ See also: มีความหมาย Syn. essential, significant
relevant to (vt.) อ้างอิง See also: พาดพิง, กล่าวถึง Syn. mention
English-Thai: HOPE Dictionary
relevant(เรล'ลิเวินทฺ) adj. เข้าประเด็น,ตรงประเด็น,สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่องกัน, See also: relevantly adv., Syn. pertinent,apt,related
English-Thai: Nontri Dictionary
relevant(adj) สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relevantเกี่ยวกับประเด็น, เกี่ยวเนื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Need I remind you that it's an act of treason to withhold information from me relevant to this matter, regardless of how classified it is.ผมขอเตือนคุณไว้ก่อนว่า คุณจะมีความผิด ถ้าไม่รับฟังคำแนะนำจากผม... ...ในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ, ขอให้พึงระลึกไว้ด้วย.
The relevant issue is whether or not you are ready to accept the responsibility for the death of every human being in this world.ประเด็นสำคัญก็คือคุณล่ะพร้อมมั้ย ที่จะยอมรับผิดชอบการตายของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้
I mean, don't you think that that's relevant to a murder investigation?ไม่คิดเหรอว่ามันเกี่ยวกับ งานสืบสวนในคดีฆาตกรรม
I didn't tell you because it wasn't relevant at all.ผมไม่ได้บอก เพราะมันไม่เกี่ยวเลย
But I fail to see how any of this is relevant to Sara Tancredi and the fact that she aided and abetted, that she jumped bail...แต่ชั้นไม่เห็นว่านี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง ซาร่า แทนเครดี้ และความจริงก็คือช่วยเหลือและส่งเสริม that she jumped bail...
Tracking relevant targets.ค้นหาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
Into family keepsake albums,along with relevant journaling.เข้าไปในอัลบั้มภาพของครอบครัว กับบันทึกญาติตระกูล
Why does attempted murder from 25 years ago suddenly become relevant to her health now?ทำไมการพยายามฆาตกรรมเธอเมื่อ25ปีก่อน\ ถึงได้มีผลต่อสุขภาพเธอในปัจจุบัน
Only relevant if it can cause pulmonary edema and delirium.มันจะเกี่ยวข้องถ้าทำให้เกิด น้ำท่วมปอดกับคลุ้มคลั่ง
But there is no relevant policy.แต่ตอนนี้ไม่มีกฏข้อไหนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
Whether or not this was in fact the correct boy was not relevant to my decision;เด็กคนนี้ จะเป็นตัวจริงหรือไม่ ก็ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผม
All that's relevant here is that your wife is going to be prosecuted for colluding with Bauer, unless you help us find him.ทั้งหมดมันเกี่ยวกับภรรยาคุณ เขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับบาวเออร์ แต่ถ้าคุณช่วยเราหาเขา

relevant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, 挨边 / 挨邊] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 挨边儿 / 挨邊兒] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
不相干[bù xiāng gān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ, 不相干] be irrelevant; have nothing to do with
不着边际[bù zhuó biān jì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ, 不着边际 / 不著邊際] not to the point; wide of the mark; neither here nor there; irrelevant
答非所问[dá fēi suǒ wèn, ㄉㄚˊ ㄈㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˋ, 答非所问 / 答非所問] to answer beside the point; irrelevant answer
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, 闲言碎语 / 閑言碎語] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor
着边[zháo biān, ㄓㄠˊ ㄅㄧㄢ, 着边 / 著邊] relevant; to the point; has sth to do with the matter (also used with negative)

relevant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
該当事項[がいとうじこう, gaitoujikou] (n) relevant (applicable) information (items)
関係省庁[かんけいしょうちょう, kankeishouchou] (n) the concerned government agencies; the ministries and agencies that are relevant to the matter at hand; the relevant authorities
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
珍問[ちんもん, chinmon] (n) irrelevant question
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response

relevant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยวข้อง[adj.] (kīokhøng) EN: related ; connected ; concerned ; involved ; relevant ; associated FR: impliqué
เกี่ยวข้องกัน[adj.] (kīokhøng ka) EN: related ; relevant FR:
เกี่ยวเนื่องกับ[adv.] (kīoneūang k) EN: pertaining to ; relating to ; connected with ; relevant FR: en relation avec
สัมพันธ์กัน[v. exp.] (samphan kan) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern FR: interagir
ตรงประเด็น[v. exp.] (trong prade) EN: be relevant ; be pertinent FR:
ฝนตกขี้หมูไหล[adj.] (fontokkhīmū) EN: meaningless ; of no consequence ; irrelevant ; worthless FR:
ไม่เข้าเรื่อง[adj.] (mai khao re) EN: irrelevant ; beside the point ; nonsense FR: hors sujet ; à côté de la plaque
ไม่เกี่ยวข้อง[adj.] (mai kīokhøn) EN: irrelevant ; unauthorized FR:
ไม่เกี่ยวข้องกัน[adj.] (mai kīokhøn) EN: irrelevant FR:
ไม่ถูกจุด[adj.] (mai thūk ju) EN: irrelevant ; not pertinent FR: à côté de la cible
นอกประเด็น[adj.] (nøk praden) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial FR: pas pertinent
ออกนอกเรื่อง[adv.] (øk nøk reūa) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant FR: hors de propos
ผิดฝาผิดตัว[adj.] (phitfā-phit) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way FR:
พูดไม่เข้าเรื่อง[adj.] (phūt mai kh) EN: irrelevant FR:

relevant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
relevant; erheblich {adj} | besonders relevant sein (für)relevant | to be of particular relevance (to)
irrelevant; bedeutungslos; belanglos; unerheblich {adj}irrelevant
irrelevant {adv}irrelevantly
belanglos {adv}irrelevantly
unwesentlich {adj}irrelevant; unimportant
Gefahrensymbole {pl}relevant hazard symbols and warnings
berufsbezogen {adj}relevant to one's job

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relevant
Back to top