ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pertinent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pertinent*, -pertinent-

pertinent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pertinent (adj.) เข้าเรื่อง Syn. relevant, appropriate, apt Ops. irrelevant, inappropriate
English-Thai: HOPE Dictionary
pertinent(เพอ'ทิเนินทฺ) adj. เข้าเรื่อง,เกี่ยวข้อง,ตรงกับปัญหา.
English-Thai: Nontri Dictionary
pertinent(adj) เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น,ตรงปัญหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงประเด็น (v.) be pertinent See also: be right to the point, be relevant Syn. ตรงเป้า
ตรงเป้า (v.) be pertinent See also: be right to the point, be relevant Syn. ตรงประเด็น
ถูกจุด (v.) be pertinent See also: be right to the point, be relevant Syn. ตรงเป้า, ตรงประเด็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Concordantly, while your first question may be the most pertinent you may or may not realize it is also the most irrelevant.อย่างที่คาดหวัง, คำถามแรกของคุณ อาจจะตรงประเด็นที่สุด คุณอาจจะตระหนักหรือไม่ว่ามันตรงประเด็นที่สุด
Okay, to maintain the chain of custody, take the item in this case, commander Trapp's lunch, place it in the evidence bag, seal it, record all pertinent information.เซ็นชื่อทับรอยผนึก เก็บไว้ในที่เย็น ทีนี้ ทำใมคุณไม่ลองดูล่ะ
The only pertinent question is: what happened to your victims.คำถามเดียวที่ตรงประเด็นคือ เกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อของแก
ALL THE PERTINENT FACTS ABOUT THE SITUATION.ความจริงทั้งหมดของเรื่องนี้
Any other pertinent information we should know about?ยังมีเรื่องอื่นๆที่เราควรรู้ เกี่ยวกับเธออีกรึเปล่า
You have as much information as is pertinent to this assignment.คุณมีข้อมูลมากพอแล้วสำหรับงานนี้
Just... omitted a few pertinent details.เพียงแค่.. ตัดทอนรายละเอียดปลีกย่อยออกไปเท่านั้น
We disclosed everything that was pertinent to you.เราเปิดเผยทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับคุณ
Also, uh, there are other pertinent things that we could talk about.นอกจากนี้ อ่า.. ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่เราต้องคุยกันอีก
Reveals evidence pertinent to the trinity killings.มีการเปิดเผยหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ ทรินิตี้
Have you found anything pertinent on the bones you found in the wheels?คุณพบอะไรเกี่ยวกับกระดูก ที่คุณเจอในล้อ?
Okay, none of this is pertinent to the investigation.โอเค นี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการสืบสวนเลย

pertinent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中肯[zhòng kěn, ㄓㄨㄥˋ ㄎㄣˇ, 中肯] pertinent; apropos
[mǎng, ㄇㄤˇ, 莽] thick weeds; luxuriant growth; Illicium anisatum, a shrub with poisonous leaves; impertinent
不逊[bù xùn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˋ, 不逊 / 不遜] rude; impertinent

pertinent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
好個[こうこ, kouko] (n) excellent; fine; pertinent
的を得る[まとをえる, matowoeru] (exp,v1) (col) (prob. originated as a misuse of 的を射る but now in common use) (See 的を射る) to be to the point; to be pertinent
失敬千万[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
失礼千万[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
失礼至極[しつれいしごく, shitsureishigoku] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent
差し出がましい[さしでがましい, sashidegamashii] (adj-i) forward; officious; impertinent; intrusive
差し出口[さしでぐち, sashideguchi] (n) uncalled-for or impertinent remark
御託;ご託[ごたく, gotaku] (n) tedious talk; impertinent talk; repetitious talk; saucy speech; pretentious statement
洒落臭い[しゃらくさい;しゃらくくさい, sharakusai ; sharakukusai] (adj-i) impertinent; impudent; cheeky
烏滸がましい[おこがましい, okogamashii] (adj-i) (uk) presumptuous; impertinent; ridiculous; absurd
生意気[なまいき, namaiki] (adj-na,n) impertinent; saucy; cheeky; conceit; audacious; brazen; (P)
賢しら[さかしら, sakashira] (adj-na,n) impertinent

pertinent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ถูกจุด[adj.] (mai thūk ju) EN: irrelevant ; not pertinent FR: à côté de la cible
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable ; ad hoc ; idoine (vx)
นอกประเด็น[adj.] (nøk praden) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial FR: pas pertinent
ถูกจุด[adj.] (thūk jut) EN: to the point ; right on target ; pertinent FR: pertinent
ตรงเป้า[adj.] (trong pao) EN: pertinent FR: dans le mille
ตรงประเด็น[v. exp.] (trong prade) EN: be relevant ; be pertinent FR:
เอื้อมอาจ[adj.] (eūam-āt) EN: impertinent ; impudent FR:
ลามลวน[v.] (lāmlūan) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude ; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive FR:
ทะลึ่ง[adj.] (thaleung) EN: bawdy ; impudent ; fresh ; cheeky ; naughty FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté
ทะลึ่งตึงตัง[adv.] (thaleungteu) EN: impolitely ; impertinently FR:
ถูกต้อง[adj.] (thūktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vainglorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited FR: arrogant ; insolent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pertinent
Back to top