ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอน*, -ถอน-

ถอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอน (v.) withdraw See also: quit, secede from
ถอน (v.) draw See also: withdraw Syn. เอาคืน, ขอคืน, เรียกคืน
ถอน (v.) pull out See also: pull up, draw, take sth out, extract, root out Syn. ดึง, ทึ้ง
ถอน (v.) break off an engagement See also: cancel, repeal, revoke, rescind Syn. บอกเลิก, ยกเลิก
ถอน (v.) drink See also: sip, guzzle, gulp
ถอนกำลัง (v.) withdraw See also: pull sth/sb out
ถอนขน (v.) pluck
ถอนคำพูด (v.) retract one´s words See also: retract one´s statement
ถอนคำสั่ง (v.) countermand an order See also: cancel an order, reverse an order
ถอนต้นก่นราก (v.) eradicate See also: abolish, destroy, eliminate, erase, extirpate, remove, root out, uproot Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนรากถอนโคน
ถอนต้นก่นราก (v.) extirpate See also: abolish, annihilate, destroy, uproot Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนราก
ถอนตัว (v.) withdraw from See also: quit, secede from, leave, pull out, resign
ถอนตัว (v.) withdraw Ops. เข้าร่วม
ถอนทหาร (v.) withdraw See also: take out, remove, extract Syn. ถอนกำลัง Ops. ตรึงกำลัง
ถอนทัพกลับ (v.) retreat See also: withdraw troops, order a retreat, withdraw forces or an army Ops. ยกทัพ
ถอนทุน (v.) gain Syn. คืนทุน Ops. ลงทุน
ถอนพิษ (v.) detoxify See also: counteract of a poison Syn. ทำลายพิษ
ถอนฟ้อง (v.) withdraw one´s case See also: withdraw a legal charge
ถอนฟ้อง (v.) withdraw one´s case See also: withdraw an accusation
ถอนฟัน (v.) pull a tooth See also: extract, take out, remove Ops. ใส่ฟัน
ถอนยวง (v.) destroy See also: root out, uproot, extirpate
ถอนราก (v.) eradicate See also: abolish, destroy, eliminate, erase, extirpate, remove, root out, uproot Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน
ถอนรากถอนโคน (v.) extirpate See also: abolish, annihilate, destroy, uproot Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนราก
ถอนรากเหง้า (v.) dig out See also: grub, eradicate Syn. ขุด, ขุดโค่น
ถอนสมอ (v.) weigh an anchor See also: hoist an anchor, haul an anchor, raise an anchor Syn. ยกสมอ
ถอนสมอ (n.) name of Thai tune
ถอนสะอื้น (v.) sob See also: cry, howl, weep Syn. สะอึกสะอื้น
ถอนสายบัว (v.) curtsy See also: curtsy, bow
ถอนหงอก (v.) disrespect someone See also: show a lack of respect
ถอนหมั้น (v.) break off one´s engagement See also: withdraw one´s engagement, disengage
ถอนหายใจ (v.) sigh See also: sigh deeply Syn. ถอนใจ
ถอนอำนาจ (v.) take away one´s authority See also: revoke authority Syn. ถอดถอนอำนาจ, ริบอำนาจ Ops. มอบอำนาจ, ให้อำนาจ
ถอนเงิน (v.) withdraw money See also: draw deposits, draw money, make a withdrawal, cash a check Ops. ฝากเงิน
ถอนใจ (v.) sigh Syn. ถอนหายใจ
ถอนใจใหญ่ (v.) have a deep sigh See also: take a deep breath, sigh deeply, give a big sigh Syn. ถอนหายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
atrip(อะทริพ') adj. ถอนสมอเรือ, กางใบ
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต,การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต,การเพิกถอนสิทธิ
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
beard(เบียร์ด) n. เครา,หนวด,หนวดสัตว์,ขนแหลมที่รวงข้าว,กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด
capstan(แคพ'สแทน) n. เครื่องถอนสมอเรือ,กว้าน
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้
claw hammern. ค้อนถอนตะปู
claw hatchetn. ขวานถอนตะปู
countermand(เคาเทอะมานด'ฺ) vt. ยกเลิก,สั่งถอน,ออกคำสั่งแย้งคำสั่ง,เรียกตัวกลับ. n. คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. revoke
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness,graciousness
curtsy(เคอร์ท'ซี) n. การถอนสายบัว vi. ถอนสายบัว
curvyadj. เป็นเส้นโค้ง,เกี่ยวกับการถอนสายบัวของสตรี., Syn. curvery
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify
defeasance(ดิฟี'ซันซฺ) n. การยกเลิก. การทำให้โมฆะ. การเพิกถอน,ภาวะที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
defeasible(ดิฟี'ซิเบิล) adj. ซึ่งยกเลิกได้,ซึ่งเพิกถอนได้
demonetisevt. ปลดค่าของเงินตรา,ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
demonetizevt. ปลดค่าของเงินตรา,ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
denudation(เดนนิวเด'เชิน) n. การทำให้ว่างเปล่า,การทำให้เปลือย,การเปลือง,การชะ,การล้าง,การสึกกร่อน,การเพิกถอนสิทธิ์, See also: denudative adj. ดูdenudation
denude(ดินิวดฺ') vt. ทำให้เปลือย,ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,ชะ,ล้าง,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน,เพิกถอน, Syn. make naked,strip
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
deplume(ดีพลูม') vt. ถอนขน,เด็ด,ริบ (ทรัพย์สมบัติ) ,ปลด (ยศ ตำแหน่ง), See also: deplumation n.
deprivation(เดพระเว'เชิน) n. การถอดถอน (ภาวะที่ถูกถอดถอน,การสูญเสีย,การไล่ออก,การทำให้ไม่ได้รับ
deprive(ดิไพรฟว') vt. ถอดถอน,ทำให้ไม่ได้รับ,ตัดสิทธิ,กีดกัน., See also: deprivable adj. ดูdeprive depriver n. ดูdeprive, Syn. bereave
deracinate(ดิแรส'ซิเนท) vt. ถอนราก,ทำให้หมดสิ้น,แยกออกจากถิ่นเดิมหรือสิ่งแวดล้อมเดิม, See also: deracination n.
disbar(ดิสบาร์') vt. ขับออกจากวงการทนายความ,เพิกถอนสิทธิในการเป็นทนายความ
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease,stop,drop
disentail(ดิสเอนเทล') vt. ทำให้อิสระ,ทำให้หลุดพ้น,เพิกถอนสิทธิ์., See also: disentailment n.
disfranchise(ดิสแฟรน'ไชซ) ว vt. ถอนสิทธิ,ตัดสิทธิ,ถอนสิทธิพลเมือง,ถอนสิทธิการเลือกตั้ง, See also: disfranchisement n. ดูdisfranchise
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
disherisonn. เพิกถอนสิทธิการรับช่วง
disherit(ดิสเฮอ'ริท) vt. ทำให้ไม่ได้รับมรดก,เพิกถอนสิทธิการรับมรดก, Syn. disinherit
disroot(ดิสรูท') vt. ถอนราก,เอาออกจากที่
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
English-Thai: Nontri Dictionary
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก
annul(vt) ล้มเลิก,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำลายล้าง
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
scratch(n) การเกา,รอยข่วน,รอยขูด,เส้นออกวิ่ง,การถอนตัวจากการแข่งขัน
evacuate(vt) ทำให้ว่างเปล่า,ถอนไป,อพยพ,โยกย้าย,ขับออก,ขจัด
curtsey(n) การถอนสายบัว
curtsy(n) การถอนสายบัว
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป
deprivation(n) การไล่ออก,การถอดยศ,การถอนสิทธิ
deprive(vt) เอาออก,ตัดสิทธิ์,ถอดถอน,กีดกัน,ถอดยศ,ถอนสิทธิ
disenchant(vt) แก้เสน่ห์,ถอนเสน่ห์,บอกให้รู้ความจริง
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
drawer(n) ผู้ถอนเงิน,ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
eradicate(vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด
evacuation(n) การถอนทหาร,การอพยพ,การโยกย้าย,การขับออก,การทำให้ว่างเปล่า
revocation(n) การเรียกกลับคืน,การยกเลิก,การเพิกถอน,การถอน
expiate(vt) ตอบแทน(ความผิด),ลบล้าง,ชดเชย,ไถ่ถอน,ล้างบาป
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน,กำจัดให้หมด,ทำลายสิ้น,ผลาญ
extermination(n) การทำลายสิ้น,การผลาญ,การกำจัด,การถอนรากถอนโคน
extirpate(vt) ถอนรากถอนโคน,ทำลายล้าง,กำจัด,เผาผลาญ
extraction(n) การดึง,การถอน,การสกัด
foreclose(vi,vt) กีดกั้น,ยึด,ริบ,ถอนสิทธิ์,ตัดสิทธิ์,ขัดขวาง,ขจัด,ป้องกัน
grub(vt) ขุดราก,ทำให้หนัก,ขุดรู,ค้นหา,ถอนราก
heave(vi) ขึ้นสูง,อาเจียน,ผายออก,กระเพื่อม,ถอนใจ
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
neutralize(vt) วางตัวเป็นกลาง,ถอนพิษ,ลบล้าง,แก้,ต่อต้าน
overdraw(vt) ถอนเงินเกินบัญชี,เรียกร้องมากไป,ขยายความ
pluck(n) การถอน,การเก็บ,การดึง,การเด็ด,ความกล้า
privation(n) ความไม่มี,การถอน,การถอด,การเพิกถอน
proscribe(vt) เนรเทศ,ไล่ออก,ห้าม,ประณาม,เพิกถอนสิทธิ์
proscription(n) การเนรเทศ,การไล่ออก,การห้าม,การเพิกถอนสิทธิ์
quash(vt) ยกเลิก,เพิกถอน,ปราบ,ล้มล้าง,กลับคำ
sequester(vt) ยึดทรัพย์,ริบทรัพย์,อายัด,แยกออก,เพิกถอน,ยกเลิก
raze(vt) ลบล้าง,ทำลาย,เผาผลาญ,ขจัด,รื้อถอน
recall(vt) ล้มเลิก,เรียกกลับ,รำลึกชาติ,หวนคิด,ถอน,ฟื้นฟู
recant(vt) ปฏิเสธ,ยกเลิก,กลับคำ,ถอนคำพูด,ประกาศเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ambulatoryอาจยกเลิกเพิกถอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amortizationการไถ่ถอนมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
depilation; epilationการกำจัดขน (หรือผม), การถอนขน (หรือผม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depose๑. ถอดถอน, ขับออกจากตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๒. ให้การ (ก. วิ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
derogate the rightลิดรอนสิทธิ, เพิกถอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destroyทำลาย, สลาย, เพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detoxicate; detoxifyขจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxification; detoxicationการขจัดพิษ, การถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxify; detoxicateขจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disbarmentการถอนใบอนุญาตทนายความ, การห้ามว่าความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disfranchiseการเพิกถอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disfranchisementการตัดสิทธิพิเศษ, การเพิกถอนสิทธิพิเศษ (เช่น สิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expatriation๑. การถูกขับออกจากบ้านเมือง๒. การถูกถอนสัญชาติ๓. การสละสัญชาติ๔. การออกไปอยู่นอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extract๑. สกัด, ละลายแยกออก๒. ยาสกัด, สิ่งสกัด, สารสกัด๓. ดึงออก, ถอน, ลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction๑. การสกัด๒. การดึงออก, การถอน, การลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oustขับออก, ขับไล่, แย่ง, ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ousterการขับออก, การขับไล่, การแย่ง, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quashเพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radical๑. -ทำลายเหตุ๒. -ราก [มีความหมายเหมือนกับ radicular]๓. -ถอนรากถอนโคน๔. อนุมูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
redeemไถ่, ไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable bondพันธบัตรที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemptionการไถ่ถอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
removalการยักย้าย, การถอดถอน, การย้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retiring a billการถอนตั๋วเงินกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revocationการเพิกถอน, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revokeเพิกถอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sighing-ถอนหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ suspirious ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vacateออกไปจาก, ถอนออกไป, ทำให้ว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wean๑. หย่านม๒. ถอน (เครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Debentureหุ้นกู้เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Detoxicationการถอนพิษ [การแพทย์]
Detoxificationการล้างพิษ,การถอนพิษยา,ขบวนการขจัดพิษ,กำจัดพิษ,การกำจัดพิษ,รูปที่ไม่มีฤทธิ์ยา,ทำลายสิ่งที่เป็นพิษ,การทำให้สารเป็นพิษลดน้อยลง,การถอนยา [การแพทย์]
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
real timeเวลาจริงลักษณะอาการที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เร็วพอที่คนจะยอมรับได้ เช่น ในการใช้เครื่องเอทีเอ็มถอนเงิน เมื่อเราสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าเครื่องแล้ว เราคาดหมายว่าเครื่องจะตอยสนองต่อการกดแป้นของเราทันที หรือภายในเวลามากที่สุด 3 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะเกิดความรู้สึกเครื่องทำงานช้า หรือผิดปกติ [คอมพิวเตอร์]
Recallการถอดถอน [TU Subject Heading]
Redemption (Law)การไถ่ถอน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Revocationการเพิกถอน [TU Subject Heading]
smart cardบัตรสมาร์ต, บัตรสมาร์ต, บัตรเก่งบัตรพลาสติกขนาดเท่ากับบัตรเครดิตธรรมดา แต่ได้ฝังชิปไมโครโพรเซสเซอร์ และชิปหน่วยความจำเอาไว้ด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัตรเอาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น บันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ฯลฯ บัตรนี้กำลังเริ่มได้ความนิยมมากขึ้น และต่อไปอาจจะนำมาใช้เป็นบัตรเงินสดแทนธนบัตร นั้นก็คือเมื่อใช้เครื่อเอทีเอ็มถอนเงินนั้น แทนที่จะให้เครื่องเอทีเอ็มส่งธนบัตรให้ เราก็สั่งให้บรรจุเงินให้เราทางบัตรเก่ง ต่อจากนั้นเราก็นำบัตรเก่งไปใช้ เมื่อต้องการจ่ายเงินเราก็โอนเงินที่อยู่ในบัตรนั้นให้กับผู้รับทันที วิธีการนี้บัตรเก่งก็จะกลายเป็นเงินพลาสติกไป [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abstract (vt.) ถอน See also: ดึง Syn. withdraw, separate, remove
pluck (vt.) ถอน See also: เด็ด, ดึงอย่างแรง Syn. pull, yank
weed out (phrv.) ถอน (ต้นไม้ที่ต้องการหรือวัชพืช) ทิ้ง
get out (phrv.) ถอน (เงิน) Syn. draw out, get out of
rip into (phrv.) ถอน/ดึงออกอย่างแรง Syn. tear into
recant (vt.) ถอนกลับ Syn. disclaim, repudiate
retreat to (phrv.) ถอนกลับ See also: ถอยกลับ Syn. retire to
quill (vt.) ถอนขน (สัตว์)
pluck up (phrv.) ถอนขึ้น See also: ดึงขึ้น Syn. pull up
tear up (phrv.) ถอนขึ้น See also: ดึงขึ้น Syn. pull up
root up (phrv.) ถอนขึ้น (รากต้นไม้) See also: ถอนรากขึ้น Syn. root out
recant (vi.) ถอนคำ See also: กลับคำ Syn. disown, retract
call back (phrv.) ถอนคำพูด
retract (vt.) ถอนคำพูด Syn. deny, disclaim, withdraw
unsay (vt.) ถอนคำพูด
unspeak (vt.) ถอนคำพูด See also: ยกเลิก Syn. unsay
withdraw (vt.) ถอนคำพูด Syn. take back, retract
draw back (phrv.) ถอนคืน See also: เบิกคืน Syn. withdraw, retract
pluck from (phrv.) ถอนจาก See also: ดึงจาก
uproot (vt.) ถอนต้นไม้ See also: ถอนขึ้นจากดิน Syn. pull
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry, I cannot allow thatฉันเสียใจด้วย ฉันไม่สามารถอนุญาตได้
You know I can't allow itเธอก็รู้ว่าฉันไม่สามารถอนุญาตได้
I'll get out as you wishฉันก็จะถอนตัวออกไปตามที่เธอต้องการ
I want you to take back everything you saidฉันอยากให้นายถอนคำพูดทุกอย่างที่พูดมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Undaggering Elijah was smart, Stefan.ถอนกริชออกจากเอไลจาห์น่ะ เป็นการกระทำที่ฉลาด สเตฟาน
Pull back. I repeat, pull back.ถอนกำลัง ขอย้ำ ถอนกำลัง
Fall back! Aah! Uhh!ถอนกำลัง! เฮอร์นันเดซ!
Taking out all these guys is doable.ถอนกำลังคนพวกนั้นออกมาทั้งหมด
We're falling back! We're getting hammered!ถอนกำลังจากที่นั่น มันจะทิ้งบอมบ์แล้ว
Recall all fighters.ถอนกำลังเครื่องบินรบทุกรำ
Take out all legitimate personnel.ถอนกำลังเจ้าหน้าที่ พิทักษ์กฎออกให้หมด
Charges were dropped. Elian got out last week.ถอนคดีแล้ว เอลเลียนออกจากคุกอาทิตย์ก่อน
Stand your men down at once. Do you hear me?ถอนคนของคุณเดี๋ยวนี้ ได้ยินไหม
Oh wait cancel that, I just found something.ถอนคำพูด ฉันเจออะไรแล้ว
Take back your little threat and apologize to my friend here.ถอนคำพูด ที่คุณขู่ แล้วขอโทษเพื่อนผมซะ
Take those words back or they shall be your last.ถอนคำพูดซะ ไม่งั้นจะเป็นคำสุดท้าย
Can't take it back now.ถอนคำพูดไม่ได้แล้วนะ
You let Dean out of his deal right now.ถอนดีนออกจาสัญญาเดี๋ยวนี้
That's not gonna work.ถอนตัวดีกว่ามั้ย จะกระเทือนหรือเปล่า
Defenseless, no. Make sure your phone's on.ถอนตัวน่ะใช่ แต่ไม่ป้องกันตัวน่ะไม่ใช่
Bailed? You mean she's not going camping with us?ถอนตัวเหรอ เธอจะไม่ ไปตั้งแคมป์กับเราเหรอ
Pull out. You're gonna get caught.ถอนตัวไปซะ\ไม่งั้นเดี๋ยวนายจะถูกจับนะ
Aside from those baby blues and a knife?ถอนตัวไปซะเถอะเด็กน้อย มีดนั่นด้วย
He's a preening self-promoter.ถอนทุนคืนจากที่มันผลาญไป
Okay, ready?ถอนผมมันๆ เขามาให้ฉันได้แล้ว
Undo the potion. All magic can be broken.ถอนพิษเสีย เวทมนตร์ทุกอย่างสามารถทำลายได้
And I told him that I would consider, you know, dropping the charges if that kid could convince me that he was, you know, willing to straighten his life out.ถอนฟ้องถ้าเด็กนั่นทำให้เชื่อได้ ว่าเขาจะ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่
Roots and all, by the time they get done weighing all those plants, you're looking at a good, long stretch.ถอนรากถอนโคน พอชั่งน้ำหนักเสร็จ นายคงติดคุกหัวโต
These are my men. - Where do your allegiances lie?ถอนสมอ ทุกคนเตรียมตัวออกเรือ
Retracted, captain, dock control reports ready.ถอนสมอเรียบร้อยครับกัปตัน
A curtsy, nice one!ถอนสายบัวเลย ความคิดดี
(sighs) And me and Evan went at it.ถอนหายใจ และฉันกับอีวานเมื่อไป และพ่อก็อยู่ระหว่างเรา
(SIGHS) Thank you, God.ถอนหายใจ) ขอบคุณพระเจ้า.
Does that exhale mean that you'll call the lawyer and unfreeze the assets?ถอนหายใจนี่หมายความว่าอะไร คุณจะโทรหาทนาย และปล่อยทรัพย์สินใช่มั้ย
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน
When his troops are off the border, we can move in.เมื่อเขาถอนทัพ พวกเราจะเข้าเสียบแทนทันที
You must have them out, all of them. - Wretched nuisances, teeth.เธอน่าจะถอนออกให้หมดซะ ไอ้ฟันผุบ้านี่
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง
I told them the autopsy proved that our truck driver wasn't drunk, and I asked for a retraction.{\cHFFFFFF}ผมบอกพวกเขาได้รับการพิสูจน์ชันสูตรศพ ที่คนขับรถบรรทุกของเราก็ไม่ได้เมา {\cHFFFFFF}และผมขอให้เพิกถอน
I won't deprive you of that pleasureฉันไม่ถอดถอนคุณของความยินดีนั้น
So he had all his teeth pulled.เขาเลยถูกถอนฟันออกหมดปาก.
You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง
Begging the understanding of my friends I am asking Panditji to stand down.เพื่อความเข้าใจกันของเพื่อนๆ ผมจะขอให้พันดิตจีถอนตัว
You know and I know that my country can't allow a blockade.คุณรู้และฉันรู้ว่าประเทศของ ฉัน ไม่สามารถอนุญาตให้ปิดล้อม

ถอน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆く[なげく, nageku] Thai: ถอนหายใจ English: to sigh
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: (ถอน)หลุดออกมา English: to come out
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอน
Back to top