ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retract

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retract*, -retract-

retract ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retract (vt.) หด See also: หดกลับ Syn. draw in, pull back, sheathe
retract (vt.) ถอนคำพูด Syn. deny, disclaim, withdraw
retractability (n.) การหวนรำลึกถึง See also: การย้อนกลับไป
retractable (adj.) ซึ่งย้อนกลับไป See also: ซึ่งหวนรำลึกถึง
retraction (n.) การยกเลิกข้อเรียกร้อง See also: การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดั้งเดิม
retractor (n.) ผู้หวนรำลึกถึง See also: ผู้ย้อนกลับไป
English-Thai: HOPE Dictionary
retract(รีแทรคทฺ') vt.,vi. หดกลับ,หด,ร่น,ถอน,เพิกถอน,ถอย, See also: retractability n. retractibility n. retractable adj. retractible adj. retraction n. retractive adj. retractor n.
retractile(รีแทรค'ไทลฺ) adj. หดได้,ร่นได้,ถอยได้,ถอนได้, See also: retractility n.
English-Thai: Nontri Dictionary
retract(vt) ถอนกลับ,ดึงกลับ,ถอย,หด,เพิกถอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retractหด, ดึงรั้ง, ร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractile-หดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractorเครื่องดึงรั้ง, เครื่องมือดึงรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอนคำพูด (v.) retract one´s words See also: retract one´s statement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did they retract it? They did not.{\cHFFFFFF}พวกเขาดึงมันได้หรือไม่ พวกเขาไม่ได้.
He said he lifted it up to retract the spike... It slipped, I suppose.เชลโล่มันหนัก เขาบอกว่า เขายกมันเพื่อดึงหัวเหล็กกลับ
May you retract your order, Sire.โปรดถอนรับสั่งด้วย ฝ่าบาท
A man I cared about once told me that we can't retract the decisions that we've made, we can only affect the decisions we're going to make from here.เคยมีผู้ชายคนนึง บอกกับผมว่า เราไม่สามารถ ถอนการตัดสินใจที่เราทำไปแล้วได้ เราทำได้เพียง รับผลการตัดสินใจ เรากำลังจะเริ่มต้นจากตนงนี้
That is a libelous accusation, And I insist you retract it immediately. You have no proof.นั่นเป็นการหมิ่นประมาท ฉันขอให้นายถอนคำพูดทันที
After saying that you'd take care of our second and third rounds, you're not going to retract that, are you?ก็ไหนคุณบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพรอบที่สองกับสามไงล่ะ คุณไม่ได้กำลังจะถอยใช่มั๊ย?
I'd imagine one would have to retract the bolt to ingage the first round.ฉันไม่รู้ว่าคุณควรทำยังไงถ้าจะกระตุ้นอารมณ์โกรธของคนที่ถือมัน
Can I retract an earlier statement?ฉันขอถอนคำพูดก่อนหน้านี้ได้ไหม
"The Spectator" would have to retract Dan's piece.The Spectator จะถอดบทความของแดนออก
So, you may either retract this fiction as your final or you may choose to be expelled.คุณอาจจะโดนทั้ง เพิกถอนนิยายเล่มนี้จากสอบไฟนอล หรือต้องลาออกก็ได้
I retract what I said before.ผมขอกลับคำพูดก่อนหน้านี้
Retract the drill.-ถอนแท่นขุดได้ เราจะไปแล้ว

retract ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リトラクタブル[, ritorakutaburu] (n) retractable
リトラクタブルヘッドランプ[, ritorakutaburuheddoranpu] (n) retractable headlamp
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s,vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P)
白紙撤回[はくしてっかい, hakushitekkai] (n,vs) complete revocation; total retraction
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
開瞼器[かいけんき, kaikenki] (n) eyelid speculum; lid retractor

retract ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
กลับคำให้การ[v. exp.] (klapkham ha) EN: retract a statement FR:
พลิกคำให้การ[v. exp.] (phlik kham ) EN: retract a statement FR: revenir sur sa déposition ; se rétracter ; se dédire
ร่น[v.] (ron) EN: move back ; retract ; retreat ; contract FR: se rétracter ; se ramasser
ถอนคำพูด[v. exp.] (thøn khamph) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; take back what one has said ; eat one's words FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.) ; retirer ses paroles
หดตัวได้[adj.] (hot tūa dāi) EN: FR: rétractable
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis ; exposed glans ; retracted foreskin FR:
การหด[n.] (kān hot) EN: contraction ; retraction FR:
การย้อนกลับ[n.] (kān yønklap) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion FR:
กลับคำ[v.] (klapkham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
ม้วนเก็บได้[adj.] (mūan kep dā) EN: retractable FR: rétractable
ตลับเมตร[n. exp.] (talap mēt) EN: tape rule ; retractable measuring tape ; tape measure FR: mètre ruban [m] ; ruban à mesurer [m]
ถอนคำ[v. exp.] (thøn kham) EN: FR: se rétracter ; se dédire

retract ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Retraktor {m}retractor
Aufrollvorrichtung {f} (für Gurte) [auto]seat belt retractor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retract
Back to top