ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uproot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uproot*, -uproot-

uproot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uproot (vt.) ถอนต้นไม้ See also: ถอนขึ้นจากดิน Syn. pull
uproot (vt.) ทำลาย See also: ขจัดให้สิ้น Syn. eradicate, destroy
uprooter (n.) ผู้ที่ย้ายถิ่นฐาน
English-Thai: HOPE Dictionary
uproot(อัพรูท') vt.,vi. ถอนราก,ถอนรากถอนโคน,ขจัดสิ้น,ทำลายสิ้น.
English-Thai: Nontri Dictionary
uproot(vt) ทำลายสิ้น,กวาดล้าง,ถอนรากถอนโคน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I cannot uproot myself again.ฉันถอนรกรากตัวเองอีกไม่ได้นะ
But I'm not gonna do that. I'm not gonna uproot us.แต่ผมจะไม่ได้ทำงั้นหรอก ผมจะไม่ทำร้ายพวกเรา
To uproot my whole life here?ที่จะให้ทำลายชีวิตทั้งหมดที่อยู่ที่นี่?
And a time to die, a time to plant and a time to uproot the plant, a time to kill and a time to heal... a time to tear down and a time to build...เวลาเพื่อการเกิด และเวลาเพื่อการตาย เวลาที่จะเพาะปลูก และเวลาที่จะเก็บเกี่ยว เวลาที่จะฆ่า และเวลาที่จะรักษา... เวลาที่จะพังทลาย และเวลาที่จะสร้าง...
You want this guy to uproot his entire lifeคุณต้องการให้หมอนั่นย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิด
Would you uproot your entire life for a job? Be honest.เป็นคุณจะย้ายมาทำงานเหรอ ถามจริง
But you guys had to uproot everything-- drag everyone across the country to start all over...แต่พ่อกับแม่ ต้องตั้งหลักตั้งฐาน ลากทุกคนไปทั่วประเทศ เพื่อที่จะเริ่มใหม่อีกครั้ง
To uproot our family and move somewhere we've never lived before?ในการถอนรากครอบครัวของเรา แล้วก็ย้ายไปในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อน
Okay, I get that these things mean business, you know, but I can't just, like, uproot my life.โอเค ผมเข้าใจว่านี่จำเป็น แต่ผมคงจะถอนรกรากไปเฉยๆ ไม่ได้
It won't do to uproot it.ฉันไม่อยากให้เธอย้ายมัน
I'm sorry, but did your parents uproot their entire lives and move to a country where they knew no one and barely spoke the language?เอิ่ม ฉันขอโทษนะ แต่พ่อแม่ของเธอนี้เปลียนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต และย้ายมาที่ยี้ประเทศนี้ ที่ที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาเลยแม้แต่คนเดียว และก็พึ่งพูดภาษาได้งูๆปลาๆ
It would be hard on Harrison to uproot his whole life.มันเป็นเรื่องยากของแฮริสัน ที่ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต

uproot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拔根[bá gēn, ㄅㄚˊ ㄍㄣ, 拔根] uproot

uproot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っこ抜く[ひっこぬく, hikkonuku] (v5k,vt) (See 引き抜く) to extract; to pull up; to uproot
デラシネ[, derashine] (n) uprooted person (fre
ひん抜く;引ん抜く[ひんぬく, hinnuku] (v5k) to uproot; to pull out
引き抜く(P);引抜く(io)(P);引きぬく[ひきぬく, hikinuku] (v5k,vt) (1) to extract; to uproot; to pull out; (2) to headhunt; to lure away; (P)
根引き[ねびき, nebiki] (n,vs) uproot; redeem
根扱ぎ[ねこぎ, nekogi] (n) uprooting

uproot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out ; strip FR: arracher ; enlever ; retirer ; ôter ; extraire ; révoquer
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot FR: déraciner
ถอนรากเหง้า[v. exp.] (thøn rāk ng) EN: dig up ; to uproot FR: déraciner
ถอนรากถอนโคน[v. (loc.)] (thønrākthøn) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot ; eradicate ; root out FR: éradiquer
ถอนยวง[v.] (thønyūang) EN: destroy ; root out ; uproot ; extirpate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uproot
Back to top