ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grub

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grub*, -grub-

grub ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grub (n.) ตัวอ่อนของแมลง See also: ตัวหนอน Syn. caterpillar, entozoon
grub (n.) คนงุ่มง่าม See also: คนซุ่มซ่าม, คนไม่เป็นระเบียบ
grub (n.) ตอไม้ See also: รากหรือโคนที่เหลือจากการตัดหรือโค่นต้นไม้
grub (vt.) ขุดรู See also: ถอนราก, ขุดราก Syn. delve, excavate
grub (vi.) ทำงานหนัก See also: ี่ทำงานหามรุ่งหามค่ำ Syn. drudge, moil
grub (vi.) เรียนหนัก Syn. drudge
grub (n.) อาหาร See also: เสบียง Syn. comestibles, eats
grub (vt.) เลี้ยงดู See also: ให้อาหาร
grub (vi.) กิน See also: รับประทาน
grub (sl.) อาหาร
grub about (phrv.) ขุดหาสิ่งสกปรก See also: ค้นหาของสกปรก Syn. grub around
grub around (phrv.) ขุดหาสิ่งสกปรก See also: ค้นหาของสกปรก Syn. grub about
grub up (phrv.) ขุดราก See also: ขุดตอไม้, ถอนราก
grub up (phrv.) ค้นหา (สิ่งที่ไม่ชอบ) (คำไม่เป็นทางการ)
grubbily (adv.) อย่างสกปรก See also: อย่างโสโครก
grubbiness (n.) สิ่งสกปรก See also: โสโครก Syn. dirt
grubby (adj.) สกปรก See also: โสโครก Syn. dirty, grimy, slovenly
English-Thai: HOPE Dictionary
grub(กรับ) n. ตัวด้วง,ตัวอ่อนที่เดินงุ่มง่ามของแมลง,คนเซ่อซ่า. v. ขุดรู,ขุดราก,ขุดตอ,ถอนราก,ให้อาหาร,ค้นหา,ค้นหา,ใช้ชีวิตที่ต้องทำงานอย่างน่าเบื่อหน่าย,เรียนหนัก., See also: grubber n., Syn. victuals,food,eats
grubby(กรับ'บี) adj. สกปรก,โสโครก,เต็มไปด้วยตัวด้วง,น่าชัง,น่าดูถูก., See also: grubbily adv. grubbiness n., Syn. messy,dirty
grubstreet(กรับ'สทรีท) adj. คุณภาพเลว
grubworm(กรับ'เวิร์ม) n. ตัวด้วง, Syn. grub
English-Thai: Nontri Dictionary
grub(vt) ขุดราก,ทำให้หนัก,ขุดรู,ค้นหา,ถอนราก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grubตัวอ่อนของด้วง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วง (n.) grub See also: chrysalis, weevil, worm, caterpillar, beetle
ขนมด้วง (n.) Thai grub-like sweetmeat See also: kind of sweetmeat made in the shape of vermicelli
ด้วง (n.) Thai grub-like sweetmeat See also: kind of sweetmeat made in the shape of vermicelli Syn. ขนมด้วง
พดด้วง (n.) ancient Thai round coin shaped like a grub See also: bullet/round tical Syn. เงินพดด้วง
เงินพดด้วง (n.) ancient Thai round coin shaped like a grub See also: bullet/round tical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When we asked him to describe his ability, he drew a picture of himself pulling memories like little grub worms out of someone's head.ใจเย็น ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเมียนาย เพราะเธอจะจำไม่ได้ว่าเจออะไร
Nuclear radiation, turned him from a small grub into a 350' tall monster, that attacked Tokyoรังสีนิวเคลียร์เปลี่ยนเขาให้กลายเป็น\ สัตว์ประหลาดสูง 350 ฟุต ที่เข้าไปทำลายโตเกียว
Most of our grub and medical suppliesแล้วยังมีเสบียงส่วนใหญ่ของเรา.. อุปกรณ์การแพทย์.. ยา
And you're a grub in fancy armor who's better at beating little girls than fighting men.ส่วนเจ้าก็เป็นแค่ คนงุ่มงามในเกราะเด็กเล่น คนที่เก่งนักเก่งหนาเรื่องตบตีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ มากกว่าการต่อสู้จริงๆ
Sure you don't wanna grab some grub with us?แน่ใจนะว่าคุณจะไม่มากินเลี้ยงมื้อใหญ่กับพวกเราน่ะ
Why don't we go grab some grub while we wait?ทำไมเราไม่ไปคว้าด้วงสักตัว ขณะที่เรารอ?
Hey little brother why don't you go get us some grub and maybe a couple of drinks for me and the young lady?น้องชายทำไมนายไม่ ไปหยิบเครื่องดื่มมาให้ฉันกับคุณผู้หญิงล่ะ?
I mean, there you are, minding your own business, spreading filth and disease, scavenging for grub worms or rotten fruit,อย่างที่เป็นอยู่ คิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง แพร่เชื้อโรค คุ้ยหาหนอน หรือผลไม้เน่า
You get us a nice, fat snake, I'd grub on that.ถ้าไปจับงูตัวอ้วนมาให้ ผมคงจะกิน
Vill you care for another schnitzengruben?เอาไส้กรอกอีกชิ้นไหม
No, thank you. Fifteen is my limit on schnitzengruben.ไม่ละ ผมไม่กินเกิน 15 อัน
Oh, those schnitzengrubens can wipe you out!ไส้กรอกนั่นเล่นเอาเราเลี่ยนเลย

grub ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 蝤] larva; grub
财迷[cái mí, ㄘㄞˊ ㄇㄧˊ, 财迷 / 財迷] money grubber; miser
[máo, ㄇㄠˊ, 蝥] Spanish fly; grain-eating grub
[máo, ㄇㄠˊ, 蟊] Spanish fly; grain-eating grub

grub ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うじ, uji] (n) (uk) maggot; larva; grub
鉄砲虫[てっぽうむし, teppoumushi] (n) (See 髪切り虫) longhorn beetle grub
がめ子[がめこ, gameko] (n) (See がめつい) chintzy, money-grubbing girl
トラノコイソハゼ[, toranokoisohaze] (n) barred pygmy goby (Eviota fasciola); grubby pygmy-goby
商人根性[しょうにんこんじょう, shouninkonjou] (n) mercenary spirit; commercial motives; a nose for profit; moneygrubbing disposition
地虫[じむし, jimushi] (n) (1) scarabaeid beetle grub; (2) any insect (or worm, etc.) that lives in soil
金の亡者[かねのもうじゃ, kanenomouja] (n,adj-no) money monger; money-happy person; person who is money-mad; money-grubber
食事を取る;食事をとる;食事を摂る[しょくじをとる, shokujiwotoru] (exp,v5r) to take a meal; to have a meal; to catch a meal; to get grub; to grub; to break bread; to chow down; to eat dinner; to have a bite; to strap on a feed-bag

grub ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วง[n.] (dūang = dua) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm ; Coleoptera FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m] ; coléoptère [m]
ก่น[v.] (kon) EN: dig up ; dig out ; grub ; eradicate FR:
ลูกมด[n. exp.] (lūk mot) EN: ant grub FR: larve de fourmi [f]
แมลงนูน[n. exp.] (malaēng nūn) EN: white grub ; scarab beetle ; chafer FR:
พดด้วง[n.] (photdūang) EN: ancient Thai round coin shaped like a grub ; bullet money ; round tical ; bullet tical FR:
ด้วง[n.] (dūang = dua) EN: Thai grub-like sweetmeat FR:
ด้วงแมง[n. exp.] (dūangmaēng) EN: grubs ; insects FR:
กะโปโล[adj.] (kapōlō) EN: grubby ; nonsensical FR:
ขนมด้วง[n. exp.] (khanom dūan) EN: Thai grub-like sweetmeat FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde

grub ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Engerling {m}cock chafer grub
Tongrube {f}; Lehmgrube
Kohlenbergwerk {n}; Kohlengrube
Falle {f}; Fallgrube
Goldgrube {f} | Goldgruben
Gewindestift {m}grub screw
Grubber {m}grubber
Grube {f} | Gruben
Grubengas {n} | Grubengase
Schlampigkeit {f}grubbiness
schmuddelig; dreckig; schmutzig {adj} | schmuddeliger; dreckiger; schmutziger; schlampiger | am schmuddeligsten; am dreckigsten; am schmutzigsten; am schlampigstengrubby | grubbier | grubbiest
Loch {n}; Grube
Misthaufen {m}; Müllgrube

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grub
Back to top