ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extirpate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extirpate*, -extirpate-

extirpate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extirpate (vt.) ทำลายจนหมดสิ้น (คำทางการ) See also: ถอนรากถอนโคน, ทำลายล้าง, กำจัด Syn. annihilate, destroy, exterminate
English-Thai: HOPE Dictionary
extirpate(เอคซฺ'เทอเพท) vt. เอาออกสิ้น,ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน., See also: extirpation n. extirpative adj. extirpator n., Syn. exterminate
English-Thai: Nontri Dictionary
extirpate(vt) ถอนรากถอนโคน,ทำลายล้าง,กำจัด,เผาผลาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุดรากถอนโคน (v.) extirpate See also: abolish, annihilate, destroy, uproot Syn. ถอนต้นก่นราก, ถอนราก
ถอนต้นก่นราก (v.) extirpate See also: abolish, annihilate, destroy, uproot Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนราก
ถอนรากถอนโคน (v.) extirpate See also: abolish, annihilate, destroy, uproot Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนราก

extirpate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุดรากถอนโคน[v. exp.] (khut rāk th) EN: extirpate ; eradicate ; root out FR:
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge FR: effacer
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot FR: déraciner
ถอนรากถอนโคน[v. (loc.)] (thønrākthøn) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot ; eradicate ; root out FR: éradiquer
ถอนยวง[v.] (thønyūang) EN: destroy ; root out ; uproot ; extirpate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extirpate
Back to top