ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yank*, -yank-

yank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Yank (n.) คนอเมริกัน Syn. American
yank (vt.) กระชาก See also: ดึงอย่างแรง
yank (vi.) กระชาก See also: ดึงอย่างแรง
yank at (phrv.) กระชาก See also: กระตุกอย่างแรง Syn. pluck at, pull at, pull on
yank away (phrv.) กระชากอย่างแรง See also: ดึงออกอย่างแรง Syn. jerk away, pull away
yank in (phrv.) รวบตัว See also: จับกุม Syn. bring in, pull in, take in
yank off (phrv.) เอาออกไป See also: ย้ายออกไป, ลากออกไป Syn. take off
yank off (phrv.) ลากออกไปอย่างชุลมุน
yank on (phrv.) กระตุกอย่างแรง See also: กระชากแรง Syn. pull at, pull on
yank out (phrv.) ดึงออกอย่างแรง See also: กระตุกออก Syn. take out
yank up (phrv.) กระตุกขึ้นอย่างแรง See also: ดึงขึ้นอย่างเสียงดัง Syn. pull up
yankee (n.) ชาวอเมริกัน
Yankee (n.) คนอเมริกัน See also: พวกแยงกี้ Syn. American, westerner
English-Thai: HOPE Dictionary
yank(แยงคฺ) vt.,vi.,n. (การ) กระชาก,ดึงอย่างแรง
yankee(แยง'คี) n. ชาวอเมริกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's having it away with a Yank now.เธอมีมันไปกับกระตุกในขณะนี้ มือข้ามทะเล
They'll see the Yank up there and come after us with a shovel.พ่นสเปรย์ใส่เรา? พวกเขาจะเห็นแยงค์ข้างบนนั่น หลังจากนั้นจะถือพลั่วมาแซะเรา
Come on now, Yank who the devil is playing?บอกมาเถอะ... ปิศาจตัวไหนเป็นคนเล่น
So says my mineralogy expert, and I do not keep Rock-man Ray on the payroll just to yank my chain.ดูจากความเชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่ของผม ผมไม่ต้องการเก็บเรื่องคนเก่าๆ ที่เป็นเหมือนโซ่มาพันธนาการพวกเราแยงกี้เอาไว้
Each one I yank out will make you age one yearแต่ละอันที่ชั้นดึงออกมาเท่ากับหนึ่งปี
How do you know he won't wake up when you yank that thing out?คุณรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่ตื่น ตอนที่คุณดึงไอ้นั่นออกมา
But yank his rec time.แต่เพิ่มบันทึกเวลาเขาด้วย
Ηis mission: to take the third planet from the Sun, planet Earth, and yank it "into" the ninth planet in the solar system:ภารกิจคือ ทวงคืนดาวเคราะห์ที่ 3 จากดวงอาทิตย์ ดาวโลกนั่นเอง แล้วกระชากเข้าชนดาวเคราะห์ที่ 9 ในระบบสุริยะ ดาวพลูโต
I'm gonna reach down your throat and yank you inside out by your dick.- มานั่งกับฉัน - เดี๋ยวสิ
No, Dr. and Mrs. Cullen yank them out for, like, hiking and camping and stuff.อะไรกัน พวกนั้นโดดเรียนเลยหรอ เปล่าหรอก หมอคัลเลนกับภรรยา พาพวกเขาออกไป
Scared of whatever had the juice to yank me out.กลัวเจ้าผีตัวที่กระชากฉันกลับออกมา
I need you to grab it, yank it and never speak of it again.ลูกช่วยแม่ดึงหน่อย แล้วอย่าบอกใครล่ะ

yank ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメ公[アメこう, ame kou] (n) (col) American person; Yankee
イエローヤンキー[, iero-yanki-] (n) yellow Yankee
きゃんきゃん;キャンキャン[, kyankyan ; kyankyan] (int) yelp; yap
スキャンコンバータ[, sukyankonba-ta] (n) {comp} scan converter
にゃんこ[, nyanko] (n) (chn) (See にゃんにゃん) kitty cat
マラヤンクロミス[, marayankuromisu] (n) Malayan chromis (Chromis flavipectoralis)
やんか[, yanka] (exp) (ksb
ヤンキー[, yanki-] (n) (1) Yankee; (2) (sl) delinquent (youth); delinquency; (P)
ヤンキーイズム[, yanki-izumu] (n) Yankeeism
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture)
やんけ[, yanke] (suf) (ksb

yank ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้กัน[X] (Ai Kan ) EN: Yank FR: Amerloque [m] (péj.)
ทึ้ง[v.] (theung) EN: pull out ; yank at ; yank out FR:
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle ; importune ; press ; insist FR: insister ; presser
พูดยานคาง[v. exp.] (phūt yānkhā) EN: drawl FR:
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยันกัน[v.] (yankan) EN: face each other ; be stalemated ; deadlock FR:
ยานคาง[v.] (yānkhāng) EN: draw out ; drawl ; speak deliberately FR:
ยานคาง[adj.] (yānkhāng) EN: drawn out ; lengthened in speaking FR:
ย่านกอบนาง[n.] (yānkøpnāng) EN: Chilocarpus costatus FR: Chilocarpus costatus
ยานเกราะ[n.] (yānkrǿ) EN: armoured car ; armoured vehicle FR: voiture blindée [f] ; véhicule blindé [m]

yank ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ami {m}Yank
Nordstaatler {m}yankees

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yank
Back to top