ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงไปตรงมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงไปตรงมา*, -ตรงไปตรงมา-

ตรงไปตรงมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงไปตรงมา (adv.) frankly See also: straightforwardly, openly Syn. เปิดเผย Ops. ปิดบัง
English-Thai: HOPE Dictionary
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv.,adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง,ไม่เข้าข้าง,ไม่มีอคติ,ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest
disingenuous(ดิสอินเจน'นิวอัส) adj. ไม่ตรงไปตรงมา,ไม่จริงใจ,
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fair and squaren. ตรงไปตรงมา,ยุติธรรม,ซื่อสัตย์
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
unflattering(อันแฟลท'เทอริง) adj. ไม่ประจบสอพลอ,ตรงไปตรงมา,ไม่ผิดพลาด,แม่นยำ
forthright(ฟอร์ธ'ไรทฺ) adj.,adv. ตรงไปตรงมา,โดยตรง,โผงผาง,เปิดเผย,เฉียบขาด,ทันที -n. ทางตรง., See also: forthrightness n. forthrightly adv.
frank(แฟรงคฺ) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง,frankfurter (ดู), Syn. candid
frankly(แฟรงคฺ'ลี) adv. อย่างเปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่อ้อมค้อม,ด้วยน้ำใสใจจริง,ชัดเจน
free-hearted(ฟรีเฮาร์ท'ทิด) adj. เป็นไปเอง,โดยธรรมชาติ,ใจกว้าง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
free-swimmingadj. ซึ่งสามารถว่ายไปมาได้,ตรงไปตรงมา,อิสระ,ไม่ยึดมั่น
indirect(อินดะเรคทฺ') adj. ไม่ตรง, อ้อมค้อม, ไม่ตรงไปตรงมา, ร้าย., See also: indirectly adv. indirectness n., Syn. roundabout, circuitous, secondary ###A. straight, direct, explicit, direct, intended
indirection(อินดิเรค' เชิน) n. ความไม่ตรง, ความอ้อมค้อม, ความไม่ตรงไปตรงมา, การขาดจุดหมายปลายทาง, การโกง, Syn. circuity , roundaboutness ###A. undeviation
ingenuous(อินเจน'นุอัส) adj. เปิดเผย,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไร้เดียงสา., See also: ingenuousness n.
man-to ###SW. man (แมน'ทะแมน) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
mealy-mouthed(มี'ลีเมาธฺ,-เมาทฺ') adj. พูดอ้อม ๆ แอ้ม ๆ ,ไม่พูดตรงไปตรงมา.
oblique(อะบลีค') adj. เอียง,ลาด,เป็นมุมเอียง,เฉ,เยื้อง,ถาก,ทแยง,ไม่ตรงไปตรงมา,อ้อม.
open-minded(โอ'เพินไมดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ลำเอียง,ยอมฟังข้อคิดเห็น, See also: open-mindedness n., Syn. frank
outright(เอา'ไรทฺ) adj.,adv. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เต็มที่,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีการยับยั้ง,ทันที,ฉับพลัน, See also: outrightness n., Syn. downright,utter
outspoken(เอาทฺ'สโพคเคิน) adj. พูดโผงผาง,พูดตรงไปตรงมา,พูดจาเปิดเผย,กิริยาช่อง 3 ของ outspeak., See also: outspokenly adv. outspokenness n., Syn. frank
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
plain dealingn. การกระทำที่ตรงไปตรงมา
point-blankadj. ในระยะเผาขน,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง. adv. โดยตรง,เปิดเผย,โผงผาง
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา integrity
righteous(ไร'เชิส) adj. ถูกต้อง,ชอบธรรม,มีธรรมะ,ตรงไปตรงมา
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา
semplice(เซม'พลิเช) adj. ง่าย,ตรงไปตรงมา
simplicity(ซิมพลิส'ซิที) n. ความง่าย ๆ ,ความเรียบ ๆ ,ความไม่สลับซับซ้อน,ความเข้าใจได้ง่าย,ความชัดเจน,ความตรงไปตรงมา,ความมีใจซื่อ,ความจริงใจ,ความไม่มีใจคิดโกง,ความไม่หรูหรา,ความไม่มีอะไร,ความด้อยปัญญาหรือประสบการณ์, Syn. easiness
simply(ซิม'พลี) adv. ง่าย ๆ ,ชัดเจน,เรียบ ๆ ,โดยความจริงใจ,อย่างบริสุทธิ์,ตรงไปตรงมา,เท่านั้น,แท้ ๆ ,ทั้งหมด,โง่,เง่า
spade(สเพด) n. เสียม,พลั่ว,จอบ,เครื่องขูด,เครื่องแซะ,รูปโพดำ,ไพ่โพดำ vt. ขุดหรือแซะด้วยเสียม (พลั่ว,จอบ...) . -Phr. (call a spade a spade เรียกทื่อ ๆ ,พูดตรงไปตรงมา,พูดอย่างโผงผาง), See also: spades n.,pl. ชุดไพ่โพดำ,นิโกร spader n.
stand-upadj. ยืนตรง,ตั้งตรง,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ตรงไปตรงมา
English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
forthright(adj) ตรงแนว,เฉียบขาด,มั่นคง,โดยตรง,ตรงไปตรงมา,โผงผาง
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
frankness(n) ความเปิดเผย,ความตรงไปตรงมา,ความจริงใจ,น้ำใสใจจริง
guileless(adj) ตรงไปตรงมา,ไม่มีมารยา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ingenuous(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ซื่อ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
openly(adv) อย่างไม่ปิดบัง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
outright(adj) ทันที,คาที่,ทั้งหมด,สิ้นเชิง,ตรงไปตรงมา
probity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา
sheer(adj) ตรงไปตรงมา,แท้จริง,เต็มที่,ทีเดียว
unreserved(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่จำกัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
semantic webเว็บเชิงความหมาย, เว็บที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้โดยให้ผู้ใช้เลือกแทนการค้นหาข้อมูลจากคำหลักอย่างตรงไปตรงมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
candid (adj.) ตรงไปตรงมา See also: ซื่อสัตย์ Syn. frank, straightforward
direct (adj.) ตรงไปตรงมา See also: ตรงๆ, ไม่คลุมเครือ, เปิดเผย Syn. open, candid, unhidden Ops. concealed
forthright (adj.) ตรงไปตรงมา See also: เปิดเผย, โผงผาง Syn. frank, outspoken, straight
foursquare (adj.) ตรงไปตรงมา See also: ซื่อตรง
plain (adj.) ตรงไปตรงมา See also: ตรง, เปิดเผย, จริงใจ, ซื่อสัตย์ Syn. frank, honest
plump (adj.) ตรงไปตรงมา Syn. blunt, direct
straight (adj.) ตรงไปตรงมา See also: ซื่อตรง, เปิดเผย Syn. candid, truthful
straightforward (adj.) ตรงไปตรงมา See also: เปิดเผย, ซื่อตรง Syn. frank, honest, truthful
straightforwardly (adv.) ตรงไปตรงมา See also: ไม่อ้อมค้อม Syn. frankly, honestly, truthfully
unhidden (adj.) ตรงไปตรงมา See also: ตรงๆ, ไม่คลุมเครือ, เปิดเผย Syn. open, candid Ops. concealed
unvarnished (adj.) ตรงไปตรงมา Syn. frank, candid Ops. guarded
candor (n.) ความตรงไปตรงมา Syn. candour, openness, forthrightness
candour (n.) ความตรงไปตรงมา Syn. candor, openness, forthrightness
directly (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย Syn. frankly, honestly, openly Ops. indirectly
forthright (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย, อย่างโผงผาง Syn. frankly, outspokenly, straightly
forthrightly (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย, อย่างไม่อ้อมค้อม Syn. outspokenly, straightforwardly Ops. deviously, indirectly
forthrightness (n.) ความตรงไปตรงมา Syn. candour, openness
forthrightness (n.) ความตรงไปตรงมา Syn. candor, openness
frankly (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย, อย่างไม่อ้อมค้อม Syn. forthrightly, outspokenly, straightforwardly Ops. deviously, indirectly
indirection (n.) การไม่ตรงไปตรงมา See also: การไม่จริงใจ, ความหลอกลวง Syn. squint Ops. directness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will speak openlyฉันจะพูดอย่างตรงไปตรงมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล
Bailey is blunt and direct and doesn't over teach, and Sloan..เบลีย์หนักแน่น ตรงไปตรงมา และสโลน...
Thank you for guiding me straight and true, through the many obstacles on my path.ขอบคุณที่แนะนำ ผมอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา ตลอดเว้นทางที่มีอุปสรรคมากมาย
Does she really have to act this contrary, obviously, and childishly?เธอช่างเป็นคนหัวรั้นจริงๆ ตรงไปตรงมา นิสัยเหมือนเด็ก
I don't really know but do you know how hard it is for a person who has nothing to act contrary, obviously, and childishly?ฉันไม่รู้จริงๆแต่คุณรู้หรือเปล่าว่ามันยากนะ ที่คนที่ไม่มีอะไรเลยจะแสดงออกมาว่าหัวดื้อ ตรงไปตรงมา และทำตัวเหมือนเด็ก
She must be classy, sophisticated, and beautiful since she has a close resemblance to her mother.เธอมีระดับ ตรงไปตรงมา และสวย ถึงว่าเธอเหมือนกับแม่่ของเธอ
You're loyal, honest, kind.คุณ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา มีน้ำใจ
So passive-Aggressively, we'll hardly notice.ตรงไปตรงมา จนเราสังเกตเห็นได้
Straightforward, honest.ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์
Strange and lurky, but, h, I guess I like that, too.ตรงไปตรงมา ดูเป็นเสือซุ่มดี แล้วก็ผมคิดว่าผมชอบคนแบบนั้น
It's so direct and frank.ตรงไปตรงมา และจริงใจ
Frankly, it will make your last 32 years... seem like a vacation in the Caribbean.ตรงไปตรงมาก็จะทำให้ปีสุดท้ายของคุณ 32 ... ดูเหมือนวันหยุดในทะเลแคริบเบียน.
Frank, you made a mistake... and you got to show you understand you made a mistake... and you gotta make things right... otherwise they're gonna want someone to do something... like with Trattman.ตรงไปตรงมาคุณทำผิดพลาด ... และคุณได้แสดงให้คุณเข้าใจว่าคุณทำผิดพลาด ... และคุณต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง ...
Awful transparent of you, Sam.ตรงไปตรงมาจนน่ากลัวเลยนะ แซม
I THINK THAT WOULD BE A GOOD IDEA.ตรงไปตรงมาดีที่สุดแล้ว
Frankly, the White House is unhappy with the way the manhunt for Jack Bauer's been handled.ตรงไปตรงมานะ ทำเนียบขาวไม่พอใจ กับการติดตาม แจ็ค บาวเออร์ ที่คุณดูแลอยู่
Frankly, Mr. Jones, we're puzzled as to just who you are.ตรงไปตรงมานะคุณโจนส์ เรางงว่าคุณคือใคร
Frankly, I prefer Theodore.ตรงไปตรงมาผมชอบทีโอดอร์
Frank, I meant to wait till the kids were in bed to tell you, but I just...ตรงไปตรงมาผมหมายถึงการรอจนกว่าเด็กอยู่ในเตียงที่จะบอกคุณ แต่ฉันก็ ...
Frankly, between you and me,ตรงไปตรงมาระหว่างคุณและฉัน
Honestly, mostly schmucks.ตรงไปตรงมาส่วนใหญ่ โง่
Frank, let me tell you something my father told me.ตรงไปตรงมาให้ฉันบอกคุณบางสิ่งบางอย่างที่พ่อของฉันบอกฉัน
Frank, give us a break. We've been chasing you all over Hong Kong.ตรงไปตรงมาให้เราหยุดพัก เราได้รับการไล่คุณทั่วฮ่องกง
Piсk uр the soaр Now don't try to bluffกอบสบู่ ตอนนี้ไม่ได้พยายามที่ จะตรงไปตรงมา
I look forward to a frank exchange of views.{\cHFFFFFF}ฉันมองไปข้างหน้าเพื่อ แลกเปลี่ยนมุมมองที่ตรงไปตรงมาของ
But let's be frank here. You never wanted my friendship.แต่ขอให้เป็นคนตรงไปตรงมาที่นี่ คุณไม่อยากเป็นเพื่อนของฉัน
Yes. Then we will simply alert him.และจากนั้นพวกเราก็เตือนเขาอย่างตรงไปตรงมา
Yu was honest, true to himselfยูตรงไปตรงมาจริงจังกับตัวเอง
Big eyes, very blue, honest and direct.ตาโต, สีฟ้าสด, จริงใจ และ ตรงไปตรงมา.
You called my bluff.ที่คุณเรียกว่าตรงไปตรงมาของฉัน
How you almost always mean something that's about being straight or good.และคำพูดทุกคำพูดที่คุณพูด คุณพูดตรงไปตรงมาจากใจ
I'm trying to level with you.ผมจะพูดแบบตรงไปตรงมานะ
Your salaries will fluctuates It is a simple, straightforward systemเงินเดือนของคุณจะมีความผันผวน มันเป็นเรื่องง่าย ระบบตรงไปตรงมา
There's no camouflage, no romance. Honesty.ไม่มีสิ่งพรางตา ไม่มีความรัก ตรงไปตรงมา
If you want honesty, I can be real honest.ถ้าคุณอยากให้ผมตรงไปตรงมา ก็ได้
It was actually the simplest thing in the world.มันตรงไปตรงมา เรื่องง่ายที่สุดในโลก.
Tess killed by bandits, pure and simple...เทส โดนพวกโจรเถื่อนฆ่า เรียบง่าย ตรงไปตรงมา
It's a business deal, pure and simple.ข้อตกลงทางธุรกิจ ง่ายๆตรงไปตรงมา...
I do not pretend to possess equal frankness with your Ladyship.ฉันไม่ได้แกล้งทำเป็นคนตรงไปตรงมา ก็เหมือนกับคุณหญิงท่านนั่นแหล่ะ
You know, Jerry ain't been straight up with us about that redevelopment project.เจอรี่ไม่ได้ตรงไปตรงมากับเรา เรื่องโครงการพัฒนาอะไรนั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงไปตรงมา
Back to top