ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guarded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guarded*, -guarded-

guarded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guarded (adj.) ระมัดระวัง See also: เตรียมพร้อม, รอบคอบ Syn. cautious, careful Ops. candid, careless
guardedly (adv.) อย่างระมัดระวัง See also: อย่างเตรียมพร้อม, ด้วยความรอบคอบ Syn. carefully, attentively, cautiously Ops. carelessly
guardedness (n.) การคุ้มครอง See also: ความระแวดระวัง, ความระมัดระวัง Syn. protection Ops. candour
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guardedผิดปกติ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the castle gate is guarded by 30 men.แต่ทางเข้าปราสาทรักษาการณ์โดยทหาร 30 นาย
And it is guarded by 60 men.มีคน 60 คนรักษาความปลอดภัยอยู่
That's near the toll booth that's being guarded by the 2nd platoon.ที่นั่นใกล้กับแผงสะพานมี กองรักษาการณ์โดยนายทหารระดับ 2
So for three centuries I've guarded the house on All Hallows Night, when I knew some airhead virgin might light that candle.ดังนั้น 300 ปีที่ผ่านมา ฉันต้องมาเฝ้าที่บ้านหลังนี้ทุกคืนฮาโลวีน, เพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ไปจุดที่เทียนนั่น.
Therefore we cannot be too guarded in our behaviour towards the undeserving of the other sex.ดังนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะ ระวังได้มากเกินไปในเรื่องความประพฤติ ในเรื่องที่สมควรได้รับของอีกเพศนึง
Its Black Gates are guarded by more than just Orcs.ประตูดำมียามเฝ้าอยู่ ไม่ใช่แค่พวกออค
Day care in dragon guarded castle.ฝากเลี้ยงไว้ ให้มังกร เฝ้าที่ปราสาท.
We never get in the castle, it's guarded and there's a moat and everything!ปราสาทนี้ มียามหนาแน่น มีกำแพงกั้นหมดทุกด้าน!
He's too well guarded even to be seen.เขามีคนคอยคุ้มกันอย่างแน่นหนา แม้แต่หน้าตาก็ยังไม่เคยเห็น
I've once guarded the Crown Prince for a while.งั้น เจ้าเป็นอะไรกับ กับพี่ชายข้า ซุนยวน
Every bank is guarded now.มันคุ้มกันทุกๆธนาคาร
The diamond is heavily guarded inside of Peyman Alahi's Malibu compound.ในที่พักย่านมาลิบูของเพย์แมน อลาฮี

guarded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门禁[mén jìn, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, 门禁 / 門禁] guarded entrance
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 壁垒森严 / 壁壘森嚴] closely guarded; strongly fortified; sharply divided
易守难攻[yì shǒu nán gōng, ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄥ, 易守难攻 / 易守難攻] easily guarded, hard to attack
戒备森严[jiè bèi sēn yán, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟˋ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 戒备森严 / 戒備森嚴] heavily-guarded
受保障监督的设施[shòu bǎo zhàng jiān dū de shè shī, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˋ ㄕ, 受保障监督的设施 / 受保障監督的設施] safeguarded facility

guarded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中小姓;中小性[ちゅうごしょう, chuugoshou] (n) low class samurai, who guarded the shogun on outings (Edo period)
仁王門;二王門[におうもん, nioumon] (n) Deva gate; temple gate guarded by fierce Deva Kings; temple gate of the Nio
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there
衛所[えいしょ, eisho] (n) place guarded by soldiers; torpedo room
防護領域[ぼうごりょういき, bougoryouiki] (n) {comp} guarded area
極秘事項[ごくひじこう, gokuhijikou] (n) closely-guarded secret; top secret
虚をつく;虚を衝く[きょをつく, kyowotsuku] (exp,v5k) to attack the enemy in his unguarded moment
開けっ広げ;明けっ広げ[あけっぴろげ, akeppiroge] (adj-na) unguarded; frank; open
開け広げ;明け広げ[あけひろげ, akehiroge] (adj-na,n) (obsc) (See 開けっ広げ) unguarded; frank; open
隙を窺う[すきをうかがう, sukiwoukagau] (exp,v5u) to watch for an unguarded moment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
防護領域[ぼうごりょういき, bougoryouiki] guarded area

guarded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หวงแหน[adj.] (hūang-haēn) EN: jealously guarded FR:
สงวนท่าที[adj.] (sa-ngūan th) EN: noncommittal ; guarded ; reserved FR:

guarded ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgang {m} | abgeschirmter Ausgangoutput | guarded output
Vorsicht {f}guardedness
unbewacht {adj} | unbewachter | am unbewachtestenunguarded | more unguarded | most unguarded
unbewacht {adv}unguardedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guarded
Back to top