ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชะงัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชะงัก*, -ชะงัก-

ชะงัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชะงัก (v.) stop short See also: stop, cease, get stuck, pause, bog down, halt Syn. หยุด, สะดุด
ชะงักงัน (v.) stun See also: shock, amaze, astound, astonish, surprise Syn. หยุดชะงัก, จังงัง, ตะลึง, เงียบงัน Ops. ดำเนินต่อไป
ชะงักงัน (v.) draw back See also: stop short, to be taken aback, shrink back Syn. ชะงัก
ชะงักงัน (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ชะงักงัน (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
English-Thai: HOPE Dictionary
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) ,การชะงัก, Syn. rest
crane(เครน) {craned,craning,cranes} n. ปั้นจั่นยกของหนัก,นกกระ-เรียน vt. เอาปั้นจั่นยกของขึ้นลง,ยืดคอ vi. ยืดคอ,ชะงัก, See also: cranelike,cranely adj.
deadlock n.การอยู่นิ่งกับที่ vt. ทำให้ชะงักงัน vi. หยุดอยู่กับที่
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease,stop,drop
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
dissolution(ดิสซะลู'เชิน) n. การสลายตัว,ภาวะที่สลายตัว,การแตกตัว,การสิ้นสุด,ความตาย,การหยุดชะงัก,ความเสเพล,ความเหลวไหล
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
hamper(แฮม'เพอะ) vt.,n. (สิ่งที่) ทำให้ชะงัก,หยุดยั้ง,ขัดขวาง,สอดแทรก,ตัด., See also: hamperer n., Syn. hinder,impede
hiatus(ไฮเอ'ทัส) n. รอยร้าว,รอยแตก,การหยุดชะงัก,ช่องว่าง,ส่วนที่หายไป
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption
jib(จิบ) {jibbed,jibbing,jibs} vi. หยุดชะงัก,ผงะหลัง,ลังเล n. ม้าหรือสัตว์พาหนะอื่นที่หยุดชะงัก,แขนปั้นจั่น, See also: jibber n. ดูjib
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
pause(พอซ) n. การหยุดชะงักชั่วคราว. -v. หยุดชั่วคราว
standstilln. การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย,ดุษณียภาพ,ภาวะชะงักงัน., Syn. stop
stasis(สเท'ซิส,สแทส'ซิส) n. การหยุดไหลหรือไหลน้อยลง,ภาวะหยุดนิ่ง,ความชะงักงัน,ดุลยภาพที่เกิดจากแรงต้านกัน
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
rebootปลุกเครื่องอีกครั้งหมายถึง การเริ่มเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง (การเปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการปฏิบัติงานครั้งแรกนั้น เรียกว่า "boot") ทำได้ 2 วิธี คือปิดแล้วเปิดสวิตซ์ใหม่ เรียกว่า "cold boot" ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า "warm boot" คือการกดแป้น Ctrl, Alt, Del พร้อม ๆ กัน หรือกดปุ่ม Reset ที่ตัวเครื่อง (เฉพาะเครี่องพีซี) มักใช้เมื่อเครี่องหยุดชะงัก (hang) การทำเช่นนี้จะลบล้างทุกอย่างที่สร้างไว้แล้วให้หมดไปด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด
halt(n) การหยุด,การชะงัก,ที่หยุดรถไฟ
hamper(vt) เกะกะ,กีดกั้น,ขัดขวาง,ทำให้ชะงัก
interrupt(vt) ทำให้ชะงัก,ขัดขวาง,สอดเข้าไป,ขัดจังหวะ
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
haltหยุด, ชะงัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stagnationการชะงักไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought blockingอาการความคิดชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dormancyสภาพพักตัว, สภาพที่เอ็มบริโอของพืชชะงักการเจริญระยะหนึ่ง  แต่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อภาวะแวดล้อมเหมาะสมก็จะเจริญต่อไปได้อีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch (vt.) ชะงัก Syn. check, restrain
aposiopesis (n.) การชะงักงันในขณะพูด
arrest (n.) การชะงัก See also: การหยุดอย่างกระทันหัน Syn. stoppage, staying, interruption Ops. continuation
block (n.) การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
carry on (phrv.) ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป) See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป Syn. carry on with
carry on with (phrv.) ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป) See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป Syn. carry on
cessation (n.) การชะงัก See also: การหยุดชะงัก Syn. discontinuance
deadlock (vt.) ทำให้ชะงัก See also: อยู่นิ่งกับที่ Syn. standstill
derail (vi.) หยุดชะงัก See also: ไม่เป็นไปตามคาด
derailment (n.) การหยุดชะงัก Syn. derangement
give to (phrv.) ทำให้ชะงัก See also: ทำให้หยุดคิด, ไตร่ตรอง
hamper (vt.) ทำให้หยุดชะงัก Syn. hinder, hobble, impede Ops. free, liberate
hold (n.) การทำให้หยุดชะงัก See also: การทำให้ล่าช้า
holdup (n.) การหยุดชะงัก See also: การทำให้ล่าช้า Syn. delay, retardation, slowdown
jib (vi.) หยุดชะงัก (ใช้กับสัตว์) See also: หยุดนิ่ง Syn. balk, stop, recoil
pause (vi.) หยุดชะงักชั่วคราว See also: หยุดพัก, หยุดนิ่ง, หยุดคิด Syn. freeze, rest, stop Ops. continue
put the brake on (idm.) หยุดชะงัก See also: หยุดทำ
slowdown (n.) การหยุดชะงัก See also: การทำให้ล่าช้า Syn. delay, retardation
staying (n.) การชะงัก See also: การหยุดอย่างกระทันหัน Syn. stoppage, interruption Ops. continuation
tie up (vi.) หยุดชะงัก See also: หยุดยั้ง, ขัดขวาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่
He thought a counterattack might surprise them.เขาคาดการณ์ว่าการตีโต้คงทำให้พวกมันชะงักได้บ้าง
Riverton is in a deep freeze, your Claw-city.รีเวอร์ตั้นชะงักงันไปเลย ฝ่าพระกงเล็บ
... mightdisrupt the North Atlantic Current?... ทำให้แอตแลตติคเหนือชะงัก
You didn't, did you? You hesitated over the mention of a cat.คุณชะงักไปตอนเขาพูดถึงแมว หมายความว่าไง
Um, have you ever done any fact checking?เอ่อ คุณเคยเผชิญเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ชะงักไหมคะ
Ηis brain was crammed, his starter jammed with ABC disco!สมองเขาไม่แล่น การริเริ่มหยุดชะงักเพราะ ABC ดิสโก้
Lynette Scavo, for the first time in her life, was struck by something... something she would later think of as divine inspiration.ในครั้งแรกของชีวิตเธอ ถูกชะงักด้วยบางอย่าง เก็บลูกบอล
This dealt a blow to the business giant resulting in its complete dissolution.ส่งผลอย่างหนักต่อธุรกิจขนาดยักษ์นี้ เป็นผลให้เกิดภาวะชะงักงันโดยสิ้นเชิง
You paused. - What?ตอนนั้นคุณชะงัก อะไรนะ?
When I asked you if you trust me, you paused.ตอนนั้นฉันถามคุณว่าถ้าคุณเชื่อใจฉัน คุณชะงัก
And you paused.และตอนนั้นคุณชะงัก (ลังเล ไม่ตอบทันที)
{\pos(190,220)}He thinks Charming's stuck in 1969.เขาคิดว่าชาร์มมิ่งหยุดชะงักในปี1969
I was paralyzed.ผมชะงักงันเหมือนเป็นอัมพาต
I lived there all year round for seven years.แต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องชะงัก
Bad news stops us for a while,but then you move on.เรื่องร้าย ๆ จะทำให้เราชะงักไปพักนึง จากนั้นเราก็จะก้าวต่อไปได้
Keeps you lucid, but it also hampers memory retention for the hours just before and after you take it.ทำให้คุณตาสว่าง แต่มันทำให้ความทรงจำหยุดชะงักลง หลาย ชม. ก่อนและหลังการใช้มัน
All those liberals and intellectuals and smooth talkers and all of a sudden, nobody can think of anything to say.เหล่าเสรีชน และปราชญ์เมธี และผู้มีวาจาคมคาย ต่างจะชะงักงัน ไม่มีผู้ใดสามารถปริคำได้
Traffic has been halted as police search for survivors.การจราจรหยุดชะงัก ตำรวจกำลังหาผู้ที่รอดชีวิต
Her allegations are false, but the allegations alone could derail the peace process.ข้ออ้างของเธอไม่ถูกต้อง แต่ข้ออ้างเพียงข้อเดียวนั้น อาจจะทำให้กระบวนการ สันติภาพชะงักได้
Proceeded by temporary disruptionเกิดจากการหยุดชะงักชั่วคราว
Day one of the race begins in 10 minutes, and will be brought to you without commercial interruption by Weyland International.วันหนึ่งของการแข่งขันจะเริ่มขึ้นใน 10 นาที และจะมาถึงคุณ without การหยุดชะงักทางการค้า
I thought she was just having a moment.ฉันว่าเหมือนเธอชะงักไปแป๊ปนึงนะ
If Lucifer can't take Sam, his whole plan short-circuits.ถ้าลูซิเฟอร์เอาแซมไปไม่ได้ แผนการเขาก็จะชะงัก
Ladies and gentlemen, as you may have deduced, we're closing in on a leak inside the FBI that is hampering the mosaic investigation.ทุกท่านครับ อย่างที่พวกคุณ คงได้คาดคะเนเอาไว้ พวกเราปิดเรื่องการหา หนอนบ่อนไส้ ในสำนักงานFBI นั่นจะทำให้การสืบสวน โครงการโมเสคหยุดชะงักไป
Without your fuel, our offensive will grind to a halt.การโจมตีของเราคงจะหยุดชะงักแน่
It's no longer just your education that's being disrupted.มันไม่เพียงแค่การศึกษาขอเธอ ที่มีการหยุดชะงัก
I'll admit that gave me pause.ฉันยอมรับมันก็ทำให้ฉันชะงักไปนิดนึง
Which yields a prospective profit of 200 percent.มันแปลกมากที่ตรงนี้ จะเกิดการชะงักตัว. .
And then they heard it or they felt it because then they just stopped.แล้วพวกเขาก็ได้ยิน แบบว่ารู้สึก แล้วก็ชะงัก
When you saw that gun, you froze.ตอนที่คุณเห็นปืนนั่น คุณชะงัก
But his plan to purge the streets hit a snag when Tyler Faris threatened to reveal his secret identity, causing Lone Vengeance to cut him down in a single, fearsome blow.แต่แผนการกวาดล้างอาชญากรของเขาต้องชะงักลง เพราะไทเลอร์ ฟาริสขู่ว่าจะ จะเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของเขา
Decker froze Bale's accounts.เดคเคอร์ทำให้บัญชีของเบลหยุดชะงัก
The war has been in a deadlock for 2 years now.มันหยุดชะงักมา2ปีแล้ว
His music career derailed due to a heroin addiction, but now he's clean and sober and, at 83, still following his dream.เส้นทางดนตรีของเขาตต้องหยุดชะงักลง เพราะว่าความอยากเป็นฮีโร่ของเขา แต่ตอนนี้เขาสะอาดและมีสติ และ ที่อายุ 83 เขายังคงตามความฝันของเขา
I don't want my daughter's life derailed any further.ฉันไม่ต้องการให้ชีวิตของลูกสาวฉัน ต้องหยุดชะงักอีกต่อไป
We might have a disruption of our little project.เราอาจจะมีเหตุชะงักงัน ในโปรเจคเล็กๆของเรา
Kid, if we have to ramp down for a while, so be it.ไอ้หนู ถ้าเราจำเป็นต้องหยุดชะงัก มันก็ต้องทำ
We are not ramping down.เราจะไม่มีการหยุดชะงักใดๆทั้งสิ้น
You've been holed up for weeks obsessing over Lorelei Martins.เป็นสัปดาห์แล้วที่คุณทุกข์ใจ\\\ กับการชะงักเรื่องโลเรไล มาร์ติน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชะงัก
Back to top