ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discontinuance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discontinuance*, -discontinuance-

discontinuance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discontinuance (n.) การหยุด See also: การหยุดชะงัก, ความต่อเนื่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination

discontinuance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order
廃刊[はいかん, haikan] (n,vs) ceasing to publish; discontinuance of publication
中止[ちゅうし, chuushi] (n,vs) suspension; stoppage; discontinuance; interruption; (P)
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n,adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P)
打ち切り[うちきり, uchikiri] (n) end; close; finish; discontinuance; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discontinuance
Back to top