ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฉับไว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฉับไว*, -ฉับไว-

ฉับไว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉับไว (adv.) in a hurry See also: in confusion, in haste, hastily, hurriedly Syn. รวดเร็ว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน
ฉับไว (adj.) impetuous See also: hasty, chaotic, riotous, imperious, confused, perplexed Syn. รวดเร็ว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน
ฉับไว (v.) confuse See also: perplex, hurry, fluster, disarrange Syn. รวดเร็ว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน
ฉับไว (adv.) suddenly See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there Syn. ทันที, ฉับพลัน, ทันทีทันใด
ฉับไว (adv.) immediately See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน Ops. อย่างเชื่องช้า
English-Thai: HOPE Dictionary
quick(ควิค) adj. รวดเร็ว,เร็ว,ไว,ฉับไว,คล่องแคล่ว,ใจร้อน,ไม่อดทน,หลักแหลม,เข้าใจได้เร็ว n. บุคคลที่มีชีวิตทั้งหลาย,แก่นแท้,จุดสำคัญ. -Phr. (cut to the quick ทำให้ได้รับบาดเจ็บลึก,กระทบกระเทือนความรู้สึก) adv. รวดเร็ว,เร็ว, See also: quickness n.
rustle(รัส'เซิล) vi.,vt. (ทำให้) เกิดเสียงกรอบแกรบ (คล้ายเสียงเสียดสีกันของใบไม้เป็นต้น) ,เกิดเสียงดังกล่าว,กระทำอย่างกระฉับกระเฉง,กระทำอย่างฉับไว,ขโมยปศุสัตว์ออกหาอาหารกิน,n. เสียงดังกล่าว, See also: rustingly adv.
tripping(ทริพ'พิง) adj. (การก้าว) เร็วและเบา (ฝีเท้า) เร็วและเบา,พลาด,พลาดพลั้ง,กระทำผิด,ฉับไว., See also: trippingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
celerity(n) ความกระตือรือร้น,ความเร็ว,ความฉับไว,ความว่องไว
despatch(n) การส่ง,ข่าวด่วน,การฆ่า,การประหารชีวิต,ความฉับไว
dispatch(n) ข่าวด่วน,การฆ่า,การส่งไป,การส่งหนังสือ,ความฉับไว,หนังสือราชการ
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้
promptitude(n) ความฉับไว,ความรวดเร็ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abrupt pulseชีพจรฉับไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prompt (adj.) ฉับไว See also: รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที Syn. quick
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hasten, angels of the Lord.เทพยดาผู้ฉับไว แห่งพระเจ้า
"Quick Solution at Ranzan High!""คลี่คลายอย่างฉับไวที่โรงเรียนรันซัน"
They lose their sensitivity to serotonin and norepinephrine.มันเสียความฉับไวให้กับเซโรโทนิน และนอร์เอพินเอฟรีน
Yeah, local law. Always on the ball.ใช่ กฎหมายท้องถิ่น รวดเร็ว ฉับไวเสมอ
'Cause your whole life disappears down a bunny hole, while you grow long sensitive ears to better hear the sound of sirens coming for you.เพราะว่าทั้งชีวิต นายหมดไปแต่ในโพรงกระต่าย ในขณะที่หูอันยาวของนายฉับไวมากขึ้น จนได้ยินเสียงหวอ ที่ตามล่านายได้ชัดกว่าเดิม
The nano-molecular functionality is instantaneous.อาการจะไม่ทรุดลงจากนี้อีกแล้วล่ะค่ะ อนุภาคนาโนทำงานสัมฤทธิ์ผลได้ฉับไวมาก
The world has opened to us, but we must move quickly.โลกเปิดกว้างรับเรา แต่เราต้องฉับไว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฉับไว
Back to top