ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเชื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเชื่อ*, -ความเชื่อ-

ความเชื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเชื่อ (n.) belief See also: fait, trust Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ
ความเชื่องซึม (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
ความเชื่องซึม (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
ความเชื่องมงาย (n.) superstition Syn. ความงมงาย
ความเชื่อถือ (n.) believability See also: credence Syn. ความเชื่อ
ความเชื่อถือ (n.) trust See also: faith, credit, reliance Syn. ความนับถือ, ความศรัทธา
ความเชื่อถือได้ (n.) reliability See also: dependability, trustworthiness, trustiness Syn. ความน่าเชื่อถือ
ความเชื่อปรัมปรา (n.) myth
ความเชื่อมั่น (n.) confidence See also: trust, reliance, trustworthiness Syn. ความมั่นใจ
ความเชื่อมั่นในตนเอง (n.) self-confidence See also: confidence, assurance, self-possession Syn. ความมั่นใจในตนเอง
ความเชื่อมโยง (n.) connection See also: relation Syn. ความเกี่ยวพัน, ความเกี่ยวข้อง
ความเชื่อใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น Ops. ความระแวง
English-Thai: HOPE Dictionary
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
atheism(เอ'ธีอิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้า,ความไม่มีพระเจ้า,ความชั่วร้าย
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
autogenesis(ออโทเจน'นิซิส) n. การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. -autogenetic adj. (abiogenesis)
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
casualism(แคซ'ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อหรือลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปโดยบังเอิญ, See also: casualist n.
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
complexion(คัมเพลค'เชิน) n. สีหน้า,สีผิว,คุณลักษณะ,เค้า,ความคิดเห็น,ความเชื่อ
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
conversion(คันเวอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,ภาวะที่ถูกเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยน (ศาสนา ความเชื่อ พรรคหรืออื่น ๆ) ,การแลกเปลี่ยน,การแปลงหนี้., See also: conversional adj. ดูconversion conversionary adj. ดูconversion
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
credence(เครด'เดินซฺ) n. ความเชื่อถือว่าจริง,ความไว้วางใจ,หลักฐานความเชื่อถือ -Phr. (credence table,credenzaโต๊ะข้างที่ใช้ในวิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)), Syn. assurance,belief,trust,faith ###A. distrust,mistrust
credendum(คริเดน'ดัม) n. ลัทธิที่ต้องการความเชื่อ,สิ่งที่เชื่อถือ -pl. credenda
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
credo(ครี'โด) n. ข้อบัญญัติทางศาสนา,ข้อบัญญัติ,ความเชื่อถือ, Syn. creed
credulity(ครีดู'ลิที) n. ความเชื่อคนง่ายเกินไป,ความไว้วางใจคนง่ายเกินไป, Syn. trust
creed(ครีด) n. ข้อบัญญัติทางศาสนา,หลักความเชื่อถือ, See also: creedal ดูcreed, Syn. credo
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
data redundancyความซ้ำซ้อนข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน หากตัดออก ก็จะไม่ทำให้ข้อมูลที่เหลืออยู่เสียหาย ถ้าใช้กับตัวเครื่อง (hardware) หมายถึง เครื่องที่มีระบบการทำงานซ้ำซ้อนกัน ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีหรือใช้ ถ้าต้องการให้มีความเชื่อถือได้สูง
deism(ดี'อิสซึม) n. ความเชื่อในการมีพระเจ้าแต่ไม่เชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
delusion(ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา,การหลอกลวง,ความเชื่อผิด ๆ ,ความคิดเพ้อเจ้อ,การเข้าใจผิด,มหันต์
discredit(ดิส'เครดิท) vt. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ทำให้สูญเสียความเชื่อถือ,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ไม่เชื่อ. n. ความไม่เชื่อถือ,การสูญเสียชื่อเสียง,สิ่งที่ทำให้เสียชื่อ, Syn. disparage,slur
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์,คำสอนของศาสนา,ลัทธิแบบศาสนา,คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน,ความเชื่อ,สิทธันต์, Syn. tenet,doctrine,
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
fallacy(แฟล'ละซี) n. การหลอกลวง,การทำให้เข้าใจผิด,ความผิดพลาด,การอ้างเหตุผลหรือความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion
fiduciary(ฟีดู'เชียรี) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน,ผู้ได้รับความไว้วางใจ adj. ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ
folklore(โฟล์ค'ลอร์) n. คติชาวบ้าน,ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน. -folkloric adj., See also: folklorist n. folkloristic adj.
gospel(กอส'เพิล) n.,adj. คำสั่งสอนหรือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์,ลัทธิหรือความเชื่อที่มีความสำคัญมาก.
homeopathy(โฮมีออพ'พะธี) n. ความเชื่อที่ว่ายาที่ใช้รักษาโรคสามารถทำให้เกิดอาการเดียวกันของโรคถ้าให้ในปริมาณน้อยที่สุดแก่ผู้ที่ไม่เป็นโรคนั้น, See also: homeopathic adj.
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)
indoctrinate(อินดอค'ทริเนท) vt. ปลูกฝังความเชื่อ,สอนให้ซึมซาบ., See also: indoctrination n. indoctrinator n., Syn. instruct,inculcate
ism(อิส'ซึม) n. ลัทธิ,ทฤษฎี,ระบบ,ความเชื่อ,วิชาการ, Syn. doctrine,theory,system
lagging(แลก'กิง) n. ความล้าหลัง,ความเชื่องช้า. adj. ล้าหลัง,เชื่องช้า,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: laggingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
creed(n) ลัทธิ,หลักความเชื่อ,ข้อบัญญัติศาสนา
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น
docility(n) ความว่านอนสอนง่าย,ความเชื่อ
dogma(n) กฎเกณฑ์,หลักเกฎท์,ความเชื่อ,คำสอน,ลัทธิศาสนา
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
idea(n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ
inertia(n) ความเชื่องช้า,ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน
meekness(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเชื่อง,ความว่าง่าย
monotheism(n) ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว
mystic(adj) ลึกลับ,เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา,เกี่ยวกับอาคม,เกี่ยวกับเวทมนตร์
mystical(adj) ลึกลับ,เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา,เกี่ยวกับอาคม,เกี่ยวกับเวทมนตร์
mysticism(n) ความเชื่อทางศาสนา,ความเชื่อทางไสยศาสตร์
naivete(n) ความเชื่อง,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา
notion(n) ความคิดเห็น,ความนึกคิด,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์
orthodoxy(n) ความเชื่อมั่นในศาสนา,ความเชื่อดั้งเดิม
polytheism(n) ความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์
reliability(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ
reliance(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง
SELF-self-reliance(n) ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความไว้ใจตัวเอง
sloth(n) ความเชื่องช้า,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
superstition(n) ความเชื่อเรื่องผีสาง,ความเชื่อโชคลาง
tardiness(n) ความเชื่องช้า,เครื่องถ่วง,ความเฉื่อย,การลังเล
tenet(n) หลักการ,คำสอน,ความเชื่อ,ข้อคิดเห็น,ทฤษฎี
theorem(n) ทฤษฎี,บทพิสูจน์,หลักเกณฑ์,สูตร,ความเชื่อ,ความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beliefความเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cohesionความเชื่อมแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interconnectednessความเชื่อมโยงถึงกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkageความเชื่อมโยง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mythความเชื่อปรัมปรา, เรื่องปรัมปรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliabilityความเชื่อถือได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
confidence intervalช่วงความเชื่อมั่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relianceความไว้ใจ, ความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trust๑. ความไว้วางใจ, ความเชื่อถือ๒. การรวมกันผูกขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beliefความเชื่อ [การแพทย์]
Confidenceความเชื่อมั่นความมั่นใจและเชื่อมั่น [การแพทย์]
Dogmaความเชื่อ (คริสตศาสนา) [TU Subject Heading]
Faithความเชื่อ (ศาสนา) [TU Subject Heading]
Grandioseความเชื่อว่าตัวเองใหญ่โต [การแพทย์]
Reliabilityความเชื่อถือได้ [TU Subject Heading]
Self-confidenceความเชื่อมั่นในตัวเอง [TU Subject Heading]
Superstitionความเชื่อถือโชคลาง [TU Subject Heading]
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
Competenceความสามารถ,ความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence intervalsช่วงความเชื่อมั่น [TU Subject Heading]
Denomination นิกาย ในทางประชากรศาสตร์หมายถึง การจำแนกประชากรออกตามสถิติที่เกี่ยวกับนิกายหรือลัทธิความเชื่อ โดยทั่วไปนิยมจำแนกบุคคลตามศาสนา [สิ่งแวดล้อม]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Jus Soliคือหลักความเชื่อถือซึ่งหลายประเทศยึดถืออยู่
Mythเทพปกรณัมเทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป
Posterโปสเตอร์โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
belief (n.) ความเชื่อ Syn. trust, faith Ops. doubt
orientation (n.) ความเชื่อ See also: ความโน้มเอียง, แนวโน้ม
persuasion (n.) ความเชื่อ (ทางศาสนาหรือการเมือง) Syn. doctrine, belief, creed
credulity (n.) ความเชื่อคนง่าย
fay (n.) ความเชื่อถือ See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส Syn. faith
tenet (n.) ความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง Syn. belief, view, faith, trust, opinion
jingoism (n.) ความเชื่อที่คิดว่าประเทศของตนเหนือกว่าชาติใดๆ See also: การรักชาติอย่างรุนแรง Syn. chauvinism
mindset (n.) ความเชื่อที่ผลต่อพฤติกรรม Syn. attitude, belief
error (n.) ความเชื่อที่ผิด Syn. delusion, fallacy, misunderstanding
misbelief (n.) ความเชื่อที่ผิด Syn. heresy, superstition
elitism (n.) ความเชื่อที่ว่าคนบางคนสูงส่งกว่าคนอื่นและสมควรจะได้รับสิทธิพิเศษต่างจากคนอื่น
intellectualism (n.) ความเชื่อที่ว่าความรู้มาจากการคิดอย่างมีเหตุผล (ทางปรัชญา)
utilitarianism (n.) ความเชื่อที่ว่าความสุขคือการเอาประโยชน์สูงสุด
falsehood (n.) ความเชื่อที่ไม่จริง See also: ความคิดผิดๆ Syn. error, misconception, untruth Ops. fact, certainty
act of faith (idm.) ความเชื่อมั่น See also: ความศรัทธา, ความเชื่อถือ
article of faith (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. strong belief
assurance (n.) ความเชื่อมั่น Syn. self-confidence, self-reliance
conviction (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. article of faith, strong belief
strong belief (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. article of faith
self-assurance (n.) ความเชื่อมั่นในตนเอง See also: ความมั่นใจในตนเอง, ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน Syn. daring, independence, self-respect, self-esteem
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It saddens and hurts me... that the two young men whom I raised... to believe in the Ten Commandments... have returned to me as two thieves... with filthy mouths and bad attitudes.มันทำให้ฉันเสียใจและทำให้ฉันเจ็บปวด เพราะชายหนุ่มสองคนที่ฉันเฝ้าเลี้ยงดู ความเชื่อ 10 ข้อ
Like children! Believing! Trusting!..ยังกับเด็ก ความเชื่อ ความไว้ใจ
They share our belief, our anger.พวกนั้น จะแบ่งปัน ความเชื่อ ความโกรธ ของเรา
Belief gives strength, purpose.ความเชื่อก่อเกิดพละกำลัง เป้าหมาย
Your belief that both cases are accidental and unrelated.ความเชื่อของคุณที่ว่าทั้งสองคดี เป็นอุบัติเหตุและไม่เกี่ยวข้องกัน
My beliefs do not require them to.ความเชื่อของผมไม่ได้ต้องการให้คนอื่นๆ มาเชื่อตาม
Our faith keeps the darkness of hell at bay.ความเชื่อของพวกเราดับความมืด และจุดจบของนรก
His faith, however limited, is all that separates a man with a conscience from a man without one.ความเชื่อของเขาทำให้เขากลายเป็น คนที่มีจิตสำนึกจากคนที่ ไม่มีอะไรเลย
It is her belief that gives you power.ความเชื่อของเธอมัน ให้พลังกับนาย
Our believes, our notions of... what it means to be human, everything.ความเชื่อของเรา, ความคิดเห็นของเรา.. สิ่งที่มีความหมายต่อมวลมนุษย์, ทุกๆสิ่ง
The Creed of the Masters is amazing.ความเชื่อของเหล่าอาจารย์มันเยี่ยมมาก
Belief is half of all healing.ความเชื่อคือครึ่งหนึ่งของการเยียวยา
"Oh, God, she must hate me for not calling." "Why didn't she call me?" Wow.ความเชื่องช้า โอ้ พระเจ้า เธอต้องเกลียดฉันที่ไม่ได้ โทรไป "ทำไมเธอ - ไม่โทรหาฉัน?"
Superstition, you sayความเชื่องมงายงั้นรึ
This worn-out superstition has no relevance now.ความเชื่องมงายแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับข้าสักหน่อย
What good is faith if we don't use it?ความเชื่อจะมีประโยชน์อะไร ถ้าเราไม่ใช้มัน
The original one, in fact.ความเชื่อดั้งเดิมต่างหาก
Belief must come from within.ความเชื่อต้องมาจากภายใน
What else are advertising sales based on?ความเชื่อถือต่อโครงการ แล้วอะไรอีก ที่ช่วยในการขายโฆษณา?
Can I ask for a recess, please?ความเชื่อทางศาสนามารวมกับการแพทย์
Neither religion nor romance is meant to be forced.ความเชื่อทางศาสนาหรือความรักนั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการบังคับ
♪ All my beliefs start caving in ♪ความเชื่อที่ผมมีเริ่มพังลง
The more a believer deals with devils, the closer he will come to the true purpose of his life.ความเชื่อที่มากกว่าต่อสู้กับปีศาจ ที่เข้ามาใกล้เขาและจะกลายเป็น จุดมุ่งหมายหลักในชีวิตของเขา
The prevailing belief was that the complexity and variety of life must be the work of an intelligent designer who created each of these millions of different species separately.ความเชื่อที่เกิดขึ้นคือการที่ซับซ้อน และความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตจะต้องทำงาน ของนักออกแบบที่ ชาญฉลาดที่สร้างขึ้นในแต่ละ
Comparative folklore.ความเชื่อประเพณีชาวบ้าน
Your confidence leaves me with a strong impression.ความเชื่อมั่นของคุณทำให้ผมประทับใจมาก
Your confidence in me is overwhelming.ความเชื่อมั่นของคุณในตัวผมมีมากมายเชียว
Your assertion is little more than a veiled incitement for your supporters to come kill us.ความเชื่อมันของท่านนั่นแหละที่ยั่วยุ ให้สาวกของท่านมาฆ่าเรา
Their trust in us is about to take a major ass-fucking.ความเชื่อมั่นของพวกเขาคือ กำลังใจในการคดีให้สำเร็จ
My devotion to you trumps everything, Daniel.ความเชื่อมั่นของแม่ในตัวลูกชนะทุกอย่าง แดเนียล
Trust between a trainer and his client is sacred, like with priests and lawyers.ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ฝึกสอนกับลูกค้า เป็นสิ่งศักดิ์ศิทธิ์ เหมือนพระกับนักกฏหมาย
I think confidence is a good thing, but you're over the top.ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ดี แต่นายมันเว่อร์
This kind of confidence doesn't get built overnight.ความเชื่อมั่นแบบนี้ไม่ได้สร้างได้แค่ชั่วข้ามคืน
His confidence and skill level are increasing.ความเชื่อมั่นและทักษะของเขา กำลังเพิ่มขึ้น
Your confidence in me is bracing.ความเชื่อมั่นในตัวผม,ของคุณ ทำให้มีพลังขึ้นเยอะ
The faith placed in me is not mislaid.ความเชื่อมั่นในตัวผมวางไว้ ไม่ได้หายไป
Ego is the only reason I coded my name into those blueprints.ความเชื่อมั่นในตัวเอง คือเหตุผลที่ผมใส่ชื่อตัวเองลงในพิมพ์เขียวนั้น
Confidence in our financial systems is essential... to the smooth operation of our economy... and recently that confidence has been shaken.ความเชื่อมั่นในระบบการเงินของเราเป็นสิ่งจำเป็น ... การดำเนินงานที่ราบรื่นของเศรษฐกิจของเรา ... และเมื่อเร็ว ๆ นี้ความเชื่อมั่นที่ได้รับการเขย่า
His faith in us has no limitsความเชื่อมั่นในเราไม่มีขีด จำกัด !
What'd you see? Well, the interconnection thing is definitely for real.ความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ มีจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเชื่อ
Back to top