ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fait

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fait*, -fait-

fait ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fait (n.) คำสั่ง
fait accompli (n.) สิ่งที่ทำสำเร็จไปแล้ว See also: สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
fait accompli (vt.) ยั่วยุ See also: กระตุ้น, กวนอารมณ์
faith (n.) ศรัทธา See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ Syn. loyalty, trust Ops. distrust, doubt
faith cure (n.) วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศาสนา See also: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา Syn. faith healing
faith healing (n.) วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศสนา See also: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา Syn. faith cure
faithful (adj.) เชื่อถือได้ See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้ Syn. loyal, steadfast Ops. unfaithful, unloyal
faithful (n.) ผู้จงรักภักดี See also: ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ไว้ใจได้, คนน่าเชื่อถือ
faithful (n.) ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า
faithfulness (n.) ความซื่อสัตย์ See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ Syn. fidelity, trustworthiness
faithless (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่มีสัจจะ, ไว้ใจไม่ได้ Syn. unfaithful, untrustworthy Ops. loyal, true
faithlessness (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ See also: ความจงรักภักดี
English-Thai: HOPE Dictionary
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous,
faitour(เฟ' เทอะ) n. ผู้หลอกลวง,จอมปลอม
English-Thai: Nontri Dictionary
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fait accompli (Fr.)เรื่องที่ยุติแล้ว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faithความเชื่อ (ศาสนา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความศรัทธา (n.) faith See also: trust, belief Syn. ความเลื่อมใส, ความนับถือ, ความเชื่อถือ
ศรัทธา (n.) faith Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ Ops. เสื่อมศรัทธา
น่าศรัทธา (adj.) faithful See also: pious Syn. น่าเลื่อมใส
ความเลื่อมใส (n.) faithfulness See also: believability, conviction Syn. ความเชื่อ, ความนับถือ, ความศรัทธา
ความเลื่อมใสศรัทธา (n.) faithfulness See also: believability, conviction Syn. ความเลื่อมใส, ความศรัทธา, ความนับถือ
นอกใจ (v.) be unfaithful See also: be adulterous, be philandering, be incontinent, be disloyal, be infidel
เจตนาร้าย (n.) bad faith Ops. เจตนาบริสุทธิ์
เจตนาไม่บริสุทธิ์ (n.) bad faith Syn. เจตนาร้าย Ops. เจตนาบริสุทธิ์
เสื่อมศรัทธา (v.) lose faith Syn. ไม่เชื่อถือ, ไม่มีศรัทธา Ops. เลื่อมใสศรัทธา
ใจเดียว (v.) be faithful See also: be constant in love, be single-minded Ops. หลายใจ
ไม่มีศรัทธา (v.) lose faith Syn. ไม่เชื่อถือ Ops. เลื่อมใสศรัทธา
ไม่เชื่อถือ (v.) lose faith Syn. ไม่มีศรัทธา Ops. เลื่อมใสศรัทธา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You lose your faith too quicklyคุณหมดความศรัทธาเร็วเกินไปนะ
All I can say is thank you for having faith in meทั้งหมดที่ฉันพอจะพูดได้ก็คือขอบคุณที่มีศรัทราในตัวฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So it's a fait accompli... unless your Seventh Fleet put men ashore in time.{\cHFFFFFF}So it's a fait accompli... {\cHFFFFFF}unless your Seventh Fleet put men ashore in time.
"je crois que c'est I'homme qui fait Les chez d'oeuvres."ฉันคิดว่านี่คือผู้ชายที่ทำงานเก่งคนหนึ่ง
It just makes our victory that much more a fait accompli.ก็แค่แสดงถึงชัยชนะของเราให้โลกนี้ได้รับรู้ไงล่ะ
I didn't know we were a fait accompli.ผมไม่คิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้น
I wanted to present it as a fait accompli.ผมอยากแสดง fait accompli(ภาษาฝรั่งเศส)
Fait accompli at this point.คำสั่งที่ถูกต้องว่าไว้อย่างนั้น
Fait accompli. You're a machine.เมื่อทำสำเร็จไปแล้ว คุณก็เป็นแค่เครื่องจักร
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ!
She even started on Frank. Poor, faithful Frank.หล่อนหว่านเสน่ห์เเม้กระทั่งกับเเฟรงค์ น่าสงสารแฟรงค์ผู้ซื่อสัตย์
He hasn't much faith.เขามีความเชื่อที่ไม่มาก
What have you to offer except blind faith that Deong is not a Communist?{\cHFFFFFF}คุณมีอะไรที่จะนำเสนอยกเว้นตาบอด ความเชื่อที่ว่า Deong ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์?
But if faith in Deong's beliefs were the only thing I had to offer,{\cHFFFFFF}แต่ถ้าความเชื่อมั่นในความเชื่อของ Deong เป็นสิ่งเดียวที่ฉันมีให้

fait ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
既成事实[jì chéng shì shí, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄕˊ, 既成事实 / 既成事實] fait accompli
变心[biàn xīn, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ, 变心 / 變心] cease to be faithful
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, 不渝] constant; unchanging; abiding; faithful
信心[xìn xīn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ, 信心] confidence; faith (in sb or sth)
遵奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, 遵奉] conform; faithfully obey
信条[xìn tiáo, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄧㄠˊ, 信条 / 信條] creed; article of faith
信念[xìn niàn, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˋ, 信念] faith; belief; conviction
坚贞[jiān zhēn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ, 坚贞 / 堅貞] faithful; chaste; loyal to the end
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚贞不屈 / 堅貞不屈] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, 守节 / 守節] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried)
从一而终[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, 从一而终 / 從一而終] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying)
忠实[zhōng shí, ㄓㄨㄥ ㄕˊ, 忠实 / 忠實] faithful
[chén, ㄔㄣˊ, 谌 / 諶] faithful; sincere; surname Chen
诚信[chéng xìn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣˋ, 诚信 / 誠信] genuine; honest; in good faith; honesty; integrity
外心[wài xīn, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, 外心] bad faith (in a marriage); unfaithful intentions
忠心耿耿[zhōng xīn gěng gěng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, 忠心耿耿] loyal and devoted (成语 saw); faithful and true
忠贞不渝[zhōng zhēn bù yú, ㄓㄨㄥ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, 忠贞不渝 / 忠貞不渝] unswerving in one's loyalty (成语 saw); faithful and constant
款伏[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款伏] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
款服[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款服] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
照原样[zhào yuán yàng, ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ, 照原样 / 照原樣] to copy; to follow the original shape; faithful restoration
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风劲草 / 疾風勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风知劲草 / 疾風知勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草
笃守[dǔ shǒu, ㄉㄨˇ ㄕㄡˇ, 笃守 / 篤守] to comply faithfully; sincerely abiding by
回教[Huí jiào, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˋ, 回教] Islamic faith, Muslim
精诚[jīng chéng, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ, 精诚 / 精誠] sincerity; absolute good faith
诚意[chéng yì, ㄔㄥˊ ㄧˋ, 诚意 / 誠意] sincerity; good faith

fait ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
既成事実[きせいじじつ, kiseijijitsu] (n) established fact; fait accompli; (P)
インファイト[, infaito] (n) infighting (boxing)
カーボングラファイト[, ka-bongurafaito] (n) carbon graphite
ガンファイター[, ganfaita-] (n) gunfighter
ガンファイト[, ganfaito] (n) gunfight
グラファイト[, gurafaito] (n) (See 石墨) graphite
サルファイトパルプ[, sarufaitoparupu] (n) sulfite pulp
チョコレートパフェ;チョコレート・パフェ[, chokore-topafe ; chokore-to . pafe] (n) chocolate parfait
ドッグファイト[, doggufaito] (n) dogfight; (P)
ハイドロサルファイト[, haidorosarufaito] (n) hydrosulfite
バハイ[, bahai] (n) (1) Baha'i; (2) the Baha'i faith; (3) a member of the Baha'i faith
パフェ;パルフェ[, pafe ; parufe] (n) parfait (fre
ヒイデス;ヒーデス[, hiidesu ; hi-desu] (n) (arch) faith (lat
フードファイター[, fu-dofaita-] (n) competitive eater (wasei
ファイター[, faita-] (n) fighter; (P)
ファイトレメディエーション[, faitoremedeie-shon] (n) phytoremediation
一念天に通ず[いちねんてんにつうず, ichinentennitsuuzu] (exp) (id) Faith will move mountains
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P)
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P)
不信実[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness
不信義[ふしんぎ, fushingi] (n) faithlessness; insincerity
不実[ふじつ, fujitsu] (adj-na,n,adj-no) perfidiousness; faithlessness; inconstancy; insincerity; falsehood
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
丹心[たんしん, tanshin] (n) sincerity; faithfulness
主人に仕える[しゅじんにつかえる, shujinnitsukaeru] (exp,v1) to serve a master; to serve one's employer faithfully
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P)
信じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See 信じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信仰[しんこう, shinkou] (n,vs) (religious) faith; belief; creed; (P)
信奉[しんぽう, shinpou] (n,vs) belief; faith; adherence; espousal; (P)
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na,n) sincerity; honesty; truth; faithfulness
信心[しんじん, shinjin] (n,vs,adj-no) faith; belief; devotion; godliness
信心深い[しんじんぶかい, shinjinbukai] (adj-i) deeply religious; devout; godly; faithful
信念[しんねん, shinnen] (n,vs,adj-no) belief; faith; conviction; (P)
信条[しんじょう, shinjou] (n,adj-no) creed; belief; article of faith; (P)
信用[しんよう, shinyou] (n,vs) confidence; dependence; credit; faith; reliance; belief; credence; (P)
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P)

fait ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) EN: fine weather ; good weather ; the weather is nice FR: il fait beau ; il fait bon ; le temps est agréable
อากาศแห้ง[n. exp.] (ākāt haēng) EN: FR: il fait sec
อากาศไม่ดี[n. exp.] (ākāt mai dī) EN: FR: il fait mauvais ; un temps de chien ; un temps à ne pas mettre un chien dehors ; mauvais temps [m]
อากาศมืดครึ้ม[n. exp.] (ākāt meūt k) EN: it's dark FR: il fait sombre
อากาศมืดสลัว[n. exp.] (ākāt meūt s) EN: it's dark FR: il fait sombre
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: it's cold FR: il fait froid
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: FR: il fait chaud
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cold air FR: air frais [m] ; il fait frais
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
ฉลาดเฉลียว[adj.] (chalātchalī) EN: smart ; clever : keen ; intelligent FR: brillant ; qui fait des étincelles
เช้าแล้ว[X] (chāo laēo) EN: FR: il fait jour
แดดออก[xp] (daēt øk) EN: the sun comes out FR: il fait soleil
ดึกมากแล้ว[xp] (deuk māk la) EN: it's getting late FR: il se fait tard
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī d) EN: glad to have met you ; so glad to see you FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
ด้วยเหตุที่[conj.] (dūay hēt th) EN: because of FR: du fait que
ด้วยความที่[X] (dūay khwām ) EN: FR: du fait que
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[v. exp.] (hen dūay yā) EN: I couldn't agree more FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hen dūay yā) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
โฮมเมด[adj.] (hømmēt) EN: homemade FR: fait maison ; fabriqué à la maison
อิ่ม ๆ = อิ่มๆ[v. exp.] (im-im) EN: be satiated ; be filled FR: être tout à fait rassasié
จำเป็นอย่างยิ่ง[adj.] (jampen yāng) EN: FR: tout à fait indispensable
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จะเป็นไรไหมถ้า...[xp] (ja penrai m) EN: FR: ça ne vous ennuie pas si ... ; ça ne vous fait rien si ...
จึง ; จึ่ง[conj.] (jeung) EN: then ; thus ; so ; because ; after that FR: donc ; ainsi ; alors ; par conséquent ; au juste ; en fait ; dès lors
การ-[pref.] (kān- ; kan ) EN: [prefix used to nominalize verbs or verbal phrases] FR: [préfixe indiquant l'action de …, le fait de …]
การปัสสาวะ[n.] (kān patsāwa) EN: urination FR: fait d'uriner [m]
การเป็น...[n.] (kān pen …) EN: being … FR: le fait de …
การที่[X] (kān thī) EN: the fact that FR: le fait que
ข้อเท็จจริง[n.] (khøthetjing) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact FR: fait [m]
ความ[n.] (khwām) EN: fact ; effect ; matter ; thing ; subject ; affair ; gist FR: fait [m] ; matière [f]
ความจริง[n.] (khwām jing) EN: truth ; fact ; reality ; actuality FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kinbānkinme) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that FR: ensuite ; et puis ; et encore ; au fait ; et alors
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
เลยทีเดียว[X] (loēithīdīo) EN: FR: tout à fait unique
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
ไม่รู้เรื่องเลย[xp] (mai rū reūa) EN: I don't know anything at all about it ; I don't know (what's going on) at all ; do not know at all FR: je n'en sais strictement rien du tout ; j'ignore absolument ce qu'il en est ; n'en rien savoir ; ignorer tout à fait ; ne pas être au courant du tout
ไม่ถือ[v. exp.] (mai theū) EN: do not mind ; do not care about FR: ne pas attacher d'importance ; ça ne me fait rien
เมืองน่าอยู่[n. exp.] (meūang nā y) EN: FR: ville agréable à vivre [f] ; ville où il fait bon vivre [f]
เหมือน ๆ กัน [X] (meūoen meūo) EN: very similar ; much the same FR: tout à fait identique ; quasi le même ; tout à fait comparable

fait ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertrauensbruch {m}breach of confidence; breach of faith
Wunderheilung {f}faith healing
Zukunftsglaube {m}faith in the future
treu {adj} | treuer | am treuestenfaithful (to) | more faithful | most faithful
treulos; unzuverlässig {adj} | treuloser; unzuverlässiger | am treulosesten; am unzuverlässigstenfaithless | more faithless | most faithless
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fait
Back to top