ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sleepiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sleepiness*, -sleepiness-

sleepiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sleepiness (n.) การงีบหลับ See also: การเคลิ้มหลับ, การสัปหงก, การนอนหลับ Syn. beddy-bye, sleep
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความง่วง (n.) sleepiness See also: drowsiness

sleepiness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睡意[shuì yì, ㄕㄨㄟˋ ㄧˋ, 睡意] sleepiness

sleepiness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眠気(P);眠け[ねむけ, nemuke] (n) sleepiness; drowsiness; (P)
睡魔[すいま, suima] (n) sleepiness; drowsiness

sleepiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความง่วง[n.] (khwām ngūan) EN: sleepiness FR: sommeil [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sleepiness
Back to top