ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faith

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faith*, -faith-

faith ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faith (n.) ศรัทธา See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ Syn. loyalty, trust Ops. distrust, doubt
faith cure (n.) วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศาสนา See also: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา Syn. faith healing
faith healing (n.) วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศสนา See also: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา Syn. faith cure
faithful (adj.) เชื่อถือได้ See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้ Syn. loyal, steadfast Ops. unfaithful, unloyal
faithful (n.) ผู้จงรักภักดี See also: ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ไว้ใจได้, คนน่าเชื่อถือ
faithful (n.) ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า
faithfulness (n.) ความซื่อสัตย์ See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ Syn. fidelity, trustworthiness
faithless (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่มีสัจจะ, ไว้ใจไม่ได้ Syn. unfaithful, untrustworthy Ops. loyal, true
faithlessness (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ See also: ความจงรักภักดี
English-Thai: HOPE Dictionary
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous,
English-Thai: Nontri Dictionary
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faithความเชื่อ (ศาสนา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความศรัทธา (n.) faith See also: trust, belief Syn. ความเลื่อมใส, ความนับถือ, ความเชื่อถือ
ศรัทธา (n.) faith Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ Ops. เสื่อมศรัทธา
น่าศรัทธา (adj.) faithful See also: pious Syn. น่าเลื่อมใส
ความเลื่อมใส (n.) faithfulness See also: believability, conviction Syn. ความเชื่อ, ความนับถือ, ความศรัทธา
ความเลื่อมใสศรัทธา (n.) faithfulness See also: believability, conviction Syn. ความเลื่อมใส, ความศรัทธา, ความนับถือ
นอกใจ (v.) be unfaithful See also: be adulterous, be philandering, be incontinent, be disloyal, be infidel
เจตนาร้าย (n.) bad faith Ops. เจตนาบริสุทธิ์
เจตนาไม่บริสุทธิ์ (n.) bad faith Syn. เจตนาร้าย Ops. เจตนาบริสุทธิ์
เสื่อมศรัทธา (v.) lose faith Syn. ไม่เชื่อถือ, ไม่มีศรัทธา Ops. เลื่อมใสศรัทธา
ใจเดียว (v.) be faithful See also: be constant in love, be single-minded Ops. หลายใจ
ไม่มีศรัทธา (v.) lose faith Syn. ไม่เชื่อถือ Ops. เลื่อมใสศรัทธา
ไม่เชื่อถือ (v.) lose faith Syn. ไม่มีศรัทธา Ops. เลื่อมใสศรัทธา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You lose your faith too quicklyคุณหมดความศรัทธาเร็วเกินไปนะ
All I can say is thank you for having faith in meทั้งหมดที่ฉันพอจะพูดได้ก็คือขอบคุณที่มีศรัทราในตัวฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What have you to offer except blind faith that Deong is not a Communist?{\cHFFFFFF}คุณมีอะไรที่จะนำเสนอยกเว้นตาบอด ความเชื่อที่ว่า Deong ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์?
But if faith in Deong's beliefs were the only thing I had to offer,{\cHFFFFFF}แต่ถ้าความเชื่อมั่นในความเชื่อของ Deong เป็นสิ่งเดียวที่ฉันมีให้
But maybe if you could have the faith to start with maybe the times would change.แต่ถ้าคุณมีชะตากรรมเป็นการเริ่มต้น เวลามันอาจจะเปลี่ยนแปลง คุณเปลี่ยนแปลงมันได้
I have complete faith in you.ฉันมีความเชื่อที่สมบูรณ์ในตัว คุณ
If you refuse to do this, the khan will lose faith in you and us.ถ้าคุณปฏิเสธจะผ่าตัดให้เขา หัวหน้าเผ่าอาจไม่ไว้ใจพวกเรา
"If you have no faith in me, have faith in what you see.""ถ้าเธอไม่ศรัทธาในตัวฉันล่ะก็, ให้ศรัทธาในสิ่งที่เธอเห็นก็แล้วกัน."
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน
No, I have faith in myself.ไม่ฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
Now, Red, I thought you had a little more faith in me than that.ตอนนี้สีแดง, ฉันคิดว่าคุณมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในตัวผมไปกว่านั้น
I never understand what possessed my mother to put her faith in God's hand ...rather than those of her local geneticist.ผมไม่เคยเข้าใจว่าอะไรมันเข้าฝันให้แม่ผมปล่อยให้โชคชะตาของเธอขึ้นอยูกับพระเจ้า-- -มากกว่านักชีววิทยาแถวบ้าน
I'm a faith birth or a de-gene-erate or whatever you wanna call it. But I'm not a murderer.ผมเกิดโดยวิธีการทางธรรมชาติ หรือสุดแล้วแต่คุณจะเรียก แต่ผมไม่ใช่ฆาตกร
You just have to have a little faith in people, that's all.คุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวคุณเช่นผมสิ

faith ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信心[xìn xīn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ, 信心] confidence; faith (in sb or sth)
外心[wài xīn, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, 外心] bad faith (in a marriage); unfaithful intentions
变心[biàn xīn, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ, 变心 / 變心] cease to be faithful
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, 不渝] constant; unchanging; abiding; faithful
遵奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, 遵奉] conform; faithfully obey
信条[xìn tiáo, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄧㄠˊ, 信条 / 信條] creed; article of faith
信念[xìn niàn, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˋ, 信念] faith; belief; conviction
坚贞[jiān zhēn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ, 坚贞 / 堅貞] faithful; chaste; loyal to the end
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚贞不屈 / 堅貞不屈] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, 守节 / 守節] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried)
从一而终[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, 从一而终 / 從一而終] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying)
忠实[zhōng shí, ㄓㄨㄥ ㄕˊ, 忠实 / 忠實] faithful
[chén, ㄔㄣˊ, 谌 / 諶] faithful; sincere; surname Chen
诚信[chéng xìn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣˋ, 诚信 / 誠信] genuine; honest; in good faith; honesty; integrity
忠心耿耿[zhōng xīn gěng gěng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, 忠心耿耿] loyal and devoted (成语 saw); faithful and true
忠贞不渝[zhōng zhēn bù yú, ㄓㄨㄥ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, 忠贞不渝 / 忠貞不渝] unswerving in one's loyalty (成语 saw); faithful and constant
款伏[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款伏] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
款服[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款服] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
照原样[zhào yuán yàng, ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ, 照原样 / 照原樣] to copy; to follow the original shape; faithful restoration
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风劲草 / 疾風勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风知劲草 / 疾風知勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草
笃守[dǔ shǒu, ㄉㄨˇ ㄕㄡˇ, 笃守 / 篤守] to comply faithfully; sincerely abiding by
回教[Huí jiào, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˋ, 回教] Islamic faith, Muslim
精诚[jīng chéng, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ, 精诚 / 精誠] sincerity; absolute good faith
诚意[chéng yì, ㄔㄥˊ ㄧˋ, 诚意 / 誠意] sincerity; good faith

faith ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バハイ[, bahai] (n) (1) Baha'i; (2) the Baha'i faith; (3) a member of the Baha'i faith
ヒイデス;ヒーデス[, hiidesu ; hi-desu] (n) (arch) faith (lat
一念天に通ず[いちねんてんにつうず, ichinentennitsuuzu] (exp) (id) Faith will move mountains
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
信じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See 信じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise)
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith
寺檀制度[じだんせいど, jidanseido] (n) (See 寺請制度) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
寺請制度[てらうけせいど, teraukeseido] (n) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something
無神論者[むしんろんしゃ, mushinronsha] (n,adj-no) atheist; person with no faith or belief system
祈祷師;祈禱師(oK)[きとうし, kitoushi] (n) medicine man; shaman; faith healer; witch doctor; exorcist
自信満満;自信満々[じしんまんまん(uK), jishinmanman (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) full of confidence; brimming with (self-)confidence; having great faith in oneself
金剛心[こんごうしん, kongoushin] (n) {Buddh} extreme religious piety; unshakable faith
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P)
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P)
不信実[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness
不信義[ふしんぎ, fushingi] (n) faithlessness; insincerity
不実[ふじつ, fujitsu] (adj-na,n,adj-no) perfidiousness; faithlessness; inconstancy; insincerity; falsehood
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness
丹心[たんしん, tanshin] (n) sincerity; faithfulness
主人に仕える[しゅじんにつかえる, shujinnitsukaeru] (exp,v1) to serve a master; to serve one's employer faithfully
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P)
信仰[しんこう, shinkou] (n,vs) (religious) faith; belief; creed; (P)
信奉[しんぽう, shinpou] (n,vs) belief; faith; adherence; espousal; (P)
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na,n) sincerity; honesty; truth; faithfulness
信心[しんじん, shinjin] (n,vs,adj-no) faith; belief; devotion; godliness
信心深い[しんじんぶかい, shinjinbukai] (adj-i) deeply religious; devout; godly; faithful
信念[しんねん, shinnen] (n,vs,adj-no) belief; faith; conviction; (P)
信条[しんじょう, shinjou] (n,adj-no) creed; belief; article of faith; (P)
信用[しんよう, shinyou] (n,vs) confidence; dependence; credit; faith; reliance; belief; credence; (P)
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P)
克明[こくめい, kokumei] (adj-na,n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P)
加持[かじ, kaji] (n,vs) faith-healing; incantation
勤恪[きんかく, kinkaku] (n) faithful service
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P)
善意[ぜんい, zen'i] (n) (1) virtuous mind; (2) good intentions; good will; (3) positive mindset; (4) bona fides (legal good faith); (P)

faith ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อ[v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ[v. exp.] (cheūa jai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in ; rely on FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
โดยสุจริต[adv.] (dōi sutjari) EN: honestly ; in good faith FR: honnêtement ; de bonne foi
เจตนาทุจริต[n. exp.] (jēttanā thu) EN: bad faith FR:
จงรัก[v.] (jongrak) EN: be loyal to ; be faithful ; keep the faith with FR: être loyal
จงรักภักดี[v.] (jongrakphak) EN: be loyal to ; be faithful ; keep the faith with FR: être loyal
การนับถือ[n.] (kān naptheū) EN: faith FR: vénération [f] ; adoration [f] ; croyance [f]
การนับถือศาสนา[n. exp.] (kān naptheū) EN: religious faith FR: croyance religieuse [f] ; foi religieuse [f]
โฆสัปปมาณิกา[n.] (khōsappamān) EN: those who measure or judge by voice ; those whose faith depends on sweet voice or good repute ; those attached to voice FR:
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith FR: crédit [m]
ความเชื่อถือ[n.] (khwām cheūa) EN: trust ; faith ; credit ; reliance ; belief FR: crédit [m] ; croyance [f] ; fiabilité [f]
ความเลื่อมใส[n.] (khwām leūam) EN: faith ; belief ; trust FR:
ความงมงาย[n.] (khwām ngom-) EN: credulity ; blind faith ; foolish belief FR: crédulité [f]
ความสุจริต[n.] (khwām sutja) EN: honesty ; good faith FR: honnêteté [f] ; bonne foi [f]
กุศลเจตนา[n. exp.] (kusonlajētt) EN: virtuous intention ; good intention ; meritorious intention ; goodwill ; good faith ; right volition ; wholesome volition FR:
ลัทธิ[n.] (latthi) EN: ideology ; faith ; doctrine FR: idéologie [f] ; doctrine [f] ; croyance [f]
เลื่อมใส[v.] (leūamsai) EN: have faith in ; believe in ; admire FR: croire en ; avoir foi en
ไม่เชื่อถือ [v. exp.] (mai cheūath) EN: lose faith FR:
ไม่มีศีลมีสัตย์[adj.] (mai mī sīn ) EN: in bad faith ; faithless ; perfidious FR:
มีศีลมีสัตย์[X] (mī sīn mī s) EN: in good faith FR:
หมดความเชื่อถือ[X] (mot khwām c) EN: no more confidence in ; no more faith in ; no more respect for FR:
ผีบุญ[n.] (phībun) EN: one who claims supernatural power ; messiah ; faith leader FR:
ผู้พิทักษ์ศาสนา[n. exp.] (phūphithak ) EN: protector of the faith FR: gardien de la foi [m]
ศาสนูปถัมภก[n.] (sāsanūpatha) EN: defender of the faith FR:
ศาสนา[n.] (sātsanā) EN: religion ; faith ; creed ; belief FR: religion [f] ; foi [f] ; culte [m] ; croyance [f]
ศาสนูปถัมภก[n.] (sātsanūpath) EN: defender of the faith FR:
ศรัทธา[n.] (satthā) EN: faith ; trust ; belief FR: foi [f] ; croyance [f]
สัทธา[n.] (satthā) EN: faith FR: foi [f]
ศรัทธาแก่กล้า[n. exp.] (satthā kaēk) EN: strong faith ; solid faith FR:
ศรัทธามาก[v. exp.] (satthā māk) EN: show great faith FR: témoigner sa foi profonde
ศรัทธาปสาทะ[n. exp.] (satthā pasā) EN: faith ; belief FR:
ศรัทธาศาสนามาก[v. exp.] (satthā sāts) EN: show great faith FR: témoigner sa foi profonde
เสื่อมศรัทธา[v. exp.] (seūam satth) EN: loose faith (in) ; loose confidence (in) ; loose respect (for) FR:
ธัมมัปปมาณิกา[n.] (thammappamā) EN: those whose faith depends on the Dhamma or on righteous behaviour FR:
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)
อาสาฬหบูชา[n. prop.] (Āsānhabūcha) EN: Asana Bucha Day ; Asarnha Bucha Day ; Asalaha Bucha Day ; Asalha Bucha Day ; procession of the candles of the faithful ; the day before the Buddhist Lent FR:
อสัตย์[adj.] (asat) EN: dishonest ; untruthful ; unfaithful ; unprincipled ; unscrupulous FR: malhonnête
ด้วยความนับถือ[xp] (dūay khwām ) EN: yours sincerily ; yours faithfully ; with respect ; respectfully FR: respectueusement

faith ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertrauensbruch {m}breach of confidence; breach of faith
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent
Wunderheilung {f}faith healing
Zukunftsglaube {m}faith in the future
treu {adj} | treuer | am treuestenfaithful (to) | more faithful | most faithful
treulos; unzuverlässig {adj} | treuloser; unzuverlässiger | am treulosesten; am unzuverlässigstenfaithless | more faithless | most faithless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faith
Back to top