ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมั่นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมั่นใจ*, -ความมั่นใจ-

ความมั่นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมั่นใจ (n.) confidence See also: trustworthiness, trust, reliance Syn. ความเชื่อมั่น, ความแน่ใจ Ops. ความลังเล, ความสงสัย
ความมั่นใจในตนเอง (n.) self-confidence See also: confidence, assurance, self-possession
English-Thai: HOPE Dictionary
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ,ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest,affirm,swear)
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
flux(ฟลัคซฺ) n. ท้องร่วง,โรคบิด,การไหล,การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,การขาดความมั่นใจ,ความหวั่นไหว vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เป็นของเหลว,ถ่าย,ระบาย vi. ละลายไหล, Syn. change
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง
instinct(อิน'สทิงคทฺ) n. สัญชาตญาณ adj. มีชีวิตชีวา,เต็มไปด้วยความมั่นใจ, Syn. tendency,impulse
mistrust(มิสทรัสทฺ') n. การขาดความไว้วางใจ,การขาดความมั่นใจ vt. ไม่ไว้วางใจ.
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion,inducement,belief,potency
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด,แน่นอน,เด็ดขาด,ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ
reliance(รีไล'เอินซฺ) n. ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,สิ่งที่ไว้วางใจ, Syn. confidence
trust(ทรัสทฺ) n. ความเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,ความมั่นใจ,ความหวัง,สิ่งที่ไว้ใจได้,บุคคลที่ไว้ใจได้,บริษัทใหญ่ที่รวมบริษัทเล็ก ๆ เข้าไว้,ความรับผิดชอบ,การฝากฝัง,ความพิทักษ์,ความอุปถัมภ์,การปกครอง,สินเชื่อ, -Phr. (in trust อยู่ในความพิทักษ์ของคนอื่น) adj. เกี่ยวกับสินเชื่อ
English-Thai: Nontri Dictionary
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Confidenceความเชื่อมั่นความมั่นใจและเชื่อมั่น [การแพทย์]
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]
Insecurityขาดความมั่นใจ [การแพทย์]
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่ โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
belief (n.) ความมั่นใจ See also: ความศรัทธา Syn. confidence
certitude (n.) ความมั่นใจ Syn. certainty
confident (n.) ความมั่นใจ See also: ที่แน่นอน, ที่เชื่อใจได้ Syn. assured, certain
reliance (n.) ความมั่นใจ Syn. confidence, faith
assure (vt.) ให้ความมั่นใจ See also: รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, ประกัน Syn. convince, reassure
audacity (n.) พฤติกรรมแสดงความมั่นใจมากเกินไป See also: พฤติกรรมที่อวดดี Syn. arrogance
cowardize (vt.) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า Syn. dishearten
cowardize (vt.) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า Syn. dishearten
dashing (adj.) ซึ่งมีความมั่นใจในตัวเอง See also: ซึ่งมีเสน่ห์ Syn. confident, smart
deflation (n.) การสูญเสียความมั่นใจ
demoralise (vt.) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า Syn. dishearten, cowardize
demoralization (n.) การทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า Syn. dishearten
demoralize (vt.) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า Syn. dishearten, cowardize
falter (vi.) ขาดความมั่นใจ See also: ลังเล, รีรอ Syn. hesitate Ops. decide
incertain (adj.) ที่ไม่มีความมั่นใจ See also: ที่ไม่มีความเชื่อมั่น Syn. unsure, unpredictable, indefinite Ops. certain, sure, predictable, definite
presumption (n.) พฤติกรรมแสดงความมั่นใจมากเกินไป See also: พฤติกรรมที่อวดดี Syn. arrogance, audacity
puncture (vt.) ทำลายความมั่นใจ
uncertain (adj.) ที่ไม่มีความมั่นใจ See also: ที่ไม่มีความเชื่อมั่น Syn. incertain, unsure, unpredictable, indefinite Ops. certain, sure, predictable, definite
unsure (adj.) ที่ไม่มีความมั่นใจ See also: ที่ไม่มีความเชื่อมั่น Syn. incertain, unpredictable, indefinite Ops. certain, sure, predictable, definite
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have none of her self-confidence, her power over her body... or her sexual magnetism.เธอไม่มีพลัง ความมั่นใจ ไม่มีแรงดึดดูดทางเพศ
She had a new maturity, there was a confidence I've never seen before.ต่อหน้าต่อตาพวกเราเลย เธอมี.. ความมั้นใจ ที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน
Raised on war-games, their decisions are intuitive, decisive, fearless.เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยเกมสงคราม การตัดสินใจของพวกเขา มาจากสัญชาตญาณ ความมั่นใจ ปราศจากความกลัว
Yeah, it's confident. You've got like a confidence thing.ใช่ ความมั่นใจ คุณเป็นคนมั่นใจตัวเอง
Well, oversight does not share your confidence, Percy.ความมั่นใจของคุณ ไม่ได้ทำให้ข้อผิดพลาดหายไป เพอร์ซี่
Where was all this confidence when you needed it in the audition?ความมั่นใจของคุณที่ใช้สำหรับ การทดสอบมันหายไปไหน
Your ego is going to get us killed!ความมั่นใจของนายจะทำเราตาย
Gentleman's persuader.ความมั่นใจของสุภาพบุรุษ
You're certain of nothing.ความมั่นใจของแกมันเปล่าประโยชน์
The confidence to start anew is alive and well.ความมั่นใจที่จะมีชีวิตที่ดี
That ego may be feeding a sort of pipe dream, that if he does escape, he may actually get to have a healthy relationship with his daughter.ความมั่นใจนั่นอาจหล่อเลี้ยง ความฝันลมๆแล้งๆ ว่าถ้าเขาหนีไปได้ เขาอาจจะได้ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกสาวเขา
Last conviction, four years ago, for check kiting.ความมั่นใจล่าสุด สี่ปีที่ผ่านมาสำหรับการตรวจสอบ
Confidence. Yes, I like that.ความมั่นใจเหรอ, ชั้นชอบนะ
Your confidence and commanding presence were very impressive.ความมั่นใจและคำสั่งคุณหนูน่าประทับใจมากครับ
Miss' excessive self-confidence is sometimes a boon but less often than a bane.ความมั่นใจในตัวเองเกินไปของคุณหนูบางครั้งก็นำเรื่องที่ดีมา แต่ไม่บ่อยเท่ากับเรื่องไม่ดี
You just lost your confidence because you forgot your place.ความมั่นใจไป เพราะนายลืมสิ่งที่ตัวเองเคยเป็น
I know you did not leave me because you lost confidence.เพราะคุณสูญเสียความมั่นใจ
Very well, Manolin. I feel confident today.ได้เป็นอย่างดี แมโนลิน ฉัน รู้สึกมีความมั่นใจในวันนี้
Then, to give himself more confidence... ... he remembered the time in the tavern at Casablanca... ... when he played the hand game with a Negro from Cienfuegos... ... who was the strongest man on the docks.จากนั้นจะให้ตัวเองความมั่นใจ มากขึ้น เขาจำได้ว่าเวลาในโรงเตี๊ยม ที่คาซาบลังกาเมื่อเขาเล่นเกม มือ
I would be proud and confident to stand on that alone.{\cHFFFFFF}ฉันจะเป็นความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจ จะยืนอยู่บนที่อยู่คนเดียว
I'm just asking for a little reassurance.{\cHFFFFFF}ฉันแค่ขอ ความมั่นใจเล็ก ๆ น้อย ๆ
I'm asking for your reassurance too, Mac.{\cHFFFFFF}ฉันขอ ความมั่นใจของคุณมากเกินไป, Mac
Our one hope is to build this man up. I've got to give him confidence.ความหวังเดียวที่จะช่วยหมอนี่ได้ ผมต้องสร้างความมั่นใจให้เขา
If you do what I tell you when I tell you, there's no reason you should lack confidence in your chances of coming out alive and in one piece.ถ้าคุณทำสิ่งที่ผมบอกคุณเวลาผมบอกคุณ ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องขาดความมั่นใจใน โอกาสของคุณที่จะรอดชีวิต ออกมาอย่างปลอดภัย
I assure you, Dr Brody. Dr Jones.ผมให้ความมั่นใจกับคุณ, ดร.โบรดี้. ดร.โจนส์.
But she decided to test some powder of life she'd bought from a magician.แต่เธอจะใ้ช้ผงสร้างชีวิต ที่ซื้อมาจากนักมายากลเพื่อความมั่นใจ
Ever since Prince Humperdinck fired him, his confidence is shattered.หลังจากเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ไล่เขาออก ... ความมั่นใจเขาก็หายไปหมด
Way to get confident is to learn one thing at a time.ทางเดียวที่จะสร้างความมั่นใจก็คือ เรียนไปทีละขั้น.
Soldiers must now ensure all departures, in addition to their other duties.ทหารต้องสร้างความมั่นใจ ว่าทุกคนออกไปได้ เป็นหน้าที่เสริมอีกด้วย
Well, he's certainly stripping it with great confidence.ดูเขาก็ทำด้วยความมั่นใจนะ
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ
I can't climb with my usual confidence.ผมปีนต่อไม่ได้เพราะ ไม่มีความมั่นใจอย่างเคย
Essentially, he used Derek to recruit... a slew of insecure, frustrated, and impressionable kids.ที่สำคัญ เขาใช้เดเร็คไปชักชวน... เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อัดอั้น และเชื่อคนง่ายจำนวนมาก มาเข้าร่วม
Yes. I just wanted to be sure before I told you.ใช่ ผมแค่ต้องการความมั่นใจ ก่อนที่จะบอกพวกคุณ
He was used to give confidence to young rookiesเขาเป็นคนที่นำความมั่นใจ มาสู่นักชกหน้าใหม่
It's the color of confidence.ฉันว่าเธอใส่ชุดสีแดงไปดีกว่า สีแห่งความมั่นใจ
So you do not have confidence?ดูคุณไม่มีความมั่นใจเลยนะ
I can assure you, Mrs Arness,ผมให้ความมั่นใจได้ครับคุณอาร์เนส
Normally, I'm really shy, takes me ages to get the courage up, so thank you. (Repetitive drumbeats) - Explain again why you're so late.ปกติแล้วผมขี้อาย ขาดความมั่นใจ ยังไงก็ ขอบคุณครับ
What's wrong with you...นี่เธอเป็นอะไรไป เธอดูหมดความมั่นใจไปเลยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมั่นใจ
Back to top