ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incertain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incertain*, -incertain-

incertain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incertain (adj.) ที่ไม่มีความมั่นใจ See also: ที่ไม่มีความเชื่อมั่น Syn. unsure, unpredictable, indefinite Ops. certain, sure, predictable, definite

incertain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลอนแคลน[adj.] (khlønkhlaēn) EN: unstable ; precarious, insecure FR: instable ; incertain ; précaire
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be unsure ; be not convinced FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
ไม่แน่นอน[adj.] (mai naēnøn) EN: uncertain ; changeable ; undependable FR: douteux ; incertain ; aléatoire ; pas sûr
แปรปรวน[adj.] (praēprūan) EN: changeable ; variable ; changing ; unsettled ; turbulent FR: changeant ; incertain ; instable ; variable
คาบลูกคาบดอก[adj.] (khāp lūk kh) EN: uncertain ; in the balance FR: incertain
ความไม่แน่นอน[n. exp.] (khwām mai n) EN: incertainty FR: incertitude [f]
ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น[n. exp.] (khwām mai n) EN: market incertainty FR: incertitude des marchés [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incertain
Back to top