ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convince

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convince*, -convince-

convince ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convince (vt.) ทำให้แน่ใจ See also: ทำให้แน่ชัด Syn. make feel sure, prove
convince (vt.) โน้มน้าว See also: ชักจูง Syn. persuade
convince of (phrv.) ทำให้เชื่อในเรื่อง See also: โน้มน้าวให้เชื่อในเรื่อง (การทำผิด) Syn. convict of
convinced (adj.) ที่ถูกโน้มน้าว
English-Thai: HOPE Dictionary
convince(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ากระทำผิด, See also: convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness
English-Thai: Nontri Dictionary
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หว่านล้อม (v.) convince See also: persuade somebody to believe, sway, influence, induce Syn. ชักชวน, ชักจูง, โน้มน้าว
ถือใจ (v.) be convinced See also: be certain Syn. มั่นใจ, สำคัญใจ
สำคัญใจ (v.) be convinced See also: be certain Syn. มั่นใจ
เห็นจริง (v.) be convinced
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Having to convince people to buy somethingการโน้มน้าวให้ผู้คนซื้อของบางอย่าง
You have got to convince themคุณต้องโน้มน้าวพวกเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right.อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้
I didn't expect a turn. I thought you were all gonna to try to convince me.ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะ ฉันคิดว่าคุณทุกคนจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้ฉัน
Perhaps convince some of your friends in the movies to do the same.Perhaps convince some of your friends in the movies to do the same.
To slip her out of the convent school we had to convince two nunsกว่าจะนำตัวเธอออกมาจากโรงเรียนได้ เราต้องใช้แม่ชีถึงสองคน
And how do I convince anybody that I've actually seen you?ผมจะบอกยังไงให้คนเชื่อว่า ผมเห็นท่านจริง ๆ
Bobbie, how can I convince anyone at all, if I can't convince you?ผมจะทำให้คนอื่นเชื่อได้ยังไง ถ้าผมทำให้คุณเชื่อไม่ได้
Until I can convince people of this miracle.จนกว่าคนจะเชื่อผมเรื่องปาฏิหาริย์นี้
Ladies and gentlemen, brothers and sisters this is the young man who has used so much energy to convince everyone that he has seen God.ท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษ พี่ชายน้องสาวครับ นี่คือชายหนุ่มที่มีความกล้าหาญมาก
How could you convince your people to allow Americans to go on the flight?วิธีที่คุณสามารถโน้มน้าวให้คน ของคุณ ที่จะอนุญาตให้ชาวอเมริกันที่ จะไปในเที่ยวบิน?
I don't know if I could convince our people.ฉันไม่ทราบว่าฉันสามารถโน้ม น้าวคนของเรา
But now I have to convince him of who he is.แต่ตอนนี้ฉันต้องโน้มน้าว ให้เขาว่าเขาเป็นใคร
I'll convince them to stop.แล้วฉันจะ สั่งพวกมันให้หยุด

convince ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心折[xīn zhé, ㄒㄧㄣ ㄓㄜˊ, 心折 / 心摺] convinced; to admire from the heart; enchanted
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, 不见棺材不落泪 / 不見棺材不落淚] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality
口服[kǒu fú, ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ, 口服] oral (administered by mouth); to profess conviction; to say that one is convinced
劝服[quàn fú, ㄑㄩㄢˋ ㄈㄨˊ, 劝服 / 勸服] prevail; convince
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不服] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to

convince ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱がせ屋[ぬがせや, nugaseya] (n) persons who convince female celebrities to pose nude for photoshoots
信伏;信服;信腹[しんぷく, shinpuku] (n,vs) being convinced
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous
得心[とくしん, tokushin] (n,vs) consenting to; being convinced of; being satisfied; understanding
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
説き伏せる;説伏せる[ときふせる, tokifuseru] (v1,vt) to confute; to argue down; to persuade; to convince; to prevail on

convince ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīaklǿm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax FR: persuader ; convaincre
กล่อม[v.] (klǿm) EN: persuade ; convince FR:
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince ; soothe FR: persuader ; convaincre
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway ; win over FR: persuader ; influencer ; convaincre
ทำให้เชื่อ[v. exp.] (thamhai che) EN: convince FR: convaincre
เถียงไม่ขึ้น[v. exp.] (thīeng mai ) EN: can't argue ; argue without reason ; lose the argument ; be unable to reason with ; fail to convince ; argue without success ; be unpersuasive FR:
หว่านล้อม[v.] (wānløm) EN: persuade ; influence ; convince FR:
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced FR: être convaincu ; être persuadé
ใจเบา[adj.] (jaibao) EN: credulous ; gullible ; easily convinced FR: crédule
ไม่เชื่อ[adj.] (mai cheūa) EN: unconvinced FR:
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be unsure ; be not convinced FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
มั่นใจ[adj.] (manjai) EN: confident ; certain ; sure ; convinced ; positive FR: confiant ; convaincu
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé ; affirmer avec vigueur ; parier que
แน่ใจ[adv.] (naējai) EN: sure ; confident ; certain ; convinced FR: certain ; sûr ; convaincu ; persuadé
แน่แก่ใจ[X] (naē kaē jai) EN: be positive ; be convinced ; know in one's heart FR:
ตายใจ[v.] (tāijai) EN: trust completely ; be complacent ; be convinced FR:
ถือใจ[v.] (theūjai) EN: be confident ; be convinced FR: être confiant
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convince
Back to top