ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assured

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assured*, -assured-

assured ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assured (adj.) เชื่อมั่น See also: มั่นใจ Syn. sure, undoubted
assured (n.) ผู้เอาประกันภัย
assuredly (adv.) อย่างไม่น่าสงสัย Syn. surely
English-Thai: HOPE Dictionary
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
English-Thai: Nontri Dictionary
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assuredผู้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้เอาประกัน (n.) the assured See also: assured Syn. ผู้ประกัน
ผู้เอาประกันภัย (n.) the assured
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I made everything sound boring. I assured him he didn't have a story.ฉันกุเรื่องให้ทุกอย่างมันดูน่าเบื่อ ฉันรับรองเขาว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางได้เรื่อง
But I'm afraid of alarming you. Be assured we are all well.แต่ฉันเกรงว่าฉันต้องบอกเธอ เพื่อให้เธอแน่ใจว่าพวกเรายังดีอยู่
You may be assured of my secrecy.คุณแน่ใจได้เลยว่าผมจะเก็บเป็นความลับ
I've assured her that you will try for a year.แม่รับปากเธอว่าลูกจะลองดูสักปีนึง
I was assured the proposal would be ready this afternoon.เห็นเขารับรองว่า ข้อเสนอเสร็จทันบ่ายนี้แน่
They assured us that the Declaration cannot possibly be stolen.พวกเขาแน่ใจว่าไม่มีทางจะขโมยมันได้.
But when I last spoke to the president of Sabena, he assured me that anyone who helped protect Belgian property would be well rewarded.แต่ว่าครั้งล่าสุด ที่ผมได้คุยกับประธานบริษัทซาบีน่า เขาบอกว่า ใครจะก็ตาม ที่ช่วยปกป้องทรัพย์สินของบริษัท จะมีรางวัลให้
The American assured the colonel that they would watch everything.พวกอเมริกันรับปากผู้พันว่า เขาจะดูแลทุกอย่าง
But I have been assured there will be another plane soon.ผมเชื่อว่ามันจะมีการประกาศวีซ่าอีก อีกไม่นานหรอก
Father, rest assured that nothing will corrupt me from my calling.ท่านพ่อ,แล้วคนที่เหลือ ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยหรือ? มันอาจจะชักจูงข้าไปในทางที่ผิด
It made me nervous, but the commander assured me there wouldn't be a problem.ฉันกังวลมาก, แต่ท่านผู้การ ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหา.
I'm now assured our money is in good hands.ฉันแน่ใจแล้วว่าเงินของเรา อยู่ในมือคนที่ถูกต้อง

assured ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhàn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:e4, 保证破坏战略 / 保證破壞戰略] assured destruction strategy
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, ㄨㄣˇ ㄘㄠ ㄕㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, 稳操胜券 / 穩操勝券] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably
没错[méi cuò, ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ, 没错 / 沒錯] that's right; sure!; rest assured!; that's good; can't go wrong
[gù, ㄍㄨˋ, 固] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly

assured ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
休心[きゅうしん, kyuushin] (n,vs) rest assured
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler)
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] (n) {comp} assured reproduction area
品質保持期限[ひんしつほじきげん, hinshitsuhojikigen] (n) freshness assured through this date
相互確証破壊[そうごかくしょうはかい, sougokakushouhakai] (n) mutual assured destruction
アシュアリッドリ[, ashuariddori] (adv) assuredly
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ...
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is...
固定票[こていひょう, koteihyou] (n) solid (an assured, a safe) vote; solid (assured) support
強気[つよき, tsuyoki] (adj-na,adj-no,n) (1) confident; assured; self-assured; firm; strong; cocksure; (2) (See 弱気・よわき・2) bullish (e.g. market); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area

assured ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be unsure ; be not convinced FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
ผู้เอาประกันภัย[n. exp.] (phū ao prak) EN: assured ; insured ; insuree FR:
ไว้วางใจได้[adj.] (waiwāngjai ) EN: reliable ; trustworthy ; assured FR: fiable
วางใจ[v.] (wāngjai) EN: rest assured ; rest easy ; trust ; have confidence FR: se fier à ; avoir confiance
เป็นตัวของตัวเอง[adj.] (pen tūa khø) EN: self-confident ; self-assured FR:

assured ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sicherheit {f} im Auftretenself-confident manner; self-assured manner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assured
Back to top