ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขลาด*, -ขลาด-

ขลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขลาด (adj.) timid See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven Syn. กลัว, ขี้กลัว, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขลาด (v.) scare See also: frighten Syn. กลัว, ไม่กล้า
ขลาด (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด
ขลาด (adj.) chicken-hearted See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid Syn. ขี้ขลาด Ops. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ
ขลาด (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด
ขลาด (v.) be cowardly See also: shrink, be spineless, be pusillanimous, be craven, be timid
ขลาดเขลา (adj.) foolish See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent Syn. โง่เขลา
ขลาดเขลา (v.) be foolish See also: be stupid, be uneducated, be ignorant, be silly, be idiotic, be dull, be unwise, be imprudent Syn. โง่เขลา
English-Thai: HOPE Dictionary
chicken-heartedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว,กลัว -S...
chicken-liveredadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด,ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)
craven(เคร'เวิน) adj. ขลาด,ขี้ขลาด,ตาขาว n. คนขี้ขลาด. vt. ทำให้ขี้ขลาด., See also: cravenness n. ดูcraven, Syn. dastardly,cowardly
dastard(แดส'เทิร์ด) n.,adj. (คนที่) ขี้ขลาด,เลวและมีเล่ห์., See also: dastardliness n. ดูdastard
fainthearted(เฟนทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขาดความกล้า,ขี้ขลาด,ตาขาว,โลเล., See also: faintheartedly adv. faintheartedness n., Syn. timid
milquetoast(มิลค'โทสทฺ') n. ชายขี้ขลาด,ชายขี้ปอด
niddering(นิด'เดอริง) n. คนขี้ขลาด,คนเลว,adj. ขี้ขลาด,เลว., Syn. nidering
pavid(แพฟ'วิด) adj. ขี้ขลาด,หวาดกลัว
pigeon-hearted(พิจ'เจินฮาร์'ทิด) adj. ใจเสาะ,ขี้ขลาด, Syn. timid,meek
poor-spiritedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
pusillanimity(พิวซิล'ละนิม'มิที) n. ความขี้ขลาดตาขาว,ใจอ่อนแอ, Syn. timidity
pusillanimous(พิวซะแลน'นิเมิส) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ใจอ่อนแอ,ใจปลาซิว,ใจไม่เข้มแข็ง, Syn. cowardly
recreant(เรค'ริเอินทฺ) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ทรยศ,หักหลัง,ไม่ซื่อสัตย์,เนรคุณ n. คนขี้ขลาด,คนทรยศ,คนหักหลัง, See also: recreance n. recreancy n.
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท
sissy(ซิส'ซี) n. ชายหรือเด็กผู้ชายที่มีลักษณะเป็นหญิง,คนขี้ขลาด,หน้าตัวเมีย,เด็กหญิงเล็ก ๆ adj. มีลักษณะเป็นหญิง, See also: sissiness n. sissyness n.
tame(เทม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) เชื่อง,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง,อ่อนน้อม,เชื่อฟัง,คล้อยตาม,จืดชืด,ไม่ตื่นเต้น,ขี้ขลาด ,ควบคุม,เพาะปลูก,หักร้างถางพง., See also: tameness n. tamer n. tameable adj. tamable adj. tameability n. tamability
timid(ทิม'มิด) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,เหนียมอาย,ขวยเขิน,ขี้ตื่น., See also: timidity,timidness n. timidly adv., Syn. shy,fearful
timorous(ทิม'เมอรัส) adj. เต็มไปด้วยความกลัว,ขี้ขลาด,ตาขาว,ขี้ตื่น., See also: timorously adv.
unmanly(อันแมน'ลี) adj.,adv. ไม่สมเป็นชาย,อ่อนแอ,ขี้ขลาด,คล้ายผู้หญิง, See also: unmanliness n.
weakhearted(วีค'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขี้ขลาด,ใจเสาะ,ไม่มีความกล้าหาญ,ใจเสาะ, See also: weakheartedly adv. weakheartedness n.
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
cowardly(adj) ขี้ขลาด,ไม่กล้า
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
milksop(n) คนขี้ขลาด,คนหน้าตัวเมีย
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด
pusillanimity(n) ความขลาด,ความอ่อนแอ,ความไม่เข้มแข็ง
pusillanimous(adj) ขี้ขลาด,อ่อนแอ,ใจปลาซิว,ไม่เข้มแข็ง
recreant(adj) เนรคุณ,ขี้ขลาด,ทรยศ,หักหลัง
sissy(n) คนหน้าตัวเมีย,พี่สาว,กะเทย,คนขี้ขลาด
spiritless(adj) ขลาด,ไม่มีกำลังใจ,ไม่สนุกสนาน,ท้อใจ,เหงา
tame(adj) เชื่อง,เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ขี้ขลาด,จืดชืด
timid(adj) ขลาด,ขี้อาย,กระดาก,ขี้ตื่น
timidity(n) ความขลาด,ความกระดาก,ความอาย
timorous(adj) ขี้ตื่น,ขี้ขลาดตาขาว
unmanly(adj) ขลาด,ไม่สมชาย,อ่อนแอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tremulous (adj.) ขลาดกลัว
chicken (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
chicken (n.) คนที่ขี้ขลาด Syn. coward, recreant
chicken (sl.) ขี้ขลาด
chicken-hearted (sl.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
chickenhearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว Syn. chicken, white-livered, yellow
coward (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, fearful
coward (n.) คนขี้ขลาด
cowardice (n.) ความขี้ขลาด Syn. cowardliness
cowardliness (n.) ความขี้ขลาด
cowardliness (adj.) ความขี้ขลาด Syn. cowardice
cowardly (adj.) ขี้ขลาด Syn. coward, fearful
craven (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, timid
cravenly (adv.) อย่างขี้ขลาด Syn. cowardly, timidly
cravenness (adj.) ความขี้ขลาด Syn. cowardliness, cowardice
cur (n.) คนขี้ขลาด Syn. coward
dastard (n.) คนขี้ขลาด Syn. recreant
distardly (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว Syn. cowardly
emasculation (n.) ความขี้ขลาด See also: ความอ่อนแอ, ความไม่เข้มแข็ง Syn. feminity
faint-hearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว, ใจไม่กล้า Syn. timid, weak
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see as soon as these cowards hear there are blue shirts around they run.เห็นไหม พอได้ยินว่าพวกเสื้อน้ำเงินมา ไอ้ขี้ขลาดพวกนี้ก็เผ่นแน่บ
You became a priest because you were too much of a coward to do what I do!นายมาเป็นพระก็เพราะ... ...ขี้ขลาดเกินกว่าจะทำอย่างฉัน!
That's a coward, sir.นั่นคือเป็นคนขี้ขลาดครับ เรากำลังมุ่งหน้าจะมีหนึ่งที่ กำลังมาแรง
Do you get much thievery, cowardice, things like that?คุณจะได้รับมาก ลักทรัพย์ขี้ขลาดสิ่งเช่นนั้น? ไม่ไม่.
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน
He's a private soldier. He's a stinking coward.เขาเป็นคนขี้ขลาดเหม็น
What kind of people are we, anyhow? I say we stay and fight it out!เราขี้ขลาดกันรึไง เราจะอยู่สู้จนตัวตาย
They've got you wrong, you're not a coward.พวกนั้นเข้าใจผิด นายไม่ขี้ขลาด
Stupid, maybe, but not a coward.อาจโง่เง่าบ้าง แต่ไม่ขี้ขลาดแน่
So, what are you supposed to be, a lion tamer?ดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะเป็นสิงโตขี้ขลาดหรือไม่
Oh, Cowardly Lion!โอ๊ะ คุณสิงโตขี้ขลาด
Of course not, why should we act like cowards who kill women!ไม่อยู่แล้ว ทำไมเราต้องทำตัวเป็น ไอ้ขี้ขลาดที่ฆ่าผู้หญิงด้วย!
I'm a coward, and Jareth scares me.ฉันอ่ะมันขี้ขลาด เจเร็ทน่ะ น่ากลัวจะตาย
Hoggle, you coward!ฮ้อคเกิ้ล นายมันขี้ขลาด !
I don't care what you think of me. I told you I was a coward.ฉันไม่สนใจหรอกว่าเธอจะคิดยังไง ก็ฉันบอกไปแล้วว่าฉันขี้ขลาด
Ambrosious, you coward.แอมโบรซิอุส ไอ่เจ้าขี้ขลาด
We showed him. Thought we were a bunch of pussies.เราแสดงให้เขาเห็น เหมือนเราเป็นไอ้ขี้ขลาด
Yes, I am a silly girl, for not having seen sooner that you are nothing but a coward with a heart full of fear.ใช่, ข้าอาจโง่เขลา แต่ไม่ได้โง่เขลาจนไม่เห็นว่า แท้จริงแล้วท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากคนขี้ขลาด ซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในจิตใจ
And when I say you're a coward, that is only because you are the slimiest weakling ever to crawl the earth!และถ้าข้าจะพูดว่าท่านขี้ขลาด นั้นก็เพราะท่านมันเป็นคนปวกเปียกอ่อนแอที่สุด เท่าที่เคยเลื้อยอยู่บนโลกใบนี้เลยน่ะสิ
I want him to live a long life, alone with his cowardice.ข้าต้องการให้เขามีชีวิตยืนยาว อยู่กับความขลาดกลัวของเขาโดยลำพัง
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ...
Are you afraid to fight me yourself, you cowardly snake?เจ้ากลัวที่จะสู้กับข้ารึ เจ้างูขี้ขลาด
I wish you joy of the milk-blooded coward, Cathy.ฉันหวังให้เธอมีความสุขกับ เด็กขี้ขลาดไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนะ แคทธี
You goddamn punk. You're yellow as a frog belly.ไอ้เด็กเมื่อวานซืน ไอ้ขี้ขลาด
I told myself that was the selfless way, the loving way, instead of the chickenshit way.ฉันบอกกับตัวเองว่ามันเป็นวิธีที่ไม่เห็นแก่ตัว เป็นวิธีแห่งความรัก แทนที่จะเป็นวิธีที่ขี้ขลาด
You 're a coward, Mariani.เธอมันคนขี้ขลาดตาขาว มาริอันนี่
You're a coward, and you dare talk about betrayal.ขี้ขลาดตาขาว กล้าดียังไงมาพูดว่าทรยศ
I know about betrayal. I was betrayed by cowards like you.ฉันรู้เรื่องทรยศ ฉันถูกทรยศโดยคนขี้ขลาดอย่างนาย
I'm no coward. No more than you.ฉันไม่ได้ขี้ขลาด ไม่มากไปกว่านาย
Cowards! Twenty men run from four?พวกขี้ขลาด 20 สู้ 4 ไม่ได้
Probably one of your countless suitors...บางที อาจจะเป็นพวกหนุ่มๆที่มาชอบแม่ก็ได้ พวกที่เป็นคนขี้ขลาด!
I beg your pardon. Li Mu Bai and I aren't cowards.ต้องขออภัยด้วย แต่ ไล มู ไบ และฉันไม่ใช่คนขี้ขลาด
Don't shit on me because you're scared to write your own songs.ใช่เลย .. ฉันขี้ขลาด
Fine. Just so you know, he's a bloody coward.ช่วยเธอได้เยอะเลย ขี้ขลาดอย่าบอกใคร
Luthors are not afraid!บ้านลูเธอร์ต้องไม่ขี้ขลาด
Or more cowardly.หรือไม่ก็ขี้ขลาดกว่า
Dirty coward cut it off so everyone would think he was dead!ไอ้ขี้ขลาดมักจะซ่อนตัว โดยการทำให้คนอื่นนึกว่ามันตาย
I'm such a big coward, all I do is hide.ผมนี่ขี้ขลาดชะมัด เอาแต่หลบซ่อน
And your son is such a cowardly wizard, he's too afraid to show his face.แล้วลูกของคุณก็เป็นพ่อมดขี้ขลาด ไม่กล้าออกไปไหน
He may be selfish and cowardly and sometimes he's hard to understand, but his intentions are good.เขาอาจจะเห็นแก่ตัวและขี้ขลาด หรือเข้าใจยากไปบ้าง แค่เขาเป็นคนดี เขาก็แค่อยากจะเป็นอิสระ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขลาด
Back to top