ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recreant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recreant*, -recreant-

recreant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recreant (adj.) ทรยศ See also: หักหลัง Syn. disloyal, renegade
recreant (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว Syn. cowardly, distardly
recreant (adj.) คนทรยศ Syn. renegade, tergiversator
recreant (n.) คนขี้ขลาด See also: คนขี้กลัว Syn. coward, refresh
English-Thai: HOPE Dictionary
recreant(เรค'ริเอินทฺ) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ทรยศ,หักหลัง,ไม่ซื่อสัตย์,เนรคุณ n. คนขี้ขลาด,คนทรยศ,คนหักหลัง, See also: recreance n. recreancy n.
English-Thai: Nontri Dictionary
recreant(adj) เนรคุณ,ขี้ขลาด,ทรยศ,หักหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recreant
Back to top