ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pusillanimous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pusillanimous*, -pusillanimous-

pusillanimous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pusillanimous (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, fainthearted, timid
English-Thai: HOPE Dictionary
pusillanimous(พิวซะแลน'นิเมิส) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ใจอ่อนแอ,ใจปลาซิว,ใจไม่เข้มแข็ง, Syn. cowardly
English-Thai: Nontri Dictionary
pusillanimous(adj) ขี้ขลาด,อ่อนแอ,ใจปลาซิว,ไม่เข้มแข็ง

pusillanimous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid

pusillanimous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pusillanimous
Back to top