ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faint-hearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faint-hearted*, -faint-hearted-

faint-hearted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faint-hearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว, ใจไม่กล้า Syn. timid, weak
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจเสาะ (v.) be faint-hearted See also: be chicken-hearted, be cowardly, be timid, be spineless Syn. ใจปลาซิว Ops. ใจกล้า, ใจเข็มแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your life is at stake, sire. We cannot afford to be faint-hearted.ครั้งนี้มีชีวิตฝ่าบาทเป็นเดิมพัน เราจะทำใจอ่อนไม่ได้

faint-hearted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave
小心翼々;小心翼翼[しょうしんよくよく, shoushinyokuyoku] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) very timid; very nervous; faint-hearted
気が小さい[きがちいさい, kigachiisai] (exp,adj-i) (See 気の小さい) timid; faint-hearted; wimpish
気の小さい[きのちいさい, kinochiisai] (exp,adj-i) (See 気が小さい) timid; faint-hearted; wimpish
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faint-hearted
Back to top