ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การดูแล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การดูแล*, -การดูแล-

การดูแล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดูแล (n.) protection See also: guard Syn. อารักขา, การป้องกัน, การคุ้มครอง
การดูแล (n.) care See also: attention, mindfulness, taking care of, responsibility, solicitude Syn. การเอาใจใส่
การดูแล (n.) supervising See also: directing, conducting Syn. การควบคุม, การคุม
การดูแลรักษา (n.) maintenance See also: keep, preservation, reservation, retention Syn. การเอาใจใส่, การป้องกัน, การทำนุบำรุง, การบำรุงรักษา Ops. การทำลาย
การดูแลเบื้องต้น (n.) first aid Syn. การรักษาเบื้องต้น, การพยาบาลเบื้องต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ,การไป (เข้าร่วม) ,จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม,การดูแลรักษา, Syn. presence)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
housekeepingn. การดูแลบ้าน,การเรือน,เคหกรรม
intendance(อินเทน'เดินซฺ) n. การควบคุม,การดูแล,แผนควบคุมการบริหาร,แผนกสมุหเทศาภิบาล
keeping(คี'พิง) n. ความสอดคล้อง,ความเข้ากับ,การดูแล,การผดุงไว้,การเก็บรักษา,การเฝ้า,การสงวนไว้, Syn. custody
momism(มอม'มิสซึม) n. การพึ่งพาความรักหรือการดูแลของแม่มากเกิน
pedicure(เพด'ดะเคียวร์) n. การดูแลและรักษาเท้า,หมอเท้า,การล้างขัดหรือทาเล็บ, See also: pedicurist n.
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร
server(เซิร์ฟ'เวอะ) n. ผู้รับใช้,ผู้บริการ,เครื่องรับใช,ผู้ช่วยเหลือพระในพิธ'Mass ,ผู้เสิร์ฟลูก,เครื่องบริการตัวบริการหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักในระบบเครือข่าย (network) หนึ่ง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่มาเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้มีหน้าที่จัดการดูแลว่า คอมพิวเตอร์เครื่องใดขอใช้อุปกรณ์อะไร โปรแกรมอะไร แฟ้มข้อมูลใด เพื่อจะได้จัดการส่งต่อไปให้ ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมาเรียกไปใช้ได้
shopping(ชอพ'พิง) n. การเดินดูและซื้อของตามร้าน,สรรพสินค้าในร้าน,ของทั้งหมดที่ซื้อ,การซ่อมเครื่องครั้งใหญ่. adj. เกี่ยวกับการดูและซื้อสินค้า
supervision(ซูเพอะวิช'เชิน) n. การดูแล,การควบคุม,การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจตรา
supervisory(ซูเพอไว'เซอรี) adj. เกี่ยวกับการดูแล,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการตรวจตรา., Syn. administrative
surveillance(เซอเว'เลินซฺ) n. การควบคุม,การตรวจตรา,การดูแล, Syn. watch,care,
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) ,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน,กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ,ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)
trusteeship(ทรัส'ทีชิพ) n. ตำแหน่ง หน้าที่และการดูแลของผู้พิทักษ์,ดินแดนในอารักขา,ดินแดนในอาณัติ
wardship(วอร์ด'ชิพ) n. ความปกครอง,การพิทักษ์,การดูแล,การอุปถัมภ์
watch(วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง), Syn. guard,sentry,sentinel,look,observe
English-Thai: Nontri Dictionary
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
custody(n) การพิทักษ์,การดูแล,การอารักขา,การปกครอง
WELL-well-groomed(adj) ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี,ตกแต่งอย่างดี,แต่งตัวเรียบร้อย
housekeeping(n) การดูแลบ้านเรือน,การบ้านการเรือน,เคหกรรม
husbandry(n) กสิกร,การเพาะปลูก,การเลี้ยงสัตว์,การดูแล
keeping(n) การเฝ้า,การดูแล,การอารักขา,การคุ้มครอง,การเก็บรักษา
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา
tendance(n) การดูแล,การบริหาร,การรับใช้,คนใช้
trust(n) การดูแลกิจการของผู้อื่น,การพิทักษ์,การปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
careการบริบาล, การดูแล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aftercare การดูแลหลังเสร็จ การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Careการดูแล [TU Subject Heading]
Housekeepingการดูแลความสะอาด [TU Subject Heading]
Palliative careการดูแลเพื่อบรรเทาอาการ [TU Subject Heading]
Postnatal careการดูแลภายหลังคลอด [TU Subject Heading]
Postoperative careการดูแลภายหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Prenatal careการดูแลก่อนคลอด [TU Subject Heading]
Antenatal Careการให้บริการมารดาก่อนคลอด, การดูแลก่อนคลอด, การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์, การดูแลผู้ตั้งครรภ์, การดูแลในระยะก่อนคลอด [การแพทย์]
Caregiversผู้ให้การดูแล [TU Subject Heading]
Derrick manพนักงานบนแท่นเจาะ, พนักงานบนแท่นเจาะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ Monkey boardมีหน้าที่คอยจับส่วนบนสุดของก้านเจาะเมื่อเวลาดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุมหรือเวลาหย่อนก้านเจาะลงหลุม และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลปั๊มหรืออุปกรณ์สำหรับการไหลเวียนของของเหลวที่ใช้ระหว่างการเจาะ (drilling fluid) [ปิโตรเลี่ยม]
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aiding (n.) การดูแล See also: การช่วยเหลือ Syn. assisting
assisting (n.) การดูแล See also: การช่วยเหลือ Syn. aiding
care (n.) การดูแล See also: การปกป้อง Syn. charge, protection
ministering (n.) การดูแล See also: การช่วยเหลือ Syn. aiding, assisting
treatment (n.) การดูแล See also: การรักษา
aftercare (n.) การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น
superintendence (n.) การดูแลตรวจตรา See also: การควบคุม, การจัดการ Syn. guidance, management, control, direction
supervision (n.) การดูแลตรวจตรา See also: การควบคุม, การจัดการ Syn. guidance, management, control, direction, superintendence
police (n.) การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
grooming (n.) การดูแลเครื่องแต่งกายและผมเผ้าเรียบร้อย
mothering (n.) การดูแลเด็กหรือผู้อื่น
tendance (n.) การดูแลเอาใจใส่ See also: การเฝ้าดูแล
attend on (phrv.) ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์) See also: คอยรับใช้ Syn. attend upon
attend upon (phrv.) ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์) See also: รับใช้ Syn. attend on
custodian (n.) ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินมีค่า Syn. guardian, caretaker, keeper
custody (n.) สิทธิในการดูแลเด็ก See also: การอารักขา
dilapidation (n.) สภาพที่เก่าผุพังเพราะขาดการดูแล See also: การเน่าเปื่อย, การชำรุด, ความทรุดโทรม Syn. collapse, decay, deterioration, ruination
directing (adj.) เกี่ยวกับการดูแลตรวจตรา See also: เกี่ยวกับการควบคุม, เกี่ยวกับการจัดการ Syn. managing, managerial
farm out (phrv.) ได้รับการดูแลจากคนอื่น
rule the roost (idm.) เป็นผู้จัดการดูแล (สิ่งต่างๆภายในบ้าน)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She specializes in looking after childrenเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He needs a hand to hold, a voice to guide, someone that might help him find a purpose for his gifts.เขาต้องการ การดูแล และคำชี้แนะ ต้องมีใครซักคน ที่จะช่วย เขา ค้นหา วิธีควบคุม พรสวรรค์ ของเขา
Your prenatal care is imperative.การดูแลก่อนการคลอดสำคัญมากนะ
The secret service did a hell of a job today.การดูแลการปลอดภัยวันนี้เป็นอะไร
Patient care has never been better.การดูแลคนไข้ไม่เคยดีแบบนี้มาก่อน
Monthly juice cleanse.การดูแลผิวหน้าด้วย Monthly juice cleanse น่ะ
The hell's angels, for instance,การดูแลผู้หญิงของพวกเขา ไม่มีทางเกินเลยในคอร์ทของคิงส์ อาเธอร์
Taking care of people is what I do best.การดูแลผู้อื่นเป็นงานถนัดของฉัน
Your manicure cost more than my rent.การดูแลรักษาของคุณเสีย ค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าเช่าของฉัน
Care for a lift, Mr. Cobb?การดูแลรักษาลิฟท์, นายคอบบ์?
Customer service is a profession?การดูแลลูกค้านี่สำหรับมืออาชีพเหรอ
The way our neighbors tend their lawns...การดูแลสนามหญ้าของเพื่อนบ้าน
Animal husbandry is the science of breeding livestock.การดูแลสัตว์เป็นวิทยาศาสตร์ของการปศุสัตว์
The best available care while you're gone.การดูแลอย่างดีที่สุดที่มีมา ขณะที่นายไปที่นั่น
The best care in the world.การดูแลอย่างดีที่สุดในโลก
Looking after this little angel is no imposition whatsoever.การดูแลเจ้าเทวดาน้อย ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้
Taking on someone like Erin, that would be a lot for us, right?การดูแลเด็กอย่างแอริน คงเป็นภาระหนักเกินไปสำหรับเรา
Taking care of you and Jeremy has been... it's been the closest I've ever come to the life I always wanted.การดูแลเธอและเจเรอมี่... .. เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดที่..
Supervision is in your best interest... and in ours.การดูแลเป็นสิ่งที่คุณใส่ใจที่สุด... เราก็เช่นกัน
Our Neighborhood Watch is about to start.การดูแลเพื่อนบ้านของเรา กำลังเริ่มต้น
Personal grooming habits?การดูแลเสื้อผ้าหน้าผม?
Running a school like Oakridge mustn't leave you with much...การดูแลโรงเรียนอย่างโอ็คริจช์ คงทำให้คุณไม่มี
I know how to care for them.ฉันรู้วิธีการดูแลสำหรับมัน
People who've contributed millions of dollars out of their own pockets... to Project HOPE to the CARE packages sent all over the world to people like you!{\cHFFFFFF}ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมนับล้าน ดอลลาร์ออกมาจากกระเป๋าของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}โครงการความหวังให้กับแพคเกจการดูแลส่ง ทั่วทุกมุมโลกเพื่อคนที่ชอบคุณ!
I think that you'll manage to gain their respect by treating them better!ฉันว่านายจะได้รับความยำเกรง ด้วยการดูแลพวกนั้นให้ดีกว่านี้
Are our men treated that well in Andersonville Camp?คนของเราในค่ายแอนเดอร์สันวิลล์ ได้รับการดูแลดีไหม?
I took care to talk as far back in the mouth as possible, being a grammar school lad...ฉันเอาการดูแลที่จะพูดคุยไกล กลับ ในปากที่เป็นไปได้เป็น ไวยากรณ์เด็กหนุ่มที่โรงเรียน ซึ่งทำให้ไม่แตกต่างกัน
With your permission, and under the supervision of your family.ได้รับอนุญาตของคุณและภายใต้การดูแลของครอบครัวของคุณ
Rest well. You're in good hands.พักผ่อนซะ หนูได้รับการดูแลอย่างดี.
Breaks custody, wastes a young premmie and takes off in a Pursuit Special.บ้าดีเดือด แบ่งการดูแลของเสีย หนุ่ม คนและจะปิดในการแสวงหา พิเศษ
Montazano, who called himself the Nightrider, had broken from custody and escaped in the police vehicle.มอนทัสแอโน ที่เรียกตัวเองว่า ไนทไรเดอ ได้เสียจากการดูแล และหนีออกมาในรถตำรวจ
I will hear of it if they are not treated well.ฉันจะได้ข่าว ถ้าพวกเขาไม่ได้ รับการดูแลอย่างดี
Senior Zhao, I will leave Yang Guo in your care.ศิษย์พี่เตีย, ข้าจะให้เอี้ยก้วยอยู่ในการดูแลของท่าน.
Makes us all feel like well-cared-for children.ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้รับการดูแลอย่างดีสำหรับเด็ก
She's in good hands.เธอจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
He is the gentleman who is in charge of your display.เขาจะเป็นคนจัดการดูแลในเรื่องงานแสดงของท่าน
I just want to make sure you're taken care of, provided for.แค่อยากให้มั่นใจว่า เจ้าได้รับการดูแลอย่างดี จัดเตรียมให้ทุกอย่าง
A major drug dealer, under your care, brutally murders his girlfriend.ผู้ค้ายารายใหญ่ ภายใต้การดูแลของคุณ ฆาตกรรมแฟนของเขาอย่างทารุณ
He drank himself into oblivion, leaving Hareton, his son and heir, to try to wake some love in Heathcliff's embittered heart.เขาดื่มเหล้าจนกระทั่งตัวตาย ทิ้งให้แฮร์ตัน ลูกชายและทายาท อยู่ในการดูแลของฮีธคลิฟฟ์ ผู้ซึ่งไร้ความรักในจิตใจ
That boy was told to take care of this.เด็กน้อยที่ได้รับการดูแลผู้นั้น
I don't mind helping but as long as I'm in charge too.ผมไม่ว่าอะไรหรอกฮะ ถ้าเผื่อผมจะมีส่วนในการดูแลบ้าน

การดูแล ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
育児[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การดูแล
Back to top