ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

directing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *directing*, -directing-

directing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
directing (adj.) เกี่ยวกับการดูแลตรวจตรา See also: เกี่ยวกับการควบคุม, เกี่ยวกับการจัดการ Syn. managing, managerial

directing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented
自己演出[じこえんしゅつ, jikoenshutsu] (n,vs) an author directing (producing) his; her own play (film); staging oneself for effect; presenting oneself in a favorable light
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] (n) {comp} compiler-directing statement
方向付け;方向づけ[ほうこうづけ, houkouduke] (n,vs) directing; orienting; orientating; guiding; aligning
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement

directing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußgängerführung {f}pedestrian directing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า directing
Back to top