ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reservation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reservation*, -reservation-

reservation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reservation (n.) การจอง See also: การสงวน Syn. booking, registration
reservation (n.) เขตสงวน See also: พื้นที่สงวน Syn. sanctuary
reservation (n.) ข้อจำกัด See also: เงื่อนไข Syn. condition, proviso
English-Thai: HOPE Dictionary
reservation(เรสเซอร์เว'เชิน) n. การสงวน,การจอง,การรักษาไว้,การสำรอง,ที่สงวน
English-Thai: Nontri Dictionary
reservation(n) เขตสงวน,เขตอนุรักษ์,ทุนสำรอง,ข้อจำกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reservationข้อสงวนสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reservation systemsระบบการจอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสำรอง (n.) reservation Syn. การเผื่อ
การเผื่อ (n.) reservation
การถนอม (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การสนอม, การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง Ops. การทำลาย
การบำรุง (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การสนอม, การรักษา, การป้องกัน Ops. การทำลาย
การบำรุงรักษา (n.) preservation See also: conservation, protection, reservation Syn. การรักษา, การถนอม, การป้องกัน
การรักษา (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การสนอม, การป้องกัน, การบำรุง Ops. การทำลาย
การรักษา (n.) preservation See also: conservation, protection, reservation Syn. การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา
การสงวน (n.) preservation See also: conservation, protection, reservation Syn. การรักษา, การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา
การสนอม (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง Ops. การทำลาย
ภาคเสธ (adv.) (reply) with many reservations See also: of two minds, (accept) with conditions, (accept) conditionally
แบ่งรับแบ่งสู้ (adv.) (reply) with many reservations See also: of two minds, (accept) with conditions, (accept) conditionally Syn. ภาคเสธ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a reservationฉันจองไว้ที่หนึ่งแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nor is there a plane reservation in his name.ไม่มีแม้แต่การจองตั๋วเครื่องบินในชื่อเขา
No, she's not. Stan, I told you to make the reservation for three!เปล่า เธอไม่ได้มา สแตน ฉันบอกคุณแล้วไง ว่าให้จองไว้แค่สามที่
Find out where he eats. Make a reservation for two.หาที่เขากิน การสำรองห้องพักสำหรับสอง
Uh, your reservation was for 35 minutes ago.เอ่อ การจองโต๊ะนั่งของคุณ หมดเวลาตั้งแต่35 นาทีที่ผ่านมาแล้วครับ
To get a room on a weekend without a reservation is nearly impossible.การที่จะหาห้องซักห้องตอนช่วงวันหยุดโดยไม่ได้จองไว้ล่วงหน้า มันแทบจะเป็นไปไม่ได้
James Bond. You'll find the reservation under Beech.เจมส์ บอนด์ จองห้องไว้ในชื่อ บีช ครับ
Get us a reservation for dinner tonight at that place that got the good review.จองโต๊ะดินเนอร์ร้านที่เขาวิจารณ์ไว้ว่าดี
No, I'm sorry. You have to help us. I made this reservation 2 months ago.ไม่นะ ขอโทษนะคะ คุณต้องช่วยเราด้วย ฉันจองล่วงหน้าไว้แล้วเมื่อสองเดือนก่อน
He seems to think that you work for a pedagogic program... for a reservation with bottoms federal, is that true?เขาคิดว่าคุณ ทำงานให้มูลนิธิ ขององค์กรรัฐ ทำงานอุทิศตน ให้คนพื้นเมือง
She lives on a Havasu reservation in Arizona with her new husband and three replacement kids.เธออยู่ที่เขตสงวนฮาวาซูในแอริโซน่า กับสามีใหม่ และลูกใหม่ที่มาแทนอีก3คน
Do you even know how far off the reservation you've gone?นายรู้ตัวรึเปล่าว่ามาไกลแค่ไหน
Do you even know how far off the reservation you've gone how far from normal?รู้ตัวบ้างมั้ยว่านายหลงเดินทางผิด มาไกลแค่ไหนแล้ว

reservation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, 当之无愧 / 當之無愧] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc)
保温[bǎo wēn, ㄅㄠˇ ㄨㄣ, 保温 / 保溫] heat preservation
保墒[bǎo shāng, ㄅㄠˇ ㄕㄤ, 保墒] preservation of soil moisture
预约[yù yuē, ㄩˋ ㄩㄝ, 预约 / 預約] reservation; reserve

reservation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予約券[よやくけん, yoyakuken] (n) reservation slip; reservation voucher
居留地[きょりゅうち, kyoryuuchi] (n) (1) foreign settlement; concession; (2) reservation (e.g. American Indian)
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P)
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P)
保健[ほけん, hoken] (n,adj-no) health preservation; hygiene; sanitation; (P)
保安条例[ほあんじょうれい, hoanjourei] (n) regulations for the preservation of law and order
保蔵[ほぞう, hozou] (n) (1) preservation; storage; (vs) (2) to store; to squirrel away
健康維持[けんこういじ, kenkouiji] (n,vs,adj-no) health maintenance; health preservation
冷凍保存[れいとうほぞん, reitouhozon] (n) cold storage; deep freeze; cryopreservation
原生保護[げんせいほご, genseihogo] (n) wilderness preservation
地球環境保全[ちきゅうかんきょうほぜん, chikyuukankyouhozen] (n) global environment conservation; global environment preservation
承る(P);受け賜る(iK)[うけたまわる, uketamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to hear; to be told; to know; (2) to receive (order); to undertake; to comply; to take (a reservation, etc.); (P)
時間節約[じかんせつやく, jikansetsuyaku] (n,adj-no) time preservation; saving time
森林保全[しんりんほぜん, shinrinhozen] (n) forest preservation; forestry preservation
水揚げ(P);水あげ[みずあげ, mizuage] (n,vs) (1) (See 陸揚げ) landing; unloading (e.g. a ship); (n) (2) (See 漁獲量) catch (of fish); takings; (3) (See 売上高) sales (of a shop); (n,vs) (4) defloration (e.g. of a geisha); (5) preservation (of cut flowers, in ikebana); (P)
治安維持法[ちあんいじほう, chian'ijihou] (n) Peace Preservation Act (1925)
確保[かくほ, kakuho] (n,vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P)
維持[いじ, iji] (n,vs) maintenance; preservation; improvement; (P)
自己保全[じこほぜん, jikohozen] (n) self-protection; self-preservation
自己保存[じこほぞん, jikohozon] (n,adj-no) self-preservation
防腐[ぼうふ, boufu] (n,adj-no) preservation; embalmment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リザベーション[りざべーしょん, rizabe-shon] reservation
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement
確保[かくほ, kakuho] reservation (vs)
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract

reservation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุ๊คกิ้ง = บุ๊กกิ้ง[n.] (bukking) EN: booking FR: réservation [f]
โดยไม่อิดเอื้อน[adv.] (dōi mai it-) EN: without reservation FR:
โดยไม่ตั้งข้อสงวน[adv.] (dōi mai tan) EN: without reservation FR:
โดยมีข้อแม้ว่า[X] (dōi mī khøm) EN: on condition that ; with the reservation that FR: à la condition que
โดยมีเงื่อนไขว่า...[X] (dōi mī ngeū) EN: with the reservation that ... FR:
จอง[v.] (jøng) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation ; make a booking FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองที่[v. exp.] (jøng thī) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage FR: réserver une place
จองตั๋ว[v.] (jøngtūa) EN: make a reservation ; book a ticket FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
จองไว้[v. exp.] (jøng wai) EN: make a reservation FR: réserver ; faire une réservation
จองไว้แล้ว[v. exp.] (jøng wai la) EN: have a reservation FR: avoir une réservation
การจอง[n.] (kān jøng) EN: booking ; reservation FR: réservation [f]
การจองบัตรโดยสาร[n. exp.] (kān jøng ba) EN: reservation ; booking FR: réservation [f]
การจองโรงแรม[n. exp.] (kān jøng rō) EN: hotel reservation FR: réservation d'hôtel [f]
การสำรอง[n.] (kān samrøng) EN: backup ; reservation FR: sauvegarde [f]
การสำรองห้องพัก[n. exp.] (kān samrøng) EN: FR: reservation d'une chambre d'hôtel [f] ; réservation d'une chambre [f]
การสำรองที่นั่ง[n. exp.] (kān samrøng) EN: seat reservation FR: réservation d'un siège [f]
เขตสงวน[n. exp.] (khēt sa-ngū) EN: preserve ; nature reserve ; game reserve ; reservation FR: réserve naturelle [f]
เขตสงวนอินเดียนแดง[n. exp.] (khēt sa-ngū) EN: Indian reservation FR:
ข้อแม้[n.] (khømaē) EN: condition ; stipulation ; reservation ; proviso FR: condition [f] ; réserve [f]
สำนักงานสำรองที่นั่ง[n. exp.] (samnakngān ) EN: booking office FR: bureau de réservation [m]
ตั้งข้อแม้[v. exp.] (tang khømaē) EN: express a reservation FR:
ทำการจอง[v. exp.] (thamkān jøn) EN: make a reservation FR: effectuer une réservation
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest FR: conservation de la forêt [f]
การอนุรักษ์[n.] (kān anurak) EN: conservation ; preservation FR: conservation [f] ; préservation [f]
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān anurak ) EN: natural resources conservation FR: préservation des ressources naturelles [f]
การอนุรักษ์วัฒนธรรม[n. exp.] (kān anurak ) EN: FR: préservation de la culture [f]
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย[n. exp.] (kān anurak ) EN: preservation of Thai culture FR:
การเก็บรักษา[n.] (kān kepraks) EN: storage ; preservation FR:
การเก็บรักษาสินค้า[n.] (kān kepraks) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation FR:
การเก็บสินค้า[n.] (kān kep sin) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation FR:
การสงวน[n.] (kān sa-ngūa) EN: preservation FR: préservation [f]
การถนอมอาหาร[n.] (kān thanøm-) EN: food preservation FR:
เปิดจอง[X] (poēt jøng) EN: FR: réservations ouvertes [fpl]
อุปัฏฐานะ[n.] (upatthāna =) EN: preservation FR:
ยืนยันการจอง[v. exp.] (yeūnyan kān) EN: confirm a booking FR: confirmer une réservation

reservation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Platzkarte {f}reservation card; seat reservation
Reservat {n}; Reservation
Vorbehaltsklausel {f}reservation provision; reservation clause
Platzreservierung {f}seat reservation
Bahnreservierung {f}train reservation
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure
Selbsterhaltungstrieb {m}instinct of self-preservation
Bautenschutz {m}preservation of structures
Erhaltungsbedingungen {pl}preservation conditions
Buchungsstation {f}reservation terminal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reservation
Back to top