ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superintendence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superintendence*, -superintendence-

superintendence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superintendence (n.) ตำแหน่งบัญชาการ Syn. suzerainty, ascendance, ascendancy, lead, post, rulership, directorship, presidency, administration, mastery
superintendence (n.) พรหมลิขิต See also: เหตุการณ์ที่เชื่อว่ากำหนดโดยพระเจ้า Syn. destiny
superintendence (n.) การดูแลตรวจตรา See also: การควบคุม, การจัดการ Syn. guidance, management, control, direction
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Superintendenceการอำนวยการ [TU Subject Heading]

superintendence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)

superintendence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberaufsicht {f}superintendence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superintendence
Back to top