ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

managerial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *managerial*, -managerial-

managerial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
managerial (adj.) เกี่ยวกับการจัดการ See also: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ Syn. administrative, executive
managerialism (n.) การจัดการ See also: งานของผู้จัดการ, ลักษณะของการจัดการ
managerially (adv.) ทางการจัดการ
English-Thai: HOPE Dictionary
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ,เกี่ยวกับการจัดการ.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
managerial staffคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Managerial accountingการบัญชีบริหาร [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which doesn't speak very highly of my managerial skills.ซึ่งไม่ดีเลย สำหรับการบริหารงานของผม
Just use your managerial pull to move Keefe from 3825 to suite 4080.มันง่ายมาก แค่ใช้อำนาจของคุณ ย้ายคีฟ จากห้อง 3825 ไปห้องสวีท 4080
Our stocks have never been higher. -Yes, from a managerial standpoint.หุ้นเราไม่เคยสูงขนาดนี้
All right, look, with just me at the helm, this is it, dude; my managerial Bushido test, okay?โอเค ฟังนะ มีแต่ฉันที่ถือหางเสืออยู่ นี่มันคือทดสอบการบริหารงานแบบบูชีโดขอฉันนะเพื่อน เข้าใจนะ
This Saturday I'm taking one of you to a managerial seminar in Indianapolis.เสาร์นี้ฉันจะพาสักคน ไปสัมมนาที่อินเดียนาโปลิส
Of course, Mr. Norburg understands the terms of his managerial and public relations responsibilities should he leave.ตกลง คุณนอรเบิร์ก ได้รับทราบถึงความรับผิดชอบ ในด้านการจัดการและประชาสัมพันธ์แล้ว
And more recently, Curtis had been making claims of managerial incompetence.ไม่นานมานี้ เคอร์ติสตั้งข้อกล่าวหา ถึงการขาดคุณสมบัตของการจัดการ
These boys appear to be managerial.สองคนนี้คงเป็นระดับหัวหน้า

managerial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
役職[やくしょく, yakushoku] (n) post; managerial position; official position; (P)
管理会計[かんりかいけい, kanrikaikei] (n) managerial accounting
管理責任[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability
職制[しょくせい, shokusei] (n) office organization; office organisation; managerial post
経営上[けいえいじょう, keieijou] (adj-no) administrative; managerial; operational

managerial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตวิทยาการจัดการ[n. exp.] (jittawittha) EN: managerial psychology FR:
การบัญชีบริหาร[n. exp.] (kān banchī ) EN: management accounting ; managerial accounting ; administrative accounting FR:
การบัญชีเพื่อการจัดการ[n. exp.] (kān banchī ) EN: managerial accounting FR:
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ[n. exp.] (tamnaeng pr) EN: managerial position FR:
ทักษะในการจัดการ[n. exp.] (thaksa nai ) EN: managerial skills FR:

managerial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebswirtschaft {f}managerial-economics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า managerial
Back to top