ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assisting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assisting*, -assisting-

assisting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assisting (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ Syn. assistant, helping
assisting (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ See also: ซึ่งคอยสนับสนุน Syn. helping
assisting (n.) การดูแล See also: การช่วยเหลือ Syn. aiding

assisting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侍立[じりつ, jiritsu] (n,vs) assisting (a dignitary)
御数(P);御菜;お菜;お数[おかず(P);おさい(御菜;お菜);オカズ, okazu (P); osai ( o na ; o na ); okazu] (n) (1) (uk) accompaniment for rice dishes; side dish; (2) (おかず, オカズ only) (sometimes オガズ) food for thought (esp. in the context of conversation, or material for assisting arousal during masturbation); (P)
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P)
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper

assisting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assisting
Back to top