ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conducting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conducting*, -conducting-

conducting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, 秉公办理 / 秉公辦理] conducting business impartially (成语 saw); to act justly
超导[chāo dǎo, ㄔㄠ ㄉㄠˇ, 超导 / 超導] superconductivity (phys.); superconducting

conducting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主催[しゅさい, shusai] (n,vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P)
導電性高分子[どうでんせいこうぶんし, doudenseikoubunshi] (n) conducting polymer; conductive polymer
立ち回り;立回り[たちまわり, tachimawari] (n) (1) fight; scuffle; (2) walking about; walking around; (3) conducting oneself; (4) stroll (in Noh, an action piece involving circling the stage)
素行が修まらない[そこうがおさまらない, sokougaosamaranai] (adj-i) (obsc) dissolute; conducting oneself loosely
逆修[ぎゃくしゅ, gyakushu] (n) (1) {Buddh} holding a memorial service for oneself; (2) an older person conducting a memorial service for a deceased, younger person
バトン[, baton] (n) baton (relay, orchestral conducting, etc.); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conducting
Back to top