ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การขัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การขัด*, -การขัด-

การขัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขัด (n.) brushing See also: sweeping or polishing with a brush
การขัด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝ่าฝืน
การขัด (n.) hulling See also: grinding, husking, milling
การขัด (n.) scrub See also: rub, scrape Syn. การถู, การเช็ด, การครูด
การขัดกัน (n.) confliction See also: opposition
การขัดขวาง (n.) hindrance See also: obstruction
การขัดข้อง (n.) hitch See also: fault
การขัดขืน (n.) disobedience See also: resistance Ops. การยินยอม
การขัดเกลาทางสังคม (n.) socialization
การขัดแย้งกัน (n.) split See also: division, disunion, break, separation Syn. การแบ่งแยก, การแตกหัก, การแตกกัน, การบาดหมางกัน, Ops. การสามัคคี
English-Thai: HOPE Dictionary
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
conflict of interestn. การขัดผลประโยชน์
conflict of lawsn. การขัดกันของกฎหมาย
contravention. n. การขัดแย้ง,การต่อต้าน
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง,เกี่ยวกับการขัดแย้ง,, See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
determent(ดิเทอร์'เมินทฺ) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง, Syn. restraint
friction(ฟริค'เชิน) n. การเสียดสี,การขัดสี,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน., See also: less adj., Syn. attrition
gandhi(กาน'ดี) Magatma,มหาตมะคันธรัฐบุรุษของอินเดียผู้เป็นเจ้าของลัทธิอหิงสา (Gandhism) หรือลัทธิการขัดขวางโดยไม่ต่อสู้
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
hindrance(ฮิน'ดรันซฺ) n. การหยุดยั้ง,การป้องกัน,วิธีการขัดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstruction
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint ###A. freedom
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion
obstruction(อับสทรัค'เชิน) n. สิ่งขัดขวาง,อุปสรรค,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง, Syn. obstacle
opponency(อะโพ'เนินซี) n. การขัดขวาง,การต่อต้าน,การทำให้อุดตัน,ความเป็นศัตรู, Syn. opposition
paralogism(พะแรล'ละจิสซึม) n. การขัดกับหลักตรรก,ทฤษฎีลวงโลก., See also: paralogistic adj.
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน,การขัดขวาง,การยับยั้ง,อุปสรรค,เครื่องป้องกัน
rub(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. การถู,การขัด,การสี,การนวด,การลูบ,สิ่งระคายเคือง,อุปสรรค,ความลำบาก, Syn. spread,chafe,contact,obstacle
scouring(สเคา'ริง) n. การขัดให้สะอาด,การชะล้าง,การขัดถู., See also: scourings สิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจากการขัดถู,กากเดนชนชั้นเลวของสังคมขยะ, Syn. cleansing
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
scrub(สครับ) vt. ถูอย่างแรง,ขัดอย่างแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก,ล้าง,ล้างแก๊ส,ทำให้อากาศบริสุทธิ์,ทำงานหนัก,เลื่อนหรือระงับ (การส่งขีปนาวุธ) vi. ทำความสะอาดโดยการขัดถู n. ต้นไม้เล็ก ๆ ,พุ่มไม้,สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์เลว,สิ่งที่เล็กกว่าปกติ,ของชั้นเลว,นักกีฬาชั้นสอง,ไม้กวาดแปรงที่ใช้จนขนสั้น adj. เล็กกว่าปกติ,แคระ,เตี้ย,คนชั้นเลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.
shoeshine(ชู'ไชน) n. การขัดรองเท้า,ความเป็นมันเงาของรองเท้าจากการขัด
English-Thai: Nontri Dictionary
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
rebellion(n) การก่อการจลาจล,การกบฏ,การทรยศ,การขัดขืน
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก
refinement(n) การขัดเกลา,การทำให้สะอาด,การกลั่น,ความสุภาพ
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
strife(n) ความพยายาม,การวิวาท,การขัดแย้ง,การดิ้นรน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict of lawsกฎหมายขัดกัน, การขัดกันแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defianceการท้าทาย, การขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interrupt๑. ขัดจังหวะ๒. สัญญาณขัดจังหวะ๓. การขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interruption] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PIC (programmable interrupt controller)พีไอซี (ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conflict of lawsการขัดกันแห่งกฎหมาย [TU Subject Heading]
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]
Dermabrasionเดอร์มาเบรชั่น,เดอร์มาเบรชัน,การขัดผิวหนัง [การแพทย์]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
polish (n.) การขัด See also: การถูให้ขึ้นเงา
rub (n.) การขัด See also: การถู, การเช็ด Syn. polish, wipe
agitation (n.) การขัดขวาง See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง Syn. disorder, disturbance
constipation (n.) การขัดขวาง
determent (n.) การขัดขวาง See also: การยับยั้ง, การป้องกัน Syn. limitation
disruption (n.) การขัดขวาง See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง Syn. agitation, disorder, disturbance
inhibition (n.) การขัดขวาง See also: การสกัดกั้น, การหักห้ามใจ Syn. restraint, hindrance, repression
obstruction (n.) การขัดขวาง Syn. hindrance, blockage Ops. encouragement
obstructionism (n.) การขัดขวาง See also: การกีดขวาง, การขวางกั้น Syn. filibuster
opponency (n.) การขัดขวาง
trammel (n.) การขัดขวาง
delaying tactic (n.) การขัดขวางการผ่านญัตติหรือมติในสภา Syn. hindrance, interference
filibuster (n.) การขัดขวางการผ่านญัตติหรือมติในสภา Syn. delaying tactic, hindrance, interference
nobbling (n.) การขัดขวางไม่ให้ม้าชนะการแข่งขัน เช่นให้ยา
mutiny (n.) การขัดขืนคำสั่ง See also: การฝ่าฝืนคำสั่ง
interruption (n.) การขัดจังหวะ See also: การหยุดชะงัก Syn. suspension, pause, break
scrub (n.) การขัดถู See also: การถู, การขัด
scrubbiness (n.) การขัดถู
shoeshine (n.) การขัดรองเท้า See also: การทำความสะอาดรองเท้า
polish (n.) การขัดเกลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Actually, I came here to save your life.การขัดขวาง พ่อและแม่ของเขา
"... Interruption to his father and mother,การขัดขวาง พ่อและแม่ของเขา
Resistance is as pointless as your degrees.การขัดขืนนั้นเปล่าประโยชน์ พอๆกับปริญญาของพวกคุณ
Interfering with the captain's orders will not help resolve our current crisis.การขัดคำสั่งของกัปตันไม่ได้ช่วยแก้วิกิตในปัจจุบันได้
He disobeyed orders and burned down the ironware workshop.การขัดคำสั่งของเขาและยังเผาโรงตีเหล็กอีก
She's not coming.การขัดแย้งทางความคิดในสมองอาจเป็นต้นเหตุก็ได้
He was offered the prime ministership... which he felt he didn't have enough education or polish to accept.{\cHFFFFFF}เขาได้รับการเสนอ นายกรัฐมนตรี ... {\cHFFFFFF}ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีมากพอ การศึกษาหรือการขัดที่จะยอมรับ
Win by attrition. Well, Rambo was the best!ชนะโดยการขัดสี ก็ แรมโบ้ ที่ดีที่สุด
While you're doing it, cleaning the toilet seems far more important than the law.ขณะที่คุณขัดมัน การขัดส้วม ดูจะสำคัญกว่ากฎหมายอีก
I must say, it seems to me that it's gone beyond remedies like passive resistance.ผมต้องขอพูดว่า มันมาไกลเกินกว่า จะใช้การขัดขวางโดยไม่ต่อสู้แล้ว
Of course, we have no objections to cooperating if we feel there's adequate cause.แน่นอนว่าเราจะไม่มีการขัดขากันในการทำงาน ถ้าเราต่างก็มีเหตุผลเพียงพอ
But it doesn't follow that the interruption must be unwelcome.แต่ไม่ต้องไปคิดว่า การขัดจังหวะจะไม่เป็นที่ต้อนรับ
Possibility of gang feud is not ruled outน่าจะเป็นการขัดผลประโยชน์ของแก็ง
I'm sorry to say it, but for me there is... a distinct contradiction.ขอโทษที่ต้องพูดนะ แต่สำหรับฉัน มันคือการขัดแย้งในตัวเอง
The central portion of the city is blacked out from radio communication due to damaged power lines and electrical failure.โดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองนั้น วิทยุสื่อสารไม่สามารถใช้ติดต่อกันได้ เนื่องจากระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
They did us the favour of polishing our boots.พวกเขาทำเราโปรดปรานของการขัดรองเท้าของเรา
It seems that the order to retreat was not conveyed to all sectors.ดูเหมือนว่า ยังมีการขัดคำสั่งอยู่ ไม่ปฏิบัติตามกันทุกกองร้อยหรอกครับ
Oh, I found some streaks, so I'm wiping them down with undiluted red wine vinegar.โอ ผมเห็นรอยน่ะ ผมเลยจัดการขัดมันด้วยน้ำส้มไวน์แดงเข้มข้น
There's no signs of restraint, no violence,no struggle.แต่ก็ไม่มีร่องรอยการกักขัง การใช้ความรุนแรง,การขัดขืนเลยนี่นา
If you do not comply, we will use deadly force.หากทำการขัดขืน จะเจอกับมาตรการรุนแรง
Ηe's covering up his inadequacies by being openly disobedient, creating a ruckus everywhere.เขาปกปิดความพร่องตัวเอง ด้วยการขัดคำสั่ง เอะอะโวยวายไปทั่ว
You dare dishonor the games by interfering?เจ้ากล้าทำให้เกียรติของการคัดเลือกเสื่อมเสีย ด้วยการขัดจังหวะหรือ
I'm sure the blackout is temporary.ข้าคิดว่าคงเป็นการขัดข้องชั่วคราว
Isn't that kind of a conflict of interest?มันไม่ใช่เรื่อง การขัดแย้งผลประโยชน์น่ะ?
Pull right there!ตรงนั้นมีการขัดขืนต่อสู้
I'm with him. Sorry. Didn't mean to interrupt.มันไม่ได้หมายถึงการขัดคอ
Now you want to bet against her?ตอนนี้คุณต้องการขัดขวางเธอ
I meant she's a minor and daddy has a conflict, so we're gonna need Cuddy's signoff.ฉันหมายถึงเธอเป็็นผู้เยาว์และพ่อของเธอ ก็ติดกฎการขัดกันของผลประโยชน์ ดังนั้นเราต้องให้คัดดี้เซ็นต์อนุมัติ
They don't jam and they never run out of bullets.ไม่มีการขัดลำกล้อง กระสุนไม่เคยหมด
The United Nations remains neutral in this conflict.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางต่อการขัดแย้งนี้
Now, you perhaps have not read the statute with regard to the obstruction of justice.เอาล่ะ บางทีคุณอาจยังไม่ไ้ด้อ่าน พระราชบัญญัติ ที่เขียนถึงการขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม
Obstruction of justice is obstruction of justice, whether it's for a minute or five minutes, and it's no defense to say that your plan failed.ไม่ ไม่ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม คือการขัดขวางกระบวนการยุิติธรรม ไม่ว่ามันจะแค่นาทีเดียวหรือห้านาที แล้วมันไม่ต้องมาแก้ต่างว่า แผนของท่านล้มเหลว
A minor struggle ensued, and he was shot at the back of the head.มีการขัดขืนเล็กน้อย และเขาถูกยิง ด้านหลังศรีษะ
So there was no struggle.เลยไม่มีร่องรอยการขัดขืน
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events liอีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค
Or do you want to disobey a direct order?หรือคุณต้องการขัดคำสั่ง ?
It looks like we're experiencing some technical difficulty.ดูเหมือนว่าเราจะมี การขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อย
She violated too many aspects of FBI protocol to even count!ทั้งๆที่มีการขัดขวามจากคุณ หล่อนฝ่าฝืนระเบียบหลายอย่างของเอฟบีไอ มากเกินกว่าที่จะนับด้วยนะ!
And no defensive wounds, either.ไม่มีร่องรอยการขัดขืน
Dissociative identity disorder.ดูนี่นะ เอาล่ะ การขัดขวามครั้งแรกดูกล้า ๆ กลัว ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การขัด
Back to top