ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resistance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resistance*, -resistance-

resistance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resistance (n.) การต่อต้าน See also: การขัดขืน Syn. opposition, struggle
resistance (n.) ความอดทน See also: ความอดกลั้น Syn. refrainment
resistance (n.) แรงต้านทาน See also: ความต้านทาน Syn. impediment, friction
resistance fighter (n.) กองโจร See also: การรบแบบกองโจร Syn. underground soldier
resistance fighter (n.) กองโจร See also: การรบแบบกองโจร Syn. underground soldier
English-Thai: HOPE Dictionary
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน,การต่อต้าน,การต้านทาน, ความทน,ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight,withstand
English-Thai: Nontri Dictionary
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resistanceความต้านทาน, สมบัติของตัวนำในการต้านการไหลกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำนั้น  มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองของตัวนำกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน ใช้สัญลักษณ์ R แทนความต้านทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความต้านทาน (n.) resistance See also: opposition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน
And I think our resistance must be active and provocative.และการต่อต้านของเรา ต้องแข็งขันและยั่วยุ
And what resistance would you offer?แล้วเราควรจะต่อต้านอย่างไร
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก.
John Connor is leader of the Worldwide Resistance and last hope of humankind.จอห์น คอนเนอร์เป็นผู้นำของหน่วยต่อต้าน และเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ
John Connor leads the Resistance to victory.ไม่ใช่ จอห์น คอนเนอร์จะนำกองกำลังไปสู่ชัยชนะ
The Resistance captured me and reprogrammed my CPU.หน่วยปฏิวัติจับตัวผมได้ แล้วโปรแกรมซีพียูผมใหม่
The greater the popular resistance to the water privatization scheme the more violent became the standoff.ยิ่งประชาชนต่อต้านแผนการแปรรูปน้ำ มากเท่าไร ความรุนแรงก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
She's betrayed the resistance and must be considered a threat.เธอทรยศต่อกลุ่มต่อต้าน เธอถือเป็นภัยคุกคาม
The blast wave initiated here, hit the bulkhead and propagated fore and aft along the path of least resistance until it hits this access hatch.ห่วยแตก. ตรวจสอบรถตู้ และรถนั่งเอนกประสงค์ ที่ขึ้นทะเบียนในรัฐ เมื่อเร็ว ๆนี้ ทั้งรถเช่า หรือ ขาย,
There is a small resistance movement.มีกลุ่มต่อต้านกำลังเคลื่อนไหว

resistance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗药性[kàng yào xìng, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 抗药性 / 抗藥性] resistance to action of a drug
抗抗生素[kàng kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, 抗抗生素] antibiotic resistance
抗药[kàng yào, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ, 抗药 / 抗藥] drug-resistance (of a pathogen)
抗药能力[kàng yào néng lì, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 抗药能力 / 抗藥能力] drug-resistance (of a pathogen)
阻抗[zǔ kàng, ㄗㄨˇ ㄎㄤˋ, 阻抗] impedance; electrical impedance (formerly resistance)
阻力[zǔ lì, ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, 阻力] obstacle; hindrance; resistance; obstruction
不抵抗主义[bù dǐ kàng zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 不抵抗主义 / 不抵抗主義] policy of nonresistance
抗性[kàng xìng, ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 抗性] resistance; capability of resisting
抵制[dǐ zhì, ㄉㄧˇ ㄓˋ, 抵制] resistance; refusal (to cooperate); boycott
抵抗力[dǐ kàng lì, ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄌㄧˋ, 抵抗力] resistance; immunity
耐受性[nài shòu xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 耐受性] tolerance (to heat, acid etc); resistance
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, 半推半就] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance

resistance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] (n) {comp} surge resistance
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance
徹底抗戦[てっていこうせん, tetteikousen] (n) do-or-die resistance; resistance to the bitter end
抵抗感[ていこうかん, teikoukan] (n) antipathy; reluctance; resistance
絶縁抵抗[ぜつえんていこう, zetsuenteikou] (n) insulation resistance
絶縁抵抗計[ぜつえんていこうけい, zetsuenteikoukei] (n) insulation resistance tester
耐性[たいせい, taisei] (n,adj-no) resistance (e.g. to antibiotics); (P)
耐湿性[たいしつせい, taishitsusei] (n) resistance to damp
蟷螂の斧[とうろうのおの, tourounoono] (n) courageous but doomed resistance
インスリン抵抗性症候群[インスリンていこうせいしょうこうぐん, insurin teikouseishoukougun] (n) insulin-resistance syndrome
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly
免震[めんしん, menshin] (n,vs) base isolation (in buildings to result in damping vibrations for earthquake-resistance); base-isolating
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P)
反抗[はんこう, hankou] (n,vs) opposition; resistance; insubordination; defiance; hostility; rebellion; (P)
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P)
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle
手応え(P);手答え;手ごたえ[てごたえ, tegotae] (n,vs) response; resistance; reaction; feedback; (P)
抗抵[こうてい, koutei] (n,vs) (arch) (See 抵抗・1) resistance; opposition
抗拒[こうきょ, koukyo] (n,vs) resistance; opposition
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r,vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P)
梱包材;こん包材[こんぽうざい, konpouzai] (n) (See 梱包) packing material (boxes, insulation, shock resistance, etc.)
除草剤耐性[じょそうざいたいせい, josouzaitaisei] (n,n-pref) herbicide resistance; herbicide resistant
雨障子[あましょうじ, amashouji] (n) (See 障子,油障子) shoji with an oil-treated screen (for increased water resistance)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] loop resistance
抵抗[ていこう, teikou] (electrical) resistance

resistance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān la) EN: main course FR: plat principal [m] ; plat de résistance [m]
โดยละม่อม[adv.] (dōi lamǿm) EN: without resistance ; without a fight ; easily ; smoothly FR:
กำลังทางวัตถุ[n. exp.] (kamlang thā) EN: material strength FR: résistance des matériaux [f]
การขัดขืน[n. exp.] (kān khatkhe) EN: disobedience ; resistance FR:
การลุกขึ้นต่อต้าน[n. exp.] (kān luk khe) EN: revolt FR: résistance [f]
การเผชิญความเครียด[n. exp.] (kān phachoē) EN: stress resistance ; stress coping FR:
การทนทาน[n.] (kān thonthā) EN: resistance FR: résistance [f]
การทนทานต่อ...[n. exp.] (kān thonthā) EN: resistance to … FR: résistance à … [f]
การทนทานต่อการชำรุด[n. exp.] (kān thonthā) EN: resistance to wear and tear FR:
การต่อต้าน[n.] (kān tøtān) EN: resistance ; antagonism ; opposition ; ban FR: résistance [f] ; opposition [f]
เครื่องขัดขวาง[n. exp.] (khreūang kh) EN: obstacle ; resistance ; disconnector FR:
ความต้านทาน[n.] (khwām tānth) EN: resistance FR: résistance [f]
ความต้านทานไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tānth) EN: resistance FR: résistance électrique [f]
ความต้านทานความร้อน[n. exp.] (khwām tānth) EN: thermal resistance FR:
ความต้านทานลม[n. exp.] (khwām tānth) EN: air resistance FR:
ความต้านทานเสมือน[n. exp.] (khwām tānth) EN: virtual resistance FR:
ความต้านทาน[n.] (khwām tānth) EN: resistance FR:
ความทน[n.] (khwām thon) EN: resistance ; durability FR: résistance [f] ; tolérance [f]
ความทนไฟ[n. exp.] (khwām thon ) EN: fire resistance FR:
ความทนทาน[n.] (khwām thont) EN: durability ; stability ; endurance FR: durabilité [f] ; résistance [f]
ความทนทานต่อ...[n. exp.] (khwām thont) EN: FR: résistance à … [f]
ความทนทานต่อความร้อน[n. exp.] (khwām thont) EN: FR: résistance à la chaleur ]f]
ปริตร[n.] (parit) EN: resistance FR:
ภูมิคุ้มกัน[n.] (phūmkhumkan) EN: immunity ; resistance FR: immunité [f]
ภูมิต้านทาน[n. exp.] (phūm tānthā) EN: immunity ; resistance FR: immunité [f]
แรงต้าน[n. exp.] (raēng tān) EN: stopping power ; resistance ; drag ; drag force FR:
แรงต้านทาน[n. exp.] (raēng tānth) EN: resistance ; impediment ; friction FR:

resistance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance
Scheuerfestigkeit {f}abrasion resistance
Wirkwiderstand {m} [electr.]active resitance; actual resistance
Ankerwiderstand {m} [electr.]armature resistance
Ballastwiderstand {m}fix resistance
Belastungswiderstand {m}ballast resistance
Basiswiderstand {m}base resistance
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray
Berstfestigkeit {f} [techn.]bursting strength; resistance to bursting
Leiterwiderstand {m} [electr.]conductor resistance
Korrosionsbeständigkeit {f}corrosion resistance
Risswiderstand {m}cracking resistance
Dauerstandfestigkeit {f}creep resistance
Schnittfestigkeit {f}cut resistance
Anti-Drogen-Aktion {f}drug abuse resistance education (DARE)
Ermüdungswiderstand {m}fatigue resistance
Reibungswiderstand {m}frictional resistance
Stoßfestigkeit {f}impact resistance
Anfangsdurchgangswiderstand {m} [electr.]initial contact resistance
Anfangswiderstand {m}initial resistance
Isolationswiderstand {m}insulation resistance
Störsicherheit {f}interference resistance
Lateralwiderstand {m}lateral resistance
Widerstandskämpfer {m}member of the resistance
Ozonbeständigkeit {f}ozone resistance
Pillingfestigkeit {f} [textil.]pilling resistance
Resistance {f}; Résistance
Rollwiderstand {m}rolling resistance
Rollwiderstandsbeiwert {m}rolling resistance coefficient
Vorwiderstand {m}series resistance
Rutschfestigkeit {f}skid resistance
Wischfestigkeit {f}smear resistance
Durchreißwiderstand {m}tear resistance
Zerreißfestigkeit {f}tear resistance
Rissfestigkeit {f}tear resistance
Temperaturwechselbeständigkeit {f}thermal shock resistance
Walkwiderstand {m}flexing resistance
Widerstandsdraht {m}resistance wire
Glutbeständigkeit {f}resistance to glow heat
Biegefestigkeit {f}resistance to bending

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resistance
Back to top