ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

husking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *husking*, -husking-

husking ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือสี (n.) handle of a rice-husking wheel See also: plank extending from the rice mill to be hooked

husking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือสี[n.] (meūsī) EN: handle of a rice-husking wheel FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า husking
Back to top