ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

milling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *milling*, -milling-

milling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
milling (n.) การสีข้าว Syn. grinding, grist
English-Thai: HOPE Dictionary
milling(มิล'ลิง) n. การสีข้าว,การโม่แป้ง,การบด,การทำกระดาษ,ขอบที่เป็นร่องของเหรียญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Millingขบวนการบด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กางของ (n.) Millingtonia hortensis Linn. See also: cork tree, species of plants Syn. กาซะลอง, ปีบ
กาซะลอง (n.) Millingtonia hortensis Linn. See also: cork tree, species of plants Syn. ปีบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mainly milling and receiving logs... and stripping the bark.ส่วนมากจะทีงานสีไม้ กับลงบันทึกการรับไม้ / แล้วก็ลอกไม้ให้เป็นชิ้นยาวๆ
Do you happen to know who kept the milling ledgers during that period?ดูแลป่าไม้ทั้งหมดในช่วงนั้น
Do you happen to know who kept the milling ledgers during that period?เธอรู้ได้ยังไงว่าใครเก็บบันทึกไว้ในช่วงเวลานั้น
In 1912, the Salvatore milling company chopped down a forest.ใช่ ในปี 1912 บริษัท ซัลวาทอร์ มิลลิง หายไปในป่า
In 1912, the Salvatore milling company chopped down an old white oak tree that was used to make the wickery bridge.ในปี 1912 โรงสีของบริษัทซัลวาทอร์โค่นต้นไม้นั่น ต้นโอ๊คสีขาวได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างสะพานวิคเคอร์รี่

milling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磨机[mó jī, ㄇㄛˊ ㄐㄧ, 磨机 / 磨機] milling machine
研磨[yán mó, ㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, 研磨] milling; to grind; to polish by grinding; to abrade; whetstone; pestle

milling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フライス[, furaisu] (n) milling cutter (fre
製粉機[せいふんき, seifunki] (n) milling machine; a mill

milling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสี[n.] (kān sī) EN: milling FR:
การสีข้าว[n. exp.] (kān sī khāo) EN: rice milling FR:
ไขว่[adv.] (khwai) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly FR: activement ; va-et-vient
ขวักไขว่[adv.] (khwakkhwai) EN: helter-skelter ; to and fro ; back and forth ; milling around FR:
ระดับการสี[n. exp.] (radap kān s) EN: milling degree FR:
กางของ[n.] (kāngkhøng) EN: tree jasmine ; Indian cork tree ; Millingtonia hortensis FR:
กาซะลอง[n.] (kāsaløng) EN: tree jasmine ; Indian cork tree ; Millingtonia hortensis FR:
ปีบ[n.] (pīp) EN: tree jasmine ; Indian cork tree ; Millingtonia hortensis FR: Millingtonia hortensis

milling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trapezgewindefräser {m}acme thread milling cutter
Werkbankfräsmaschine {f}bench milling machine
Konsolfräsmaschine {f} [techn.]console milling machine
Walzenfräser {m}cylindrical milling cutter
Waagerechtbohr- und -fräswerk {n} [techn.]horizontal boring and milling machine
Radialfräser {m}radial milling cutter
Universalfräsmaschine {f}universal milling machine
Ausfräsung {f}milling groove
Fräser {m}milling cutter
Frässpindel {f}milling spindle
Fräswerkzeug {n}milling cutter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า milling
Back to top