ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grinding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grinding*, -grinding-

grinding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grinding (n.) การสีข้าว Syn. grist
English-Thai: HOPE Dictionary
grinding wheelล้อฝน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grinding markรอยขัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grindingการลดขนาดอนุภาค, [การแพทย์]
Grinding wheelsหินเจีย [TU Subject Heading]

grinding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研钵[yán bō, ㄧㄢˊ ㄅㄛ, 研钵 / 研鉢] mortar (bowl for grinding with pestle)
砂轮[shā lún, ㄕㄚ ㄌㄨㄣˊ, 砂轮 / 砂輪] grinding wheel; emery wheel
研磨[yán mó, ㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, 研磨] milling; to grind; to polish by grinding; to abrade; whetstone; pestle

grinding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーッ;がーっ[, ga-tsu ; ga-tsu] (n) with a grinding noise
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P)
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily
リペレット[, riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling
切歯[せっし, sesshi] (n,adj-no) (1) incisor tooth; (n,vs) (2) grinding one's teeth; bruxism; gnashing of teeth
歯噛み[はがみ, hagami] (n,vs) grinding of the teeth; involuntary nocturnal tooth grinding
歯軋り;歯ぎしり[はぎしり, hagishiri] (n,vs) (1) involuntary nocturnal tooth grinding; bruxism; (2) grinding one's teeth out of anger or vexation
研削盤[けんさくばん, kensakuban] (n) (See 粉砕機) grinder; grinding machine
研磨機[けんまき, kenmaki] (n) grinder; grinding machine; polisher
ラッピング[, rappingu] (n,vs) (1) wrapping; (2) lapping (i.e. grinding, polishing); (P)
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person
研ぎ[とぎ, togi] (n) polish; grinding; sharpening
荒ごなし;粗ごなし[あらごなし, aragonashi] (n,vs) (1) crushing up; grinding; (2) rough preparation; spadework

grinding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หินบดยา[n. exp.] (hin bot yā) EN: grinding stone FR:
หินลับมีด[n. exp.] (hin lap mīt) EN: hone ; whetstone ; grinding stone FR: pierre à aiguiser [f]
เครื่องสับหญ้า[n. exp.] (khreūang sa) EN: grass grinding machine FR:

grinding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Universalrundschleifmaschine {f}universal grinding machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grinding
Back to top