superior

แปลว่า


adj เหนือกว่า
ความหมายเหมือนกับ: better , greater , higher , grander
คำที่เกี่ยวข้อง: สูงกว่า , ใหญ่กว่า , เยี่ยมกว่า , ดีกว่า
adj หยิ่งยโส
ความหมายเหมือนกับ: disdainful , haughty , lofty , supercilious
คำที่เกี่ยวข้อง: โอหัง
n ผู้บังคับบัญชา
ความหมายเหมือนกับ: chief , director , manager , senior , supervisor
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ที่เหนือกว่า , ผู้ที่อาวุโสกว่า
n ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่เขียนอยู่ด้านบนหรือมุมขวา
ความหมายเหมือนกับ: superscript
n เจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนัก
ความหมายเหมือนกับ: abbot , archimandrite