ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-superior-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น superior, *superior*,

-superior- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำนนต่อเหตุผล (v.) yield to superior logic See also: surrender, yield, submit, listen to reason Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม Ops. ขัดขืน
วีเอสโอ (n.) very superior old See also: V.S.O. Syn. เก่าเป็นพิเศษ (เหล้า)
อติชาต (adj.) born superior to one´s family
เก่าเป็นพิเศษ (เหล้า) (n.) very superior old See also: V.S.O.
ได้ที (v.) be superior to See also: have an advantage over, get/gain/have the upper hand Syn. ได้โอกาส, เป็นต่อ, ได้ช่อง, ได้เปรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ...
Either that man or his superior or his superior's superior... ordered that these people be used as scapegoats... by a nation that was baying for blood... in return for the innocent blood spilled on the streets of Guildford!ไม่ว่าเขาคนนั้นหรือดีกว่า หรือเหนือกว่าของดีกว่าเข? คำสั่งว่าคนเหล่านี้ ใช้เป็น scapegoats ... โดยประเทศ ที่ได้รับการเห่าสำหรับเลือด ...
Manufacturers of superior enamelware crockery... expressly designed and crafted for military use.จะผลิตอุปกรณ์เคลือบ... คุณภาพเยี่ยม... ดีไซน์ยอด
In 1936 a very faint television signal transmitted the opening ceremonies of the Olympic Games as a show of German superior technology.ในปี 1936 สัญญาณ โทรทัศน์ลมมาก ส่งพิธีเปิด ของการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกเป็นแสดง
At the same time, Eugene prepared samples of his own superior body matter so that I might pass for him.ยูจีนจะเตรียมความพร้อมให้ผม
But irritating superior attitude king find most unbeautiful.แต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองฝ่าพระบาทอยู่ไม่น้อย.
Its superior sharpness will last a lifetime! A dozen of these table knives,ใยแมงมุมนั้งแข็งแรงมาก แต่อ่อนแอกับไฟ
The Superior Court of Suffolk County is now in session.The Superior Court of Suffolk County is now in session.
I've often observed to Lady Catherine that her daughter seemed born to be a duchess, for she has all the superior graces of elevated rank.ผมพูดกับเลดี้แคทเธอรีนเสมอ ลูกสาวของท่านนั้น เกิดมาเพื่อเป็นคุณหญิง เพราะมีกริยาท่าทางที่งดงาม ของผู้ดี
We will use our superior fighting skills and the terrain of Greece herself to destroy them.เราจะเคลื่อนทัพไปทิศเหนือ สู่ชายฝั่ง - เราต้องแน่ใจว่า... - นี่คือสิงหาคมลีโอนายเดิส
And, Mr. Ribbon, I also wanna thank you for giving me the opportunity to discuss the asset management capabilities of Dean Witter which we believe to be far superior to anything you got going over at Morgan Stanley.ผมอยากขอบคุณที่ให้โอกาสผม คุยถึงความสามารถ ในการจัดการทรัพย์สินของดีน วิทเทอร์... เราเชื่อว่าเราเหนือกว่า...

-superior- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拳头产品[quán tou chǎn pǐn, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 拳头产品 / 拳頭產品] competitive product; superior goods; with real punch
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
拳头[quán tóu, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, 拳头 / 拳頭] fist; clenched fist; competitive (product); superior quality
受宠若惊[shòu chǒng ruò jīng, ㄕㄡˋ ㄔㄨㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄥ, 受宠若惊 / 受寵若驚] overwhelmed by favor from superior (humble expr.)
超等[chāo děng, ㄔㄠ ㄉㄥˇ, 超等] superior grade
高档[gāo dàng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ, 高档 / 高檔] superior quality; high grade

-superior- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
上合[じょうごう, jougou] (n) (obsc) (See 外合) superior conjunction
上腸間膜動脈閉鎖症[じょうちょうかんまくどうみゃくへいさしょう, jouchoukanmakudoumyakuheisashou] (n) superior mesenteric artery syndrome
人の金玉を握る[ひとのきんたまをにぎる, hitonokintamawonigiru] (exp,v5r) to grab a person by his vulnerable spot; to curry favour with one's superior; to curry favor with one's superior
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior
優越[ゆうえつ, yuuetsu] (n,vs) supremacy; predominance; being superior to
勇将の下に弱卒無し;勇将の下に弱卒なし[ゆうしょうのもとにじゃくそつなし, yuushounomotonijakusotsunashi] (exp) there are no cowardly soldiers under a superior general
勿体;物体[もったい, mottai] (n) (1) superior airs; air of importance; (2) overemphasis
告文[こうもん;こくぶん, koumon ; kokubun] (n) written report to the gods; imperial edict; written appeal to a superior
外合[がいごう, gaigou] (n) (See 内合) superior conjunction
花板[はないた, hanaita] (n) superior chef (Japanese cuisine)
芳醇;芳潤[ほうじゅん, houjun] (adj-na) mellow (flavor or fragrance, esp. alcohol); rich; full-bodied; superior
裸足(P);跣(P);跣足[はだし(P);せんそく(跣足), hadashi (P); sensoku ( sen ashi )] (n,adj-no) (1) barefoot; (n-suf) (2) (はだし only) superior to (a professional, etc. in ability or achievement); (P)
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
鼻を明かす;鼻をあかす[はなをあかす, hanawoakasu] (exp,v5s) to outwit; to get the better of; to overcome a superior opponent and leave him speechless
Japanese-English: COMDICT Dictionary
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device)
上位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue
上位参照[じょういさんしょう, jouisanshou] superior reference

-superior- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior FR: spécial ; extra ; supérieur
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior ; chief monk FR: prieur [m] ; père supérieur [m]
อติชาต[adj.] (atichāt) EN: born superior to one' s family FR:
บร[adj.] (børa) EN: supreme ; extreme ; superior FR:
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand FR: trouver la faille
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø h) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason FR:
เก่าเป็นพิเศษ[adj.] (kao pen phi) EN: very superior old FR:
ขมัง[adj.] (khamang) EN: superb ; superior ; highly skilled ; excellent ; apt ; liable FR:
กินขาด[v.] (kinkhāt) EN: be superior ; be much better ; be much superior ; win hands down FR: être supérieur ; surpasser
เกรียงไกร[adj.] (krīengkrai) EN: powerful ; great ; celebrated ; mighty ; superior ; imposing ; almighty FR: puissant
ล้ำเลิศ[adj.] (lamloēt) EN: superior ; excellent ; surpassing ; superb ; glorious FR:
ลิมิตซูพีเรียร์[n. exp.] (limit sūphī) EN: limit superior ; supremum limit ; imsup ; superior limit ; upper limit ; outer limit FR:
เลอ[adj.] (loē) EN: superior ; superlative FR:
เลอ[adv.] (loē) EN: surpassingly ; indescribably ; in a superior manner FR: incroyablement
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
หลวง[adj.] (lūang) EN: great ; big ; superior ; chief FR: grand
เหนือ[adj.] (neūa) EN: superior ; better than ; above FR: supérieur
เหนือ[adv.] (neūa) EN: over ; above ; superior FR: au-dessus de ; par-dessus ; sur
เหนือกว่า[adj.] (neūa kwā) EN: superior ; better ; extra FR: supérieur ; meilleur
ผู้บัญชาการ[n. exp.] (phū banchāk) EN: commander ; commander in chief ; commanding officer ; superior FR: commandant [m]
ผู้บังคับบัญชา[n.] (phūbangkhap) EN: superior ; boss ; commander ; superior officer ; chief ; director ; head ; manager FR: commandant [m]
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: boss ; executive people ; responsible person ; one's superior FR:
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūan) EN: extra-ingredient ; many materials ; rich ingredient ; made of superior material FR:
ใหญ่[adj.] (yai) EN: main ; superior ; major FR:
ญาณ-[pref.] (yāna- = yān) EN: superior knowledge ; wisdom FR:
ญาณ-[pref.] (yānna- = yā) EN: superior knowledge ; wisdom FR:
ยิ่งใหญ่[adj.] (yingyai) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic ; monumental FR: vaste ; gigantesque ; monumental ; grand
ยอดเยี่ยม[adj.] (yøtyiēm) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior ; remarkable ; awesome ; wonderful ; out of this world FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)

-superior- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Limes {n} [math.] | Limes superior | Limes inferiorlimit | upper limit | lower limit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -superior-
Back to top