ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

higher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *higher*, -higher-

higher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
higher (adv.) เหนือกว่า See also: สูงกว่า Syn. overhead, up Ops. below
higher (adj.) เหนือกว่า See also: สูงกว่า, ใหญ่กว่า, เยี่ยมกว่า, ดีกว่า Syn. better, greater, grander
higher (adj.) สูงกว่า See also: เหนือกว่า Ops. lower
higher (adj.) ระดับสูง Ops. lower
higher education (n.) การศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา โดยเฉพาะในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย
higher-up (n.) บุคคลที่มีตำแหน่งสูงในหน่วยงานหรือองค์กร (คำไม่เป็นทางการ) See also: หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา Syn. chief, senior, superior Ops. inferior, subordinate, underling
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
higher educationอุดมศึกษา, การศึกษาขั้นสูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Higher education and stateการศึกษาขั้นอุดมศึกษากับรัฐ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่าที่ (n.) acting (as a higher rank) See also: acting (for)
เลื่อนยศ (v.) move to a higher rank See also: be promoted Syn. เลื่อนตำแหน่ง
เลื่อนยศ (v.) move to a higher rank See also: be promoted Syn. เลื่อนตำแหน่ง
อุดมศึกษา (n.) higher education See also: undergraduate study, graduate study, university education, college education
อุดมศึกษา (n.) higher education See also: undergraduate study, graduate study, university education, college education
ความยิ่ง (n.) higher excellence See also: increase Syn. ความยิ่งขึ้นไป
ความยิ่งขึ้นไป (n.) higher excellence See also: increase Syn. ความยิ่ง
ภิญโญภาพ (n.) higher excellence See also: increase Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป

higher ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审级[shěn jí, ㄕㄣˇ ㄐㄧˊ, 审级 / 審級] appeal (to higher courts)
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, 上边儿 / 上邊兒] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up
京胡[jīng hú, ㄐㄧㄥ ㄏㄨˊ, 京胡] Jinghu, a smaller higher pitched Erhu 二胡 (two-stringed fiddle) used to accompany Chinese opera; also called 京二胡
上级[shàng jí, ㄕㄤˋ ㄐㄧˊ, 上级 / 上級] higher authorities; superiors
高学历[gāo xué lì, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, 高学历 / 高學歷] higher education record; record including Master's or Doctoral degree
高等教育[gāo děng jiào yù, ㄍㄠ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 高等教育] higher education
提拔[tí bá, ㄊㄧˊ ㄅㄚˊ, 提拔] to promote to a higher job; to select for promotion
晋升[jìn shēng, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄥ, 晋升 / 晉升] to promote to a higher position
审级制度[shěn jí zhì dù, ㄕㄣˇ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 审级制度 / 審級制度] system of appeals (to higher court)
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
切触[qiè chù, ㄑㄧㄝˋ ㄔㄨˋ, 切触 / 切觸] osculation (higher order tangency)

higher ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention
ダブル選挙[ダブルせんきょ, daburu senkyo] (n) (See 同時選挙) double election (e.g. of the lower and higher chambers)
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
上告[じょうこく, joukoku] (n,vs,adj-no) jokoku appeal (final appeal to a higher court); (P)
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P)
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price
家司[けいし;けし;いえづかさ, keishi ; keshi ; iedukasa] (n) (1) steward in charge of the affairs of nobles of the third rank and higher (from the middle of the Heian period); (2) (See 政所・3) administrative position (Kamakura and Muromachi periods)
寒鰤[かんぶり, kanburi] (n) (regarded as delicious because of its higher fat content) yellowtail caught during the cold season; cold yellowtail
応用科学大学[おうようかがくだいがく, ouyoukagakudaigaku] (n) university of applied science (e.g. the Dutch "Hogeschool" and the German "Fachhochschule" institutes of higher education)
控訴[こうそ, kouso] (n,vs,adj-no) koso appeal (initial appeal to a higher court); (P)
格が上がる[かくがあがる, kakugaagaru] (exp,v5r) to be promoted to a higher rank
科挙[かきょ, kakyo] (n) (arch) Chinese higher civil service examinations
胸を借りる[むねをかりる, munewokariru] (exp,v1) (See 胸を貸す) to be allowed to practice with a partner of higher skill (esp. in sumo)
虎榜[こぼう, kobou] (n) (arch) (See 科挙) card indicating a pass in the higher Chinese civil service examinations
被官;被管[ひかん, hikan] (n) (1) lower government office (ritsuryo period); (2) servant of a higher ranking person (during the middle ages); retainer; (3) servant of an urban family; (4) (See 被官百姓) serf
通達[つうたつ, tsuutatsu] (n,vs) notification; directive (e.g. from higher to lower levels of the administration); (P)
進学率[しんがくりつ, shingakuritsu] (n) rate of advancement to the next higher level of education
高学歴[こうがくれき, kougakureki] (n,adj-no) high academic achievement; advanced academic training; higher education
高学歴化[こうがくれきか, kougakurekika] (n) increase in the level of academic achievement; popularisation of higher education
高次脳機能障害[こうじのうきのうしょうがい, koujinoukinoushougai] (n) higher brain dysfunction
高次認知機能[こうじにんちきのう, koujininchikinou] (n) higher cognitive functions
高等教育[こうとうきょういく, koutoukyouiku] (n) higher education
高額所得者[こうがくしょとくしゃ, kougakushotokusha] (n) large income earner; people in the higher income brackets
お偉いさん[おえらいさん, oeraisan] (n) (col) (See お偉方,偉いさん) big shot; higher-ups
一枚上[いちまいうえ, ichimaiue] (n) one step higher; one better; cut above; one up
一枚上手[いちまいうわて, ichimaiuwate] (n,adj-na) (See 上手・うわて) one step higher; one better; cut above; one up
偉いさん[えらいさん, eraisan] (n) (col) (See お偉いさん,お偉方) big shot; higher-ups
重役出勤[じゅうやくしゅっきん, juuyakushukkin] (n,vs) flexible working hours of the higher-ups; (humorously or sarcastically) go (come) to work late as if one were an executive
Japanese-English: COMDICT Dictionary
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device)

higher ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิญญา[n.] (aphinyā) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อภิญญาณ[n.] (aphinyān) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อภิธรรม[n.] (aphitham) EN: higher doctrine ; analytic doctrine of the Buddhist canon ; highest spiritual law ; highest spiritual doctrine FR:
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา[n. exp.] (kān seuksā ) EN: higher education FR:
การศึกษาระดับอุดมศึกษา[n. exp.] (kān seuksā ) EN: higher education FR: éducation supérieure [f] ; enseignement supérieur [m]
ค่าความร้อนสูง[n. exp.] (khā khwāmrø) EN: high calorific value ; higher heating value (HHV) FR:
กระต่ายหมายจันทร์[n. (loc.)] (kratāimāija) EN: man attracted to a woman of higher status FR:
เลื่อนยศ[v. exp.] (leūoen yot) EN: move to a higher rank ; be promoted FR: monter en grade ; prendre du galon ; obtenir une promotion
ภิญโญภาพ[n.] (phinyōphāp) EN: higher excellence FR:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Higher Education Commission (OHEC) FR:
สูงขึ้น[v. exp.] (sūng kheun) EN: be higher FR: monter ; s'élever
ไต่เต้า[v.] (taitao) EN: climp up to a higher position ; make one's way up FR: grimper dans la hiérarchie
อุดมศึกษา[n.] (udommaseuks) EN: higher education ; undergraduate study ; graduate study ; university education ; college education FR:
อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง[n. exp.] (anuphan yǿi) EN: higher-order partial derivative FR:
นาย [n.] (nāi) EN: [classif.: higher-status, respectable male persons] FR: [classif. : dignitaires masculins, personnes (m.) qui ont un statut élevé]

higher ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundesbehörde {f} | BundesoberbehördenFederal authority | Higher federal authorities
Habilitation {f} (Universität)qualification for a teaching career in higher education
Hochschulreife {f}higher education entrance qualification

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า higher
Back to top