ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

better

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *better*, -better-

better ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
better (adj.) ดีกว่า Syn. finer
better (adj.) ดีขึ้น (สภาพร่างกาย) See also: ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง Syn. well
better (adj.) ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น See also: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
better (adv.) มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า
better (n.) เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)
better (adv.) เป็นที่ชอบหรือพึงพอใจมากกว่า
better (vt.) ปรับปรุง See also: ทำให้ดียิ่งขึ้น Syn. improve
better (vt.) พัฒนาตัวเอง
better (n.) ผู้ที่เหนือกว่า See also: ผู้ที่ดีกว่า
betterment (n.) การปรับปรุง See also: การทำให้ดีขึ้น Syn. improvement
bettery (n.) วิชาปืนใหญ่ See also: วิชาว่าด้วยการสร้างและใช้ปืน, การยิงปืนใหญ่ Syn. artillery
English-Thai: HOPE Dictionary
better(เบท'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ, Syn. preferable,superior -Conf. had better,w
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
betterment(เบท'เทอะเมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น,สิ่งที่ดีขึ้น, Syn. improvement
English-Thai: Nontri Dictionary
better(adj) ดีขึ้น,ดีกว่า
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
betterment(n) การเขยิบฐานะ,สิ่งที่ดีกว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bettermentสภาพที่ดีกว่าเดิม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิงดี (v.) compete for a better position See also: grab the honours, push oneself forward, strive for fame Syn. เอาดีเอาเด่น, แก่งแย่งชิงดี, ช่วงชิง
ชิงดีชิงเด่น (v.) compete for a better position See also: grab the honours, push oneself forward, strive for fame Syn. ชิงดี, เอาดีเอาเด่น, แก่งแย่งชิงดี, ช่วงชิง
ลืมตาอ้าปาก (v.) get better in financial status See also: be getting along financially, be doing all right financially Syn. ลืมหน้าอ้าปาก
ลืมหน้าอ้าปาก (v.) get better in financial status See also: be getting along financially, be doing all right financially
สู้ (v.) be not better than Syn. เทียมเท่า
แก่งแย่งชิงดี (v.) compete (for a better position) See also: scramble, strive, vie Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง
ดีกว่า (v.) be better
น่าจะ (aux.) had better See also: should be Syn. ควรจะ, ควร, จำต้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You'd better explain yourselfคุณควรจะอธิบายตัวเอง
The more you speak, the better you master itยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
You'd better see a doctor about that cutคุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
You're going to do better next timeคุณจะทำมันได้ดีกว่าเดิมครั้งหน้า
You better do what you're supposed to doคุณควรจะทำสิ่งที่คุณควรทำ
You look ten times better than she didคุณดูดีกว่าเธอเป็นสิบเท่า
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
You better get out of hereคุณควรจะออกไปจากที่นี่ดีกว่า
You'd better answer me right nowคุณควรจะตอบคำถามฉันตอนนี้
I think that we can do better than thatฉันคิดว่าพวกเราสามารถทำได้ดีกว่านั้น
You look better than everคุณดูดีกว่าที่เคยเป็น
Take better care of your petsดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย
I guess I'd better go nowฉันคิดว่าฉันควรต้องไปแล้วตอนนี้
I guess I'd better go right awayฉันคิดว่าฉันควรต้องไปทันทีแล้วล่ะ
I guess I'd better go in a minute or twoฉันคิดว่าฉันควรต้องไปในอีกหนึ่งหรือสองนาทีนี้
I'd better be off in a minuteฉันควรจะออกไปในอีก 1 นาทีนี้
You had better hurryเธอควรรีบหน่อย
I'd better get back to workฉันควรจะกลับไปทำงาน
We'd better go downพวกเราควรลงไปข้างล่าง
I better do somethingฉันควรทำบางสิ่งดีกว่า
You'd better not hurt my carคุณต้องไม่ทำรถฉันเสียนะ
You should put the money to better useคุณควรจะใช้เงินให้ได้ประโยชน์กว่านี้
I guess you'd better be goingฉันคิดว่าคุณควรจะไปดีกว่า
You'd better get inคุณควรเข้าไปข้างใน
It'll be better in the morningมันจะดีขึ้นในตอนเช้า
We'd better do that straight awayพวกเราควรจะทำสิ่งนั้นโดยทันที
I'm feeling a bit better todayวันนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย
Take this medicine and you will feel better in due courseทานยานี่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันกาล
You'd better let her aloneคุณควรปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังดีกว่า
I'm tired and you'd better start back homeฉันเหนื่อยและคุณก็ควรจะกลับบ้านไปได้แล้ว
You'd better take the rest of your cake homeเธอควรจะเอาเค๊กส่วนที่เหลือของเธอกลับไปด้วยนะ
You'd better hope somebody is there to help youคุณควรจะหวังว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณ
You'd better destroy this letter so that no one else would see itคุณควรทำลายจดหมายนี้เพื่อที่จะได้ไม่มีใครเห็นมัน
You used to do a much better jobคุณเคยทำงานที่ดีกว่านี้มาก
You'd better not make him lateคุณไม่ควรทำให้เขาสายนะ
Well this was much better than I expectedนี่มันก็ดีกว่าที่ฉันคาดไว้
I'd like us to be better friendsฉันอยากให้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากขึ้น
I can't afford better foodฉันไม่สามารถซื้ออาหารดีๆ ทานได้
He doesn't like you, he's better than youเขาไม่เหมือนคุณ เขาดีกว่าคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, I feel better now.แน่นอน ผมรู้สึกดีขึ้นแล้ว
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป
You'd better take the key. Mrs. Jaeckel and I are going out.เธอควรจะเอากุญแจไปด้วย คุณแจ๊คเคิลกับฉันจะออกไปข้างนอก
You'd better get fixed up. We'll investigate later.คุณควรจะได้รับการฝึกเพิ่มขึ้นนะ เราจะพิจารณาภายหลัง
You'd better hide. I'll get the key to the cellar.คุณต้องซ่อนตัว ฉันมีกุญแจห้องใต้ดิน
Maybe I better not go.บางที่ฉันไม่ไปดีกว่า
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน
This is not for me. I like it better upstairs.สำหรับผมไม่ใช่แบบนี้ ผมชอบนั่งที่สูงๆ
That was close. Maybe we'd better go to bed... before something else happens.ที่อยู่ใกล้ บางทีเราควรที่จะไป นอน
I'd better go out again and look for him.ฉันดีกว่าออกไปอีกครั้งและ มองหาเขา
She's right, Pinoke. You better come clean.เธอเหมาะสม ปีโนก คุณมา ดีกว่าที่สะอาด
I suppose I'd better have it.นี่ฉันต้องกินมันสินะ เเหวะ!

better ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最好[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ, 最好] best; (you) had better (do what we suggest)
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 下海] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
比上不足比下有余[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, 比上不足比下有余 / 比上不足比下有餘] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
不如[bù rú, ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, 不如] not equal to; not as good as; inferior to; it would be better to
充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣 / 充滿希望的跋涉比到達目的地更能給人樂趣] It is better to travel hopefully than to arrive.
带着希望去旅行,比到达终点更美好[dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, bi3 dao4 da2 zhong1 dian3 geng4 mei3 hao3, 带着希望去旅行,比到达终点更美好 / 帶著希望去旅行,比到達終點更美好] It is better to travel hopefully than to arrive.
与其[yǔ qí, ㄩˇ ㄑㄧˊ, 与其 / 與其] it's better ... than ...
运筹帷幄[yùn chóu wéi wò, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄨㄟˊ ㄨㄛˋ, 运筹帷幄] lit. to devise battle plan in a tent (成语 saw); fig. planning strategies; cf Liu Bang 劉邦|刘邦 in his tent trusts his general a thousand miles away to make better decisions
治隆唐宋[zhì lóng táng sòng, ㄓˋ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄤˊ ㄙㄨㄥˋ, 治隆唐宋] "Ruled better that Tang and Song"; Qing Emperor Kangxi's memorial tribute to the first Ming emperor Hongwu 洪武
另一半[lìng yī bàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄅㄢˋ, 另一半] other half; fig. spouse; one's better half
先礼后兵[xiān lǐ hòu bīng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄥ, 先礼后兵 / 先禮後兵] peaceful measures before using force (成语 saw); diplomacy before violence; jaw-jaw is better than war-war
宁可[nìng kě, ㄋㄧㄥˋ ㄎㄜˇ, 宁可 / 寧可] preferably; one would prefer to...(or not to...); would rather; (would) be better to; (to pick) the lesser of two evils
承乏[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, 承乏] to accept a position on a provisional basis, in the abscence of better qualified candidates (humble expr.)
百闻不如一见[bǎi wén bù rú yī jiàn, ㄅㄞˇ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄧ ㄐㄧㄢˋ, 百闻不如一见 / 百聞不如一見] seeing once is better than hearing a hundred times (成语 saw); seeing for oneself is better than hearing from many others; seeing is believing
同甘共苦[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, 同甘共苦] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse
少间[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 少间 / 少間] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health)
老伴[lǎo bàn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˋ, 老伴] spouse (husband or wife); better half
转念[zhuǎn niàn, ㄓㄨㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, 转念 / 轉念] to have second thoughts about sth; to think better of
只好[zhǐ hǎo, ㄓˇ ㄏㄠˇ, 只好] without any better option; to have to; to be forced to
更好[gèng hǎo, ㄍㄥˋ ㄏㄠˇ, 更好] better; more
较好[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 较好 / 較好] better
民主建港协进联盟[mín zhǔ jiàn gǎng xié jìn lián méng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄤˇ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 民主建港协进联盟 / 民主建港協進聯盟] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong
民建联[mín jiàn lián, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, 民建联 / 民建聯] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong; abbr. for 民主建港協進聯盟|民主建港协进联盟
再好[zài hǎo, ㄗㄞˋ ㄏㄠˇ, 再好] even better
好受[hǎo shòu, ㄏㄠˇ ㄕㄡˋ, 好受] feeling better; to be more at ease
好转[hǎo zhuǎn, ㄏㄠˇ ㄓㄨㄢˇ, 好转 / 好轉] improve; take a turn for the better
改善[gǎi shàn, ㄍㄞˇ ㄕㄢˋ, 改善] to make better; to improve
改进[gǎi jìn, ㄍㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, 改进 / 改進] to improve; to make better
无出其右[wú chū qí yòu, ˊ ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄡˋ, 无出其右 / 無出其右] matchless; without equal; there is nothing better
发奋图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, 发奋图强 / 發奮圖強] to make an effort to become strong (成语 saw); determined to do better; to pull one's socks up
高下[gāo xià, ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, 高下] relative superiority (better or worse, stronger or weaker, above or below etc)
略胜一筹[lu:è shèng yī chóu, ㄜˋ ㄕㄥˋ ㄧ ㄔㄡˊ, 略胜一筹 / 略勝一籌] slightly better; a cut above
宁肯[nìng kěn, ㄋㄧㄥˋ ㄎㄣˇ, 宁肯 / 寧肯] would rather...; it would be better...; would prefer
宁愿[nìng yuàn, ㄋㄧㄥˋ ㄩㄢˋ, 宁愿 / 寧願] would rather; better

better ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better
した方がいい[したほうがいい, shitahougaii] (exp) (See 為る・する・1,方がいい) had better do so
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ...
するよろし[, suruyoroshi] (n) had better ...; may as well ...
すればするほど[, surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes")
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut!
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
ってゆうか;っていうか;っつーか;っつうか;つーか;てゆーか;ってか;てか[, tteyuuka ; tteiuka ; ttsu-ka ; ttsuuka ; tsu-ka ; teyu-ka ; tteka ; teka] (conj) (col) (See と言うか) or rather (say); or better (say); or perhaps I should say; or, how should I put it,...; I mean
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do
ないよりはまし;ないよりまし[, naiyorihamashi ; naiyorimashi] (exp) better than a poke in the eye; better than none at all
ハイデッカー[, haidekka-] (n) (See 観光バス) tourist bus with high seating for better sight-seeing (wasei
ベターハーフ[, beta-ha-fu] (n) better half
一病息災[いちびょうそくさい, ichibyousokusai] (exp) one who experiences a chronic ailment takes better care of his health and lives longer
三人寄れば文殊の知恵[さんにんよればもんじゅのちえ, sanninyorebamonjunochie] (exp) two heads are better than one
代わり映え;変わり映え;変わり栄え;代わり栄え;代り栄え[かわりばえ, kawaribae] (n,vs) (1) successful substitution (vs usu. in the negative); (2) change for the better
仮面浪人[かめんろうにん, kamenrounin] (n) college student who is merely marking time to get into a better college
制す[せいす, seisu] (v5s,vt) (See 制する・1) to control; to command; to get the better of
制する[せいする, seisuru] (vs-s,vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P)
善かれ悪しかれ;良かれ悪しかれ[よかれあしかれ, yokareashikare] (exp,adv) good or bad; right or wrong; for better or for worse; rightly or wrongly
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit
巧遅拙速[こうちせっそく, kouchisessoku] (n) better being rough and ready than slow and elaborate; better being brisk and sharp than slow and prudent
方が良い;方がいい;方がよい[ほうがいい(方が良い;方がいい);ほうがよい(方が良い;方がよい), hougaii ( houga yoi ; houga ii ); hougayoi ( houga yoi ; houga yoi )] (exp,adj-i) (See した方がいい) (after past tense verb) had better (verb); (after negative verb) had better not (verb)
旧態依然[きゅうたいいぜん(uK), kyuutaiizen (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to,n) remaining unchanged (from the old state of things); none the better for the change (if at all)
月夜の晩ばかりじゃない[つきよのばんばかりじゃない, tsukiyonobanbakarijanai] (exp) you better watch your step!; sleep with one eye open!
枯れ木も山の賑わい[かれきもやまのにぎわい, karekimoyamanonigiwai] (exp) (similar to the saying) half a loaf is better than none (lit
気が晴れる[きがはれる, kigahareru] (exp,v1) to feel refreshed; to feel more cheerful; to feel better
百聞は一見にしかず;百聞は一見に如かず[ひゃくぶんはいっけんにしかず, hyakubunhaikkennishikazu] (exp) seeing is believing; one eye-witness is better than many hearsays; a picture is worth a thousand words
競作[きょうさく, kyousaku] (n,vs) competition for better work
習うより慣れよ[ならうよりなれよ, narauyorinareyo] (exp) practice makes perfect (implying that it is better to learn from personal experience than from an instructor)
聞くは一時の恥聞かぬは末代の恥[きくはいっときのはじきかぬはまつだいのはじ, kikuhaittokinohajikikanuhamatsudainohaji] (exp) (id) Better ask than go astray
腕が上がる[うでがあがる, udegaagaru] (exp,v5r) to gain in skill; to improve; to get better
腰掛け仕事;腰掛仕事[こしかけしごと, koshikakeshigoto] (n) temporary employment; a temporary job while looking for a better job; work just to kill time
見ぬが花[みぬがはな, minugahana] (exp) (id) Prospect is often better than possession
言わぬが花[いわぬがはな, iwanugahana] (exp) some things are better left unsaid; silence is golden
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of

better ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī khe) EN: be in better condition ; feel better ; get better FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of) ; get the better of (s.o.) FR: profiter ; exploiter
อภิชาตบุตร[n.] (aphichāttab) EN: child who does better than his parents ; child who surpasses his parents ; son who turns out to be better than his father FR:
บรรเทาลง[v. exp.] (banthao lon) EN: get better ; be alleviated ; be relieved FR: lénifier
ไชย[adj.] (chai) EN: better FR:
ไชย-[pref.] (chaiya-) EN: better FR:
ช้างเท้าหลัง[n. exp.] (chāng thāo ) EN: one's better half ; helpmate FR:
ชิงดี[v. exp.] (ching dī) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชิงดีชิงเด่น[v.] (chingdīchin) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate FR: améliorer
ชุบชีวิต[v.] (chupchīwit) EN: better the life (of) FR: améliorer l'existence (de)
ชุบตัว[v.] (chuptūa) EN: better oneself FR:
ดักดาน[adj.] (dakdān) EN: stuck in place ; not getting any better FR:
ดีขึ้น[v. exp.] (dī kheun) EN: improve ; get better ; be better FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; progresser ; améliorer
ดีขึ้น[adj.] (dī kheun) EN: better FR: meilleur ; mieux
ดีขึ้น[X] (... dī kheu) EN: better ... FR: meilleur ...
ดีกว่า[adj.] (dī kwā) EN: better FR: mieux ; préférable
ดีกว่า[adj.] (dī kwā ...) EN: better than ... FR: meilleur que ...
ดีกว่า (...ดีกว่า)[v. exp.] (… dī kwā) EN: be better ; had better FR: mieux vaut … ; il est préférable de … ; c'est préférable ; c'est mieux
ดีกว่าไม่มีอะไร[xp] (dī kwā mai ) EN: it's better than nothing FR: c'est mieux que rien
ดีกว่าเป็นกอง[X] (dī kwā pen ) EN: much better ; a lot better FR:
ฟื้นตัว[v. exp.] (feūntūa) EN: recover ; improve ; get better FR: se remettre ; se rétablir ; se redresser
ฟ่องฟู[v.] (fǿngfū) EN: progress ; became better ; develop FR: progresser
หายไข้[v. exp.] (hāi khai) EN: recover ; get well ; get better from illness FR:
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie FR:
กำขี้ดีกว่ากำตด[v. (loc.)] (kamkhīdīkwā) EN: a little is better than nothing ; a bird in the hand is worth two in the bush FR: un tien vaut mieux que deux tu l'auras
การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา[v. exp.] (kān pǿngkan) EN: prevention is better than cure FR: mieux vaut prévenir que guérir
ขยับขยาย[v.] (khayapkhayā) EN: move on the better FR:
คลี่คลาย[v.] (khlīkhlāi) EN: improve ; ease ; develop positively ; take a turn for the better FR: s'améliorer
ค่อยดีขึ้น[v.] (khǿidīkheun) EN: be better ; improve FR:
ค่อยดีขึ้น[X] (khǿidīkheun) EN: a little better FR: un peu mieux
ค่อยเป็นค่อยไป[v.] (khǿipenkhǿi) EN: proceed gradually ; learn little by little ; get better gradually FR: procéder graduellement
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
คู่เวรคู่กรรม[n. exp.] (khū wēn khū) EN: one's spouse for better or worse FR:
กินขาด[v.] (kinkhāt) EN: be superior ; be much better ; be much superior ; win hands down FR: être supérieur ; surpasser

better ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gutmütig {adj} | gutmütiger | am gutmütigstengood-natured | better natured | best natured
so {adv}; auf diese Weise | es ist vielleicht besser solike this; like that; this way; that way; thus | perhaps it's better like that; perhaps it's better that way
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า better
Back to top